Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m .

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.

Til forsiden