Ot.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Utdannings- og forskningsdepartementet legger med dette fram forslag til lov om folkehøyskoler. Departementets lovforslag bygger i hovedsak på utredningen fra et regjeringsoppnevnt utvalg (heretter kalt Folkehøyskoleutvalget), NOU 2001:16 Frihet til mangfold - Om folkehøgskolens rammevilkår. Folkehøyskoleutvalgets innstilling har vært på høring. I alt kom det inn 80 høringssvar. På grunnlag av innstillingen og høringsuttalelsene ble det sendt ut et høringsbrev med utkast til ny lov. Det har innkommet vel 100 høringsuttalelser.

Folkehøyskolene har i dag sitt lovgrunnlag i lov av 8. juni 1984 nr. 64 om folkehøgskolar. I proposisjonen vil denne loven bli omtalt som folkehøgskoleloven.

I det offentlige skoleverket har det vært en del omlegginger som har påvirket folkehøyskolenes stilling. Dette gjelder blant annet lovfestet rett til 3-årig videregående opplæring og gjennomføringen av Reform 94, utvidelsen av grunnskolen til 10 år og senere gjennomføring av Kompetansereformen. Dette innebærer at de som kommer til folkehøyskolen i dag, har en annen skolebakgrunn enn de som kom for 20 år siden. I januar 1997 vedtok Stortinget at gjennomført 33-ukers folkehøyskolekurs skulle gi 3 poeng ved opptak til høyere utdanning. Sammen med en særskilt stipendordning, økte dette gruppen av 19-åringer som kommer direkte fra videregående opplæring, og denne gruppen er den største også i dag.

Endringer både i og utenfor folkehøyskolene, sammen med generelle omlegginger i tilskuddssystemer og offentlig forvaltning, gjør en gjennomgang av lov og forskrifter for folkehøyskolen nødvendig.

Departementet legger i denne proposisjonen fram forslag til ny lov om folkehøyskoler som er ment å erstatte gjeldende folkehøgskolelov fra 1984.

1.2 Sammendrag av proposisjonen

Kapittel 1

Kapittel 1 «Proposisjonens hovedinnhold» inneholder en kort innledning samt sammendrag av proposisjonens kapitler.

Kapittel 2

Kapittel 2 «Bakgrunnen for lovforslaget» inneholder for det første en kort fremstilling av historikken rundt folkehøyskolene i punkt 2.1. Punktet gir et kort historisk riss samt en oversikt over organiseringen og omfanget av folkehøyskolene i dag. Punkt 2.2 tar for seg utviklingen av lov og regelverk samt behovet for endringer i dette. I punkt 2.3 redegjøres det for innholdet i NOU 2001:16 Frihet til mangfold - Om folkehøgskolens rammevilkår. Det blir gjort greie for høringssvarene og vurderinger fra Utdannings- og forskningsdepartementet. I punkt 2.4 blir hovedpunktene i utkast til lov om folkehøyskoler og høringen til denne beskrevet.

Kapittel 3

Kapittel 3 tar for seg gjeldende rett for folkehøyskolene. Punkt 3.1 tar for seg gjeldende retts generelle sider og punkt 3.2 omhandler formålet og grensedragningen for folkehøyskolene. Punkt 3.3 angir vilkår for godkjenning av skoler og vilkår for driftstilskudd. Punktene 3.4 - 3.7 tar for seg tilsyn med og ledelse av folkehøyskolene. Statens tilsynsmann for folkehøgskolen, den enkelte skoles styre, daglig ledelse og de enkelte rådsorganer blir gjennomgått. I punktene 3.8 - 3.10 blir regler om disiplinærsaker, aldersgrense og skoletid omhandlet. I punktene 3.11 og 3.12 er det beskrevet hvilken kompetanse folkehøyskolen skal gi samt hvilke kvalifikasjonskrav til personalet som skal gjelde. Til slutt blir departementets forskriftskompetanse kort omtalt i punkt 3.13.

Kapittel 4

Kapittel 4 tar for seg høringssvarene til NOU 2001:16 og høringsutkastet til lov, samt departementets vurdering og forslag til ny lov. Kapittelet er delt opp i 9 underpunkter. De første 8 omhandler: formålet, vilkår for godkjenning og tilskudd, bortfall av tilskudd, tilskuddsmodell, forskriftshjemler, ikrafttredelse, overgangsregler og opphevelse av andre lover. I punkt 9 blir temaer som ikke får regulering i lovforslaget tatt opp. Temaene er: tilsynsmannsembetet, aldersgrense for elever og kvalifikasjonskrav til personalet.

Kapittel 5

Kapittel 5 inneholder en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget. Departementet legger til grunn at lovforslaget kan gjennomføres innenfor de foreliggende rammer.

Kapittel 6

Kapittel 6 inneholder merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget.

Kapittel 7

Kapittel 7 inneholder forslag til lov om folkehøyskoler.

Til forsiden