Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)

Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Gjeldende reindriftslov er fra 1978. Loven var gjenstand for revisjon i 1996. Dette revisjonsarbeidet hadde sin bakgrunn i forhold vedrørende ressurssituasjonen i Finnmark, rettighetsforholdene i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde og den samepolitiske utvikling som tilsa at Sametinget ble gitt myndighet til å oppnevne medlemmer i de styrende organer. Bestemmelser om styring, forvaltning og interne forhold ble i liten grad viet oppmerksomhet.

I forbindelse med reindriftsavtaleforhandlingene for avtaleåret 1998/99 fremmet Norske Reindriftsamers Landsforbund krav om nedsetting av en reindriftslovkommisjon for en generell gjennomgang av reindriftsloven. I de påfølgende drøftelser ble man enige om å igangsette et revisjonsarbeid for så vidt gjaldt bestemmelser vedrørende styring, forvaltning og interne forhold i næringen. Det ble forutsatt at mer grunnleggende rettighetsmessige spørsmål skulle behandles av et nytt samerettsutvalg. Dette kom til uttrykk i St.prp. nr. 49 (1997-98) Om reindriftsavtalen 1998-99 på følgende måte:

«Departementet forutsetter ut fra dette at spørsmål om endringer i reindriftsloven, som berører de grunnleggende rettighetsspørsmål for næringen, må vurderes i forbindelse med videreføring av Samerettsutvalgets arbeid. Dette er en prosess som nødvendigvis vil være tidkrevende. Det er imidlertid mye som taler for at en mer begrenset revisjon av loven, som berører forvaltningen og de mer interne forhold i næringen, er ønskelig og nødvendig.»

5. november 1998 nedsatte Landbruksdepartementet et lovutvalg som ble gitt dette mandatet:

«Utvalget skal gjennomgå reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 med sikte på endringer i de bestemmelser som gjelder:

 1. Styringen og forvaltningen av reindriften.

 2. De interne forhold i reindriften, herunder den enkelte reineiers rettsstilling.»

Utvalget fikk slik sammensetning:

 • Professor dr. juris Kirsti Strøm Bull, Oslo

 • Reineier Johan Mathis Turi, Kautokeino

 • Reineier Inger Anita Smuk, Nesseby

 • Reineier John Henrik Eira, Karasjok

 • Reineier Aud Renander, Rennebu

 • Reineier Betty Kappfjell, Grane

 • Reineier Karen Marie Eira Buljo, Kautokeino

 • Advokat Erik Keiserud, Bærum

 • Ekspedisjonssjef Arne G. Arnesen, Ski

 • Reindriftssjef Jon Meløy, Karasjok

 • Seniorforsker dr. art. Nils Oskal, Kautokeino

Professor dr. juris Kirsti Strøm Bull ble oppnevnt som utvalgets leder.

Aud Renander gikk ut av utvalget våren 2000. Hun ble ikke erstattet, idet man vurderte det slik at utvalget hadde kommet så langt i sitt arbeid at det ikke ville være hensiktsmessig å oppnevne nytt medlem. Utvalget fortsatte da sitt arbeid med de gjenværende 10 medlemmer.

Utvalget avgav sin utredning 15. mars 2001. Utredningen er trykket som NOU 2001:35. Når det gjelder bakgrunnen for lovutvalgets arbeid for øvrig, vises det til punkt 2.1 i utredningen.

Til forsiden