Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Det innføres en hjemmel for at Kongen kan gi forskrift om lovens offentligrettslige bestemmelser skal gis anvendelse på Svalbard samt fastsette særskilte regler under hensyn til de stedlige forhold.

Til § 12 annet ledd

Det vises til de generelle merknadene under pkt 3.2.

Til § 16 a

I § 16 a gis det en definisjon av adopsjonsformidling. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 16 b som forbyr organisasjoner og privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn med sikte på adopsjon. Definisjonen klargjør at følgende momenter faller inn under forbudet; registrering eller utredning av personer som ønsker å adoptere, registrering av barn som kan adopteres eller utvelging av foreldre til det enkelte barn. Det vises til de generelle merknader i pkt 2.2.4.

Til § 16 b

§ 16 b første ledd forbyr privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn med sikte på adopsjon. Det slås videre fast at det også for organisasjoner er forbudt å drive formidlingsvirksomhet uten tillatelse fra departementet, jf § 16 d. Forbudet gjelder organisasjoner i vid forstand og uavhengig av virksomhetens rettslige grunnlag. Definisjonen av adopsjonsformidlingen i § 16 a klargjør hva som rammes av forbudet. Av § 16 b annet ledd går det fram at det er den forsettlige overtredelse og medvirkning til dette som rammes. Forsøk er straffbart og rammes på lik linje med fullbyrdet overtredelse.

Til § 16 c

§ 16 c første ledd inneholder en særbestemmelse for de norske «samtykkeadopsjonene» - dvs de saker der barnets foreldre ber myndighetene om hjelp til å finne et adoptivhjem til barnet. Et utvalg oppnevnt av departementet skal gis ansvaret for å formidle hjem til barnet i disse sakene.

§ 16 c annet ledd inneholder en forskriftshjemmel slik at departementet kan gi forskrifter om formidlingsvirksomheten. Det vises til de generelle merknadene i pkt 2.4.5.

Til § 16 d

Bestemmelsen gjør et unntak fra det generelle forbudet mot adopsjonsformidling i § 16 b. Når det gjelder adopsjon av barn fra fremmed stat, kan organisasjoner gis tillatelse til å formidle barn til Norge. Bestemmelsen innebærer en lovfesting av vilkår for å få tillatelse samt myndighetenes kompetanse til å gi organisasjonen pålegg om å rette på forhold som er i strid med lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan videre trekkes tilbake dersom lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen ikke er oppfylt. Det vises for øvrig til de generelle merknadene i pkt 2.5.5.

Til § 16 e

Bestemmelsen gjelder utredning og godkjenning av adoptivsøkere. Søkere som er bosatt i Norge, må ha myndighetenes forhåndssamtykke for å adoptere barn fra fremmed stat. Selv om en oppholder seg midlertidig i utlandet, vil en regnes som bosatt i Norge. Bestemmelsen tilsvarer, med en presisering, dagens § 22 første setning. Bestemmelsen skal blant annet sikre at søkerne er egnet til å adoptere barn fra utlandet og at adopsjonen skjer på en betryggende måte. Bestemmelsen lovfester kommunens oppgaver med å utrede søkere og gi tilråding til departementet. Myndighetenes avgjørelse av om forhåndssamtykke skal gis, bygger på kommunens utredning av søkerne. Bestemmelsen i tredje ledd hjemler kommunens plikt til å utferdige oppfølgingsrapporter om barnet og familien etter barnets ankomst til Norge, dersom barnets opprinnelsesland stiller dette som vilkår for at adopsjonen kan gjennomføres.

Det vises for øvrig til de generelle merknadene i pkt 2. 6. 4.

Til § 16 f

Hovedregelen er at barn fra fremmed stat skal adopteres gjennom organisasjon som, jf § 16 d, er gitt tillatelse fra departementet til slik virksomhet. Bestemmelsen begrunnes med at adopsjon gjennom godkjent forening, gir myndighetene kontroll med formidlingen. I særlige tilfeller kan det gis tillatelse til adopsjon utenom forening. Dette vil da gå fram av forhåndssamtykket. Det vises til de generelle merknadene under pkt 2.7.4.

Til § 22

Bestemmelsen som gjelder kravet om forhåndssamtykke er flyttet til § 16 e første ledd. § 22 regulerer etter dette virkningene av en adopsjon fra fremmed stat der søkerne har innhentet forhåndssamtykke til adopsjonen.

Til barnevernloven § 4-23

For å unngå en dobbel forbuds- og straffehjemmel for formidlingsvirksomhet med adopsjon for øye, er regelen om adopsjon tatt ut av barnevernloven. Det er isteden tatt inn et nytt ledd i barnevernloven § 4-23 der det vises til reglene i adopsjonsloven. Det vises til de generelle merknadene under pkt 3.4.

Til forsiden