Prop. 150 L (2011–2012)

Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet