Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Til innholdsfortegnelse

4 Administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget

Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal etter delegasjon overta ansvaret for å gi adopsjons bevillinger også for de norske adopsjonene, jf punkt 1.5. Det er i dag fylkesmennene som gir slike adopsjonsbevillinger. På grunnlag av informasjon departementet har innhentet om fylkesmennenes ressursbruk i adopsjonssaker legges det til grunn at kontoret bør tilføres ca ett og ett halvt årsverk til arbeidet med å behandle bevillingssakene.

Statens ungdoms- og adopsjonskontor vil etter dette behandle bevillingssakene som første instans, og Barne- og familiedepartementet blir klageinstans. Opplysninger fra Statens ungdoms- og adopsjonskontor viser at departementet vil få omlag 20-30 klagesaker i året som gjelder adopsjonsbevilling til norske barn. Det forutsettes at dette totalt sett ikke vil påføre departementet vesentlig merarbeid, bl.a. fordi ansvaret med å gi organisasjoner formidlingstillatelse overføres fra departementet til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Når det gjelder adopsjonsformidling av norske barn foreslås det å opprette et utvalg som skal velge ut fremtidige adoptivforeldre til barn der foreldrene samtykker til adopsjon. Det foreslås videre at Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal være sekretariat for utvalget, jf 2.4.5. Det forutsettes at oppgavene legges til det rådgivende organet Faglig utvalg, som bistår Statens ungdoms- og adopsjonskontor i dag. I dette utvalget er både psykologisk, medisinsk og sosialfaglig kompetanse representert. Departementet legger til grunn at det årlig er omlag 20-30 slike saker på landsbasis. Etter departementets oppfatning vil det til en viss grad være ressursbesparende å behandle sakene i et allerede eksisterende utvalg. Kostnadene til Faglig utvalgs arbeid med disse sakstypene beregnes årlig til ca 50 000 kroner. Departementet antar at Statens ungdoms- og adopsjonskontor må tilføres ressurser tilsvarende en halv stilling til sekretariatsoppgavene.

Når det gjelder utenlandsadopsjonene er forslaget i første rekke ment å presisere og tydeliggjøre det systemet som allerede ligger der i dag. Selve lovfestingen får således ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Det foreslås imidlertid at Faglig utvalg tilknyttet Statens ungdoms- og adopsjonskontor, i større grad enn i dag skal involveres i saker som gjelder tildeling av barn med særlige behov til forhåndsgodkjente søkere, jf 2.6.4. I følge forslaget er det dette utvalget som skal foreta den endelige tildelingen. Opplysninger fra Statens ungdoms- og adopsjonskontor viser at det årlig har vært ca 20 slike saker til behandling i kontoret de siste årene. Statens ungdoms- og adopsjonskontor forelegger allerede i dag de fleste av sakene for Faglig utvalg. Forslaget medfører dermed ingen vesentlig endring i utvalgets arbeidsmengde. En viss økning i utgiftene til Faglig utvalg må likevel påregnes. (Statens ungdoms- og adopsjonskontor opplyser at utgiftene for 1997 til utvalget var på ca 28 000 kroner.)

I tilknytning til § 16 d jf 2.5.3, foreslår departementet at Statens ungdoms- og adopsjonskontor for fremtiden skal avgjøre adopsjonsforeningenes søknad om formidlingstillatelse i første instans. Statens ungdoms- og adopsjonskontor har også i dag et ansvar for å behandle disse sakene, ved at kontoret gir departementet sin tilråding i saken. Forslaget medfører således ikke noe direkte merarbeid for kontoret.

I høringsnotatet forutsettes det videre at Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal styrke sin informasjonsvirksomhet overfor blant annet kommunene og partene i en adopsjonssak. Etter departementets oppfatning må informasjonsarbeidet styrkes med en halv stilling.

Statens ungdoms- og adopsjonskontor har i sin høringsuttalelse pekt på at forslaget totalt sett innebærer en økt saksportefølje for kontoret og at dette også vil få følger for de merkantile oppgavene. Departementet er enige i dette og vil derfor foreslå at kontoret tilføres en halv stilling til merkantilt arbeid.

De økonomiske konsekvensene av departementets forslag innebærer at Statens ungdoms- og adopsjonskontor tilføres ressurser tilsvarende tre nye stillinger. Utgiftene dekkes innenfor rammene av Barne- og familiedepartementets budsjett. Utgiftene til Faglig utvalg forutsettes dekket av Statens ungdoms- og adopsjonskontors budsjett. Fylkesmennene skal ikke lenger ha oppgavene med å gi adopsjonsbevillinger og formidle adopsjoner. Barne- og familiedepartementet forutsetter at de ressurser som med dette frigis, benyttes til å styrke embetenes tilsynsoppgaver i forhold til den kommunale barneverntjeneste.

Til forsiden