Ot.prp. nr. 56 (2001-2002)

Om lov om biobanker (biobankloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringsinstanser

 • A/S Telelab

 • Akademikerne

 • Akvapatologisk laboratorium

 • Barneombudet

 • Betanien med. laboratorium

 • Bioteknologinemnda

 • Blodlaboratoriet, Spesialistlegesenteret

 • Borgestadklinikken

 • Cerebral Parese foreningen

 • Datatilsynet

 • De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk, REK I-IV

 • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin, NEM

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske kirke

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske lægeforening

 • Den norske Tannlegeforening

 • Den Norske Veterinærforening

 • Departementene

 • Det norske Diakonforbund

 • EEG-Laboratoriet AS

 • Etat for rådssekretariater

 • Fagrådet for psykiatri

 • Farmasiforbundet

 • Fellesforbundet

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper

 • Fengselsdirektørenes Forum, v. Erik Såheim, Bastøy landsfengsel

 • Flerfaglig Fellesorganisasjon

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen for ambulansepersonell

 • Foreningen for Blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fürst Medisinske Laboratorium AS

 • Gynlab AS

 • Helseansattes yrkesforbund

 • Helsetjenestenes Lederforbund

 • Human-etisk Forbund

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Immunologisk Laboratorium AS

 • Interesseforeningen for LMBB syndrom

 • Jehovas vitner

 • KFO

 • Kommuneansattes Fellesorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kreftregisteret

 • Lab. for klinisk Mikrobiologi AS

 • Laboratorium for patologi AS

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets fylkesleger

 • Landets fylkesmenn

 • Landets høyskoler

 • Landets kommuner

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets pasientombud

 • Landets psykiatriske institusjoner

 • Landets regionale helseutvalg

 • Landets sykehus

 • Landets universiteter

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Huntingtons Sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien

 • Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Likestillingsombudet

 • Lobos

 • MBD-foreningen

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Mental Helse Norge

 • Morbus Addisons forening

 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Norges ambulanseforbund

 • Norges Apotekerforening

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Diabetesforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgiforbund

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges juristforbund

 • Norges Landsforbund av Homeopraktikere

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norlab Wille AS

 • Norsk Audiografforbund

 • Norsk Bioingeniørforbund

 • Norsk cøliakiforening

 • Norsk Dysmeliforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapiforbund

 • Norsk fengselstjenestemannsforbund

 • Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

 • Norsk Forbund for Voldsofre

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemma

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Forening for Analatresi

 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose

 • Norsk forening for ernæring og dietikk

 • Norsk forening for familieterapi

 • Norsk forening for helhetsmedisin

 • Norsk forening for klassisk akupunktur

 • Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer

 • Norsk Forening for Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Ostesgenisis Imperfecta

 • Norsk forening for soneterapeuter

 • Norsk forening for syke barns behov

 • Norsk Forening for Tuberas sklerose

 • Norsk Forskerforbund

 • Norsk helse- og sosialforbund

 • Norsk hjelpepleierforbund

 • Norsk Hypothyreoseforening

 • Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring - NOVA

 • Norsk institutt for sykehusforskning

 • Norsk kiropraktorforening

 • Norsk kommuneforbund

 • Norsk landsforbund for homeopraktikere

 • Norsk Landsforening for Laryngectomerte

 • Norsk Narkolepsiforening

 • Norsk Naturforvalterforbund

 • Norsk ortopedisk forening

 • Norsk Palliativforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Psoriasisforbund

 • Norsk Psykiatrisk forening

 • Norsk psykoanalytisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fysioterapeuters forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske ortopediingeniørers forening

 • Norske Sivilingeniørers Forening

 • Norske Siviløkonomers Forening

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Odontologisk institutt for patologi, UiO

 • Patentstyret

 • Politidirektoratet

 • Psykiatrisk opplysningsfond

 • Psykologrådet

 • Psykopatofferforbundet

 • Pårørendeforeningene for aldersdemente

 • Regjeringsadvokaten

 • Reseptarforbundet

 • Ressurssenteret for omsorgstjenester, Stjørdal

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Rikstrygdeverket

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk-foreningen

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Rådet for psykisk helse

 • Sametinget

 • Sandefjord klinisk kjemisk Laboratorium

 • Senter for medisinsk etikk

 • Sosialtjenestemennenes Landsforbund - STL

 • Sosialøkonomenes Fagforening

 • Statens eldreråd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens helseundersøkelser

 • Statens institutt for folkehelse

 • Statens næringsmiddeltilsyn

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Statens senter for ortopedi

 • Statstjenestemannsforbundet -STAFO

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til dokumentets forside