Prop. 1 S UD (2012-2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Utenriksdepartementet føres det i Prop. 1 S (2012–2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 100-172, 3100

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet

01

Driftsutgifter

1 821 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 222 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

156 492 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

907 000

71

Diverse tilskudd

24 260 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

154 000

90

Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

360 000

2 016 081 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

01

Driftsutgifter

47 503 000

47 503 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

01

Driftsutgifter

8 981 000

8 981 000

Sum Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

2 072 565 000

Programkategori 02.10 Utenriksformål

115

Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 363 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 01

69 331 000

96 694 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 249 041 000

1 249 041 000

117

EØS- finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

1 028 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

869 000 000

1 897 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 295 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 01

320 324 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres

58 831 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

35 022 000

444 472 000

Sum Programkategori 02.10 Utenriksformål

3 687 207 000

Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

01

Driftsutgifter

1 172 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 500 000

1 194 200 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

01

Driftsutgifter

216 500 000

216 500 000

144

Fredskorpset

01

Driftsutgifter

44 200 000

44 200 000

Sum Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

1 454 900 000

Programkategori 03.10 Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 158 300 000

2 158 300 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres

649 500 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

290 000 000

939 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

540 000 000

540 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

200 500 000

200 500 000

Sum Programkategori 03.10 Bilateral bistand

3 838 300 000

Programkategori 03.20 Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

01

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 423 000 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres

91 000 000

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres

8 000 000

73

Kultur, kan overføres

106 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

182 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

2 004 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

204 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

282 500 000

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

897 500 000

1 384 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

420 000 000

420 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres

500 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres

2 313 600 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

337 100 000

3 150 700 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

648 200 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

395 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

175 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

340 000 000

1 558 200 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

01

Driftsutgifter

143 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

45 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

350 000 000

871 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

01

Driftsutgifter

51 700 000

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 042 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres

33 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

168 400 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 932 500 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 407 300 000

4 597 942 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 270 658 000

1 270 658 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

307 000 000

307 000 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse, kan overføres

1 690 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

295 000 000

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres

450 000 000

2 435 000 000

Sum Programkategori 03.20 Globale ordninger

17 998 500 000

Programkategori 03.30 Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

760 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

402 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

1 020 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

170 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

860 500 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

185 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

311 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

75 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

150 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

4 478 500 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

814 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

772 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

559 500 000

2 146 000 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

292 000 000

292 000 000

Sum Programkategori 03.30 Multilateral bistand

6 916 500 000

Sum departementets utgifter

35 967 972 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3100

Utenriksdepartementet

01

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

14 899 000

02

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

102 433 000

05

Refusjon spesialutsendinger mv.

7 068 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

124 718 000

Sum Diverse inntekter

124 718 000

Sum departementets inntekter

124 718 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

 1. Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan:

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 100 post 01

  kap. 3100 postene 02 og 05

  kap. 118 post 71

  kap. 3118 post 06

  kap. 140 post 01

  kap. 3140 post 05

 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 01 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

V

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

VI

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om:

 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009-2014

  5 237,3 mill. kroner

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009-2014

  4 432,2 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  350,0 mill. kroner

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  392,0 mil. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  73

  Klima- og skogsatsingen

  632,0 mill. kroner

 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009-2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010-2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 4. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013-2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

IX

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2013 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 3 000 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

X

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

Andre fullmakter

XI

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2013 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

XII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan:

 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten og Felles fond for råvarer, samt ved overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.

 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010 – 2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 5. I forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 6. Norge deltar i den 12. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) med en andel på 1 500 mill. kroner for perioden 2011–2013, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

Til dokumentets forside