Ot.prp. nr. 50 (2001-2002)

Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Departementet legger i denne proposisjonen frem forslag til nye regler om beskatning av personer med midlertidig opphold i utlandet. Departementet foreslår at fritaksregelen i skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum (ettårsregelen) oppheves og erstattes med en ny bestemmelse om fritak for den skatt som faller på lønnsinntekt opptjent i utlandet.

1.2 Sammendrag

Etter gjeldende regel faller den alminnelige skatteplikt til Norge bort under et midlertidig utenlandsopphold dersom skattyter oppholder seg i utlandet i mer enn ett år sammenhengende og kan dokumentere å være skattepliktig som innenlandsboende i oppholdslandet. Den alminnelige skatteplikt til Norge faller kun bort den periode disse vilkårene er oppfylt.

Den nye fritaksbestemmelsen foreslås begrenset til å gjelde skatt på lønnsinntekt ved arbeid utenfor riket under et utenlandsopphold. Den skattefritatte inntekten tas hensyn til ved skattlegging av annen inntekt i Norge (progresjonsforbehold).

Departementet foreslår at kravet om at skattyter må dokumentere skatteplikt som innenlandsboende i oppholdsstaten ikke videreføres i den nye bestemmelsen.

Når det gjelder kravet til oppholdstid utenfor Norge, foreslås det å beholde dagens krav om ett års opphold i utlandet. Når det gjelder lønn mottatt fra den norske stat, unntatt lønn i anledning tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet, foreslås det at det skal være mulig å legge sammen flere arbeidsopphold utenfor riket som hver er av minst seks måneders varighet, men som til sammen utgjør minst tolv måneder i en 30 måneders periode. Det tillates seks dagers opphold i Norge i gjennomsnitt hver hele måned arbeidsoppholdet utenfor riket varer, uten at utenlandsoppholdet anses avbrutt. Det tillatte opphold i Norge skal også kunne tas ut samlet.

Den foreslåtte bestemmelsen kommer ikke til anvendelse når Norge i henhold til skatteavtale har eksklusiv beskatningsrett til inntekten. Dette vil i praksis være tilfelle for lønn fra offentlig forvaltning, unntatt lønn i anledning tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet. Har Norge skatteavtale med oppholdsstaten, vil bestemmelsen i praksis derfor ikke komme til anvendelse på lønn som nevnt. I tillegg er det foreslått at den nye skattefritaksbestemmelsen ikke skal komme til anvendelse for lønn ved arbeidsopphold utenfor riket som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler. Disse to unntakene er motivert utfra behovet om å unngå fritak av skatt på inntekt opptjent i et geografisk område uten noe skattesystem.

I den grad lønn fra den norske stat omfattes av bestemmelsen, foreslås det, på tilsvarende måte som i dag, at det kun skal fritas for skatt til kommunen og fylkeskommunen. Hvis vilkårene for øvrig er oppfylt, blir slik lønnsinntekt etter den foreslåtte bestemmelsen skattlagt på tilsvarende måte som lønn til utsendte utenrikstjenestemenn mv., omhandlet i skatteloven § 2-1 sjette ledd, jf. § 2-3 første ledd bokstav g og § 2-36 tredje ledd. I den grad det er betalt skatt av lønnsinntekten i oppholdsstaten, skal dobbeltbeskatning avhjelpes etter bestemmelsene i skatteloven §§ 16-20 til 16-28.

På grunn av de særlige forhold og særregler som gjør seg gjeldende for sjøfolk i utenlandsk fart, er denne gruppen holdt utenfor forslaget til lovendring.

I forbindelse med det pågående revisjonsarbeidet, har et flertall i Stortingets finanskomite i Budsjett-innst. S. nr. II (1999-2000) avsnitt 4.6 understreket at hensynet til humanitære organisasjoners virksomhet i utlandet bør ivaretas i lovforslaget. Departementet viser til at den foreslåtte lovendring omfatter skatt på all lønnsinntekt, herunder naturalytelser, fra private arbeidsgivere, uavhengig av oppholdsstatens interne skattelovgivning og uavhengig av om det skjer noen faktisk beskatning i oppholdsstaten. På denne måten er det tatt hensyn til de humanitære organisasjoners interesser, uten at det har vært nødvendig å innføre særregler for ansatte i slike organisasjoner.

Regelen i skatteloven § 2-1 fjerde ledd annet punktum om generelt opphør av skatteplikt ved opphold i utlandet i mer enn fire år er ikke foreslått endret.

Det foreslås ingen endringer i reglene for plikt til å betale trygdeavgift eller arbeidsgiveravgift. Disse pliktene består selv om en lønnstaker arbeider en tid i utlandet.

Et tidligere utkast ble sendt på høring 28. februar 2001, med høringsfrist 1. juni 2001. Departementet mottok en rekke høringsuttalelser, noe som har resultert i at utkastet er omarbeidet på enkelte punkter. En oversikt over høringsinstansene og hvem som har avgitt merknader til forslaget, er inntatt i avsnitt 4.

Hovedtrekkene i høringsnotatet av 28. februar 2001 er kort omtalt i St. prp. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 2.2.11, hvor lovendringen anslås å redusere skatteinntektene med om lag 80 mill. kroner påløpt og om lag 65 mill. kroner bokført i 2002. Det fremgår også der at provenyvirkningen er innarbeidet i skatte- og avgiftsopplegget for 2002. I Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 2.1.11.2 slutter Stortingets finanskomite seg til departementets forslag.

Det foreslås at lovendringen skal ha virkning fra og med inntektsåret 2002, men med en overgangsordning. Det foreslås at gjeldende bestemmelse oppheves med virkning fra og med inntektsåret 2003. Opphold i utlandet i 2003 kan medregnes i forhold til oppholdskravet i gjeldende bestemmelse, men fritak etter bestemmelsen skal bare gjelde inntekter opptjent i inntektsår frem til og med 2002. En skattyter som reiser ut 1. juli 2002, dokumenterer skatteplikt som innenlandsboende fra samme dato, og oppholder seg utenlands minst ett år, kan således kreve skattefritak etter gjeldende regel for inntekt opptjent i annet halvår 2002.

Det foreslås at den nye bestemmelsen om skattelempning trer i kraft straks, og gis virkning fra og med inntektsåret 2002. Arbeidsopphold i utlandet i 2001 kan medregnes i forhold til tolvmåneders fristen, men lempning etter den bestemmelsen skal kun gjelde inntekt opptjent i 2002 og senere år. En skattyter som eksempelvis tok arbeidsopphold i utlandet 1. juli 2001 og oppfyller vilkårene i bestemmelsen kan således kreve skattelempning etter den foreslåtte bestemmelsen når det gjelder lønnsinntekt opptjent i utlandet i perioden fra januar 2002 til juni 2002.

Til dokumentets forside