Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)

Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om reindrift (reindriftsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om reindrift (reindriftsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden