Prop. 55 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

Til innholdsfortegnelse

2 Generelle bemerkninger

Luxembourg meddelte tidligere i år OECD at de vil trekke tilbake sin reservasjon til OECDs mønsteravtale artikkel 26 punkt 5 om plikt til å utveksle bankopplysninger, og at de i framtiden vil implementere den standard for innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker som nå er etablert i mønsteravtalen. For å åpne for dette må Luxembourg etter sine regler ta dette inn i skatteavtalens bestemmelser.

Norge tok umiddelbart kontakt med Luxembourg med forslag om å endre vår skatteavtale, og etter underhåndssamtaler og utveksling av utkast ble det den 15. juni 2009 oppnådd enighet om et utkast til endringsprotokoll. Forhandlingene ble på norsk side ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Skatteavtalen med Luxembourg ble undertegnet i Oslo den 6. mai 1983, men artikkel 26 om utveksling av opplysninger i skattesaker tilsvarer ikke bestemmelsen i OECDs mønsteravtale av 2005. Det vil si at etter gjeldende avtale er Luxembourg ikke forpliktet til å gi norske skattemyndigheter innsyn i kontoer og andre opplysninger som innehas av banker og finansinstitusjoner i Luxembourg, om eierforhold til for eksempel selskaper og truster knyttet til norske skattytere, eller å gi opplysninger i saker der Luxembourg ikke har egen skatteinteresse.