Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 71 (2005-2006)

Om lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Regjeringen legger med dette frem forslag til endringer i ny lov om statsborgerskap (lov 10. juni 2005 nr. 51), før den er trådt i kraft. Departementet tar sikte på at ny lov med forskrifter skal tre i kraft 1. september 2006. Endringsforslagene gjelder hovedsakelig innføring av styringstiltak i statsborgerloven tilsvarende de som ble innført i utlendingsloven ved lov 10. juni 2005 nr. 50.

Det foreslås for det første en adgang for Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI) på statsborgerfeltet. For det andre foreslås det en adgang for departementet til å bringe UDIs positive vedtak i statsborgersaker (vedtak til gunst for søkeren) inn for Utlendingsnemnda (UNE) til vurdering. For det tredje foreslås det en adgang for departementet til å bringe spørsmålet om gyldigheten av UNEs positive vedtak inn for domstolene til prøving. For det fjerde forslås det at Kongen i statsråd skal være klageorgan i saker som vedrører hensynet til rikets sikkerhet og utenrikspolitiske hensyn. For det femte foreslås det at stornemndbehandling i UNE også skal kunne finne sted i saker etter statsborgerloven. For å sikre at behandlingen av personopplysninger etter statsborgerloven er i samsvar med personopplysningsloven, foreslås det at behandlingen av vandelsopplysninger forankres i loven.

Til toppen
Til dokumentets forside