Prop. 115 L (2012–2013)

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside