Ot.prp. nr. 80 (1996-97)

Om lov om endringer i åndsverkloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til gjennomføring av EFs utleiedirektiv artikkel 4 i norsk rett ved å sette inn en ny § 39m i åndsverkloven som gir opphavsmenn og utøvende kunstnere en vederlagsrett ved utleie av film og lydopptak. Denne retten kan det ikke gis avkall på.

Det foreslås en endring i åndsverkloven § 54 slik at det i lovteksten kommer klart fram at også rettighetshaverorganisasjonene har påtalerett ved uberettiget bruk av åndsverk ved videresending av kringkastingssendinger.

Dessuten foreslås det en tilføyelse i åndsverkloven § 55 slik at retten til oppreisning for skade av ikke-økonomisk art også skal gjelde for den avbildede ved offentlig gjengivelse av fotografier av personer i strid med § 45c.

I proposisjonen omtaler departementet også et forslag om endringer i åndsverklovens tvisteløsningssystem. På grunn av at høringen viste at det på dette området er til dels svært forskjellige synspunkter hos de berørte parter, har departementet kommet til at det bør foretas en utvidet analyse av tvisteløsningssystemet før det eventuelt legges fram forslag til endringer.