Ot.prp. nr. 72 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Enkelte av forslagene om lovendringer vil føre til at det må påregnes noe økt ressursbruk for Post- og teletilsynet. Dette gjelder forslag til ny § 6-2 fjerde til syvende ledd om mobilregulerte soner. Post- og teletilsynet vil måtte regne med noe økte administrative kostnader knyttet til oppfølgingen av ordningen. Post- og teletilsynet er brukerfinansiert. Økte kostnader for tilsynet vil derfor måtte finansieres av markedet. Lovforslaget hjemler bl.a. etablering av mobilregulerte soner. Slik etablering vil også kunne føre til noe økte kostnader for politiet, Forsvaret og Kriminalomsorgen ved kjøp av utstyr mv. For tilbydere av nett vil feilsøking og forsøk på utbedringstiltak som følge av feilmelding fra kunder kunne gi visse økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvensene vil avhenge av i hvilket omfang hjemmelen vil bli tatt i bruk.

Oppfølging av hjemmel for tilbakebetaling i forslag til ny § 10-12 må også antas å kunne kreve noe ekstra ressurser for Post- og teletilsynet, særlig i en startfase. Etter hvert som tilsynets vedtak skaper presedens antas imidlertid behovet for myndighetsintervensjon å avta, slik at ressursbehovet blir mindre. I den grad tilbyderne aksepterer myndighetens avgjørelse, antas bestemmelsen å kunne føre til mindre økonomisk belastning på domstolen. Færre prosesser for domstolen antas også å være ressursbesparende for tilbyderne. Innføring av hjemmel for tilbakebetaling kan få økonomiske konsekvenser for tilbyderne i form av omfordeling av inntekter. Tilbakebetaling av urettmessig innkrevd overpris anses for å kunne bidra til bærekraftig konkurranse på lengre sikt. Dette vil igjen kunne bidra til bedre lønnsomhet for de mindre tilbyderne, og derigjennom gode og rimelige ekomtjenester til sluttbrukerne.

Innføring av overtredelsesbot, jf forslag til ny § 10-13, vil kunne kreve økte ressurser i Post- og teletilsynet i en innføringsfase. Dette antas imidlertid å kunne virke preventivt på markedsaktørene og andre, slik at det på sikt kan komme til å lette tilsynets arbeid. En mer effektiv håndheving av regelverket antas totalt sett å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Innføring av overtredelsesbot kan også få økonomiske konsekvenser for aktører i ekommarkedet som ikke overholder lovens krav. Dette er imidlertid en tilsiktet effekt av sanksjonen.

Endring av hjemmelen for brukerklagenemnda, jf forslag til endringer i § 11-5, slik at en går fra en frivilling, avtalebasert ordning til en lovfestet deltagerplikt, vil føre til at alle tilbyderne blir forpliktet til å bruke ressurser på deltagelse. Det vil imidlertid også lette brukerklagenemndas arbeid betydelig. Siden nemnda er tilbyderfinansiert, vil dette indirekte kunne føre til besparelser i form av mindre ressursbruk på avtaler mv. For forbrukeren vil en klargjøring av deltagelsen i nemnda føre til lettere saksgang.

Til forsiden