Ot.prp. nr. 56 (2001-2002)

Om lov om biobanker (biobankloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringsinstanser som har avgitt uttalelse

 • Bioteknologinemnda

 • Buskerud fylkeskommune, Helse- og sosialavd.

 • Buskerud sentralsykehus, avd. for patologi

 • Datatilsynet

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske legeforening

 • Forskningsetiske komiteer (NEM)

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkessjukehuset i Volda

 • GlaxoSmithKline

 • Haukeland sykehus

 • Høgskolen i Oslo, Avd. for sykepleierutdanning

 • Justisdepartementet

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kreftregisteret

 • Laboratorium for patologi AS

 • Landbruksdepartementet

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger

 • NITO, Bioingeniørfaglig institutt

 • Norges forskningsråd

 • Norges Parkinsonforbundø

 • Norsk sykepleierforbund

 • NTNU, Det med. fak.

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Næringslivets hovedorganisasjon, Forum for bioteknologi

 • Oppland fylkeskommune

 • Patentstyret

 • Radiumhospitalet

 • Regionsykehuset i Tromsø, Patologisk anatomisk avdeling

 • Regionsykehuset i Trondheim

 • REK II (Sør)

 • REK III (Vest)

 • REK IV (Midt-Norge)

 • Riksadvokaten

 • Rikshospitalet

 • Rogaland Fylkeskommune

 • Sametinget

 • Sentralsjukehuset i Hedmark

 • Statens helsetilsyn

 • Statens helseundersøkelser

 • Sykehuset Østfold

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Ullevål universitetssykehus

 • Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det medisinsk fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet

 • Utenriksdepartementet

Til dokumentets forside