Ot.prp. nr. 72 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Utfordringer og behov for endringer i dagens regelverk

Den raske utviklingen innenfor elektronisk kommunikasjon medfører stadige behov for endringer og justeringer av lovverket. Erfaringer med bruken av regelverket både nasjonalt og innenfor EØS-området siden 2003, fører også til behov for enkelte justeringer i nasjonal lovgivning. Departementet legger derfor med denne proposisjonen frem forslag til enkelte endringer og presiseringer i gjeldende ekomlov. Forslagene bygger i hovedsak på den tekniske og markedsmessige utviklingen, i tillegg til behov for sterkere virkemidler på tilsynssiden.

Forholdet mellom denne proposisjonen og kommende lovforslag

EUs revisjon av gjeldende regulering (ekompakken) som vårt nasjonale regelverk bygger på, er nå startet opp. Kommisjonen har gjennomført to høringer for å få innspill til revisjonen, og tar sikte på å fremlegge forslag til endringsrettsakter under det portugisiske formannskap (annet halvår 2007). Kommisjonen vil foreslå å endre direktiver fra Rådet og Parlamentet. Det vil erfaringsmessig ta noe tid å få slike endringsforslag vedtatt. I tillegg gis det normalt en viss implementeringstid for statene etter vedtaket er truffet i EUs organer. Resultatet av EUs revisjon vil først kunne forventes å skulle gjennomføres i EU og EØS-statenes nasjonale regelverk med ikrafttreden i 2010-2011. Departementets foreliggende Odelstingsproposisjon med forslag til revisjon av ekomregelverket tar ikke opp i seg denne nye EU-revisjonen.

Revisjonen som det redegjøres for i denne proposisjonen tar sikte på å imøtekomme nasjonalt behov for endringer/justeringer i ekomregelverket i mellomperioden fram til ikrafttreden av eventuelle lovendringer som følge av EUs revisjon. I tillegg vil det senere kunne være behov for å komme tilbake til Stortinget med fremlegg om særlige spørsmål som er under vurdering blant annet i EU. Det vises her blant annet til at EU 21. februar 2006 vedtok et direktiv om lagring av elektroniske kommunikasjonsdata . Direktivet er fremsatt under første pilar, med hjemmel i artikkel 95 i EU-traktaten, og må antas å være EØS-relevant. På denne bakgrunn er det opprettet en arbeidsgruppe under ledelse av Samferdselsdepartementet med representanter fra Justisdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Post- og teletilsynet, Datatilsynet og Kripos. Arbeidsgruppen har vurdert spørsmål knyttet til eventuell lagringsplikt, og klarlegger de nasjonale valgmulighetene som direktivet åpner for. Arbeidsgruppen har hatt støtte i en referansegruppe bestående av et representativt utvalg fra tilbydersiden. Arbeidet har resultert i forslag til endringer i ekomloven og straffeprosessloven. Det tas sikte på å sende forslagene på nasjonal høring i løpet av sommeren. Basert på resultatet av dette arbeidet, kan det bli aktuelt å legge frem forslag til endringer i lovverket knyttet til innføring av lagringsplikt for Stortinget.

EU arbeider også med en forordning som skal regulere internasjonal roaming innenfor fellesskapet. Forordningen antas å være EØS-relevant, og bør vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen antas å kunne føre til behov for endringer i ekomloven, i tillegg til endringer i ekomforskriften. Det er derfor trolig at departementet på bakgrunn av dette vil komme tilbake til Stortinget med forslag om en endring i ekomloven.

Beskrivelse av prosessen bak utarbeidelsen av proposisjonen

Forarbeidet til det foreliggende forslag om endringer har i stor grad vært gjort i arbeidsgrupper som departementet har satt ned. Arbeidsgruppene har bl.a. vurdert endringsbehov i forbindelse med utviklingen innenfor markedet for bredbåndstelefoni, mulige behov på kort og lang sikt for særskilte regler i forbindelse med ENUM (databaseløsning som oversetter telefonnumre til Internettdomenenavn), om hvorvidt omfanget av SPAM og ondartet programvare resulterer i et særskilt reguleringsbehov i ekomregelverket, myndighetens behov for å benytte seg av overtredelesesbot som sanksjonsform, samt forholdsmessigheten av dette. Deltagere i arbeidsgruppene har vært representanter fra departementet og Post- og teletilsynet. Arbeidet med regelverket for brukerklagenemnd har også blitt videreført, og har resultert i forslag om endringer i lov og forskriftsverk. Brukerklagenemnda startet opp 1. februar 2006.

Arbeidet med bredbåndstelefoni og SPAM og ondartet programvare har ført til enkelte forslag om mindre justeringer i lov- og forskrift, jf kapittel 5 og 6. ENUM omtales under andre endringer i kapittel 10, og det foreslås i forbindelse med dette en mindre justering i loven. Vurderingene vedrørende overtredelsesbot har resultert i forslag om å innføre rettsgrunnlag for å ilegge overtredelsesbot i ekomloven. Videre foreslås det endringer av straffebestemmelsen, og justeringer i tvangsmulktbestemmelsen. Dette behandles i kapittel 8.

Våren 2004 opprettet departementet en arbeidsgruppe for å følge opp anmodningen fra Stortinget i Innst. O. nr 121 (2002-2003) om å vurdere hensiktsmessigheten av å gi regulatorisk myndighet en hjemmel til å fastsette tidspunktet for retting i et vedtak til et annet tidspunkt enn vedtakstidspunktet. Departementet foreslår, blant annet på bakgrunn av arbeidsgruppens anbefaling, samt en annen ekstern innhentet anbefaling, at det innføres en hjemmel i ekomloven slik at tilbyder som har betalt for høy pris i forhold til en prisforpliktelse, kan kreve overprisen tilbakebetalt. Spørsmål om tilbakebetaling/retting behandles i kapittel 7.

I tillegg har departementet i samarbeid med Post- og teletilsynet vurdert spørsmålet for særskilte mobilregulerte soner knyttet til politiets, Forsvarets og Kriminalomsorgens behov for begrenset bruk av allerede tildelte frekvenser. I dette arbeidet har ekommyndigheten i februar 2007 nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Post- og teletilsynet med deltakere fra tilbyderne, justismyndighetene og Forsvaret, som utreder de praktiske konsekvenser av innføring av mobilregulerte soner. Vurderinger vedrørende særskilte mobilregulerte soner, har sammen med endringene i straffeprosessloven 1 , ført til at det foreslås justeringer i ekomloven for å tilrettelegge for særskilte mobilregulerte soner, jf kapittel 4.

I tillegg til det som er omtalt ovenfor, foreslås enkelte forslag til mindre endringer og justeringer i enkelte andre bestemmelser i ekomloven. Disse er i det vesentlige omtalt i utkast til merknader til bestemmelsene, jf kapittel 12.

Fotnoter

1.

Ot.prp nr 60 (2004-2005)

Til forsiden