Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)

Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske, administrative og miljømessige konsekvenser

Departementet legger til grunn at forslagene i liten grad vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser. Den forvaltningsmessige oppfølging forutsettes å skje innenfor dagens administrative og økonomiske rammer.

Forslagene har som siktemål å få en bedre organisering og ressursforvaltning i reindriften. Departementet legger til grunn at de løsninger som velges samlet sett vil gi grunnlag for miljømessige gevinster.

Konsekvensene i forhold til reindriftsavtalens tilskuddsordninger er noe som må følges opp av avtalepartene i reindriftsavtalen. Departementet har imidlertid som en klar forutsetning at lovendringene i seg selv ikke skal føre til noen økning i avtalerammen. Dette innebærer at eventuelle endringer i tilskuddsordningene må skje innenfor de ordinære rammer.

Til forsiden