Ot.prp. nr. 61 (2002-2003)

Om lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar)

Til innhaldsliste

Tilråing

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida