Overgangsregler til lov 22. juni 2022 nr. 80 om endringer i verdipapirhandelloven (flagging)

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2022 med hjemmel i lov 22. juni 2022 nr. 80 om endringer i verdipapirhandelloven (flagging) del II nr. 2.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov