Ot.prp. nr. 72 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Til innholdsfortegnelse

Ord og uttrykk

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Gjennom ulike xDSL-teknologier kan eksisterende kobberkabelnett utnyttes til tjenester med behov for høy overføringskapasitet, f.eks. video.

Aksessnett

Den siste delen av elektroniske kommunikasjonsnett frem til sluttbrukerne.

Bredbånd

Betegnelse på elektroniske kommunikasjonsnett med høy overførings­kapasitet, dvs. kapasitet som ikke er begrensende for overføring av lyd, data og levende bilder. Kapasitetsbehovet vil endres med utvikling av nye anvendelser, tjenester og teknologier og definisjonen av bredbånd må derfor være dynamisk.

Bredbåndstelefoni

Bredbåndstelefoni (også kalt IP-telefoni) er telefontjeneste levert over bredbåndstilknyting til Internett. Telefonen brukes på vanlig måte og samtalene går via bredbåndet i stedet for det tradisjonelle telefonnettet. En forutsetning for å benytte bredbåndstelefoni er derfor at man har et bredbåndsabonnement.

ENUM

Eletronic NUmber Mapping er et system for oversettelse av telefonnummer til domenenavn. ENUM oversetter telefonnummer i den nasjonale nummerplanen til et domenenavn under toppdomenent e164.arpa. ENUM baserer seg på bruk av den eksisterende DNS (Domain Name System)-teknologien med DNS-servere som muliggjør oppslag om tilgjengelige tjenester. Ved oppslag i DNS-serveren for ENUM (også kalt ENUM-databasen), vil det oversatte telefonnummeret kunne gi svar på hvilke tjenester som er knyttet opp mot det angitte telefonnummeret som er oversatt til et domenenavn i serveren.

Forvalg

Fast forvalg eller forvalg med prefiks. Tjeneste som tilbys av fastnettilbydere, og som gjør det mulig for en abonnent selv å velge hvilken tilbyder som skal transportere samtalen

GSM

Global System for Mobile Communications. Felleseuropeisk digitalt mobil­telefonsystem.

IP

Internet Protocol. Kommunikasjonsprotokoll som tar hånd om adressering og veivalg for datapakker for Internet og andre IP-baserte nett.

ISDN

Integrated Services Digital Network. Digitalt nett som integrerer flere typer tjenester: Tale, tekst, data og bilde. Tale og andre analoge signaler ­konverteres til digitale signaler i brukerutstyret.

ISP

Internet Service Provider. Tjenesteleverandør på Internet.

LRIC

Long Run Incremental Costs er en kostnadsmodell som beregner de langtidsmarginale kostnadene ved en tjeneste. LRIC-metoden er fremoverskuende og beregner kostnadene i et effektivt og moderne nett. Prisene blir fastsatt for fremtidige perioder. 

Mbit/s

Megabit per sekund, mål for overføringskapasitet

Mobilregulerte soner

Mobilregulerte soner ved hjelp av aktiv bruk av elektormagnetiske frekvenser opprettes ved at trafikken jammes – dvs. at det sendes ut signaler som interfererer med og blokkerer mobilsignal, og/eller ved at det etableres ­falske basestasjoner som avslører mobiltelefonenes identitet og deretter overtar telefonens kontakt med nettoperatørens basestasjon (oppfangere).

NMT

Nordic Mobile Telephone. Det første automatiske systemet for mobiltelefoni som ble innført i Norge.

Ondartet programvare 

Samlebegrep for små dataprogrammer som gjør noe uautorisert eller på annen måte uønsket med datamaskinen. Det finnes flere typer ondartet ­programvare, blant annet datavirus, ormer og spionprogrammer.

PSTN

Public Switched Telephone Network, det offentlige telefonnettet.

Radioaksess

Tilknytning til nett ved hjelp av radiooverføring, dvs. som alternativ til kobber- eller fiberkabel.

Samtrafikk

Utveksling av trafikk mellom tilbydere slik at abonnenter i forskjellige nett kan kommunisere.

SMS

Short Messaging Service. Tjeneste for korte tekstmeldinger som sendes til GSM-terminaler.

Spam

Uønsket e-post som sendes til mange mottakere. Kan inneholde reklame, ­uønskede budskap eller skadelig kode. Meldingene kan sendes ut fra falske avsendere eller via uvitende tredjeparters adresser.  

Terminering

Tjeneste for å bringe et anrop fra en abonnent til et tilknytningspunkt for ­samtrafikk hos en tilbyder over til aksessnettet til en annen tilbyder for å fullføre overføring av anropet. Tjenesten brukes når en kunde gjennom sin tilbyder ikke har direkte tilgang til mottaende abonnent, men fullfører anropet gjennom en annen tilbyders aksessnett

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System, et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem. I tillegg til å overføre tale og data gjør UMTS det mulig å sende og motta bilder, grafikk og video via mobiltelefon.

xDSL

Digital Subscriber Line. Felles betegnelse på teknologier som gjør det mulig å øke kapasiteten i kobberaksessnettet. Se også ADSL.

Til forsiden