Prop. 55 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

Til innholdsfortegnelse

2 Noteveksling

Deres excellence,

Jeg har æren av å bekrefte mottagelsen av Deres note av 7. juli 2009, som lyder slik:

«Jeg har den ære å vise til overenskomsten mellom Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriket Norge til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, med sluttprotokoll og tilleggsprotokoll undertegnet i Oslo 6. mai 1983, som endret ved den protokoll som er undertegnet i dag, og foreslår på vegne av regjeringen i Hertugdømmet Luxembourg den følgende forståelse:

 1. Det er forstått at den kompetente myndigheten i den anmodede stat skal fremskaffe og oversende etter anmodning av søkerstaten opplysninger som omhandlet i punkt 5 i artikkel 26.

 2. Når den kompetente myndighet i en stat anmoder om opplysninger i henhold til denne overenskomsten skal den kompetente myndighet i den anmodende stat tilveiebringe følgende opplysninger for den anmodede stat slik at det påvises at de anmodede opplysninger er overskuelig relevante:

  1. identiteten til den person som undersøkes eller utredes;

  2. en angivelse av hva slags opplysninger som søkes, herunder opplysningenes art og i hvilken form opplysningene ønskes mottatt fra den anmodede stat;

  3. det skatteformål opplysningene søkes til;

  4. grunnen til å anta at de opplysninger som søkes befinner seg hos den anmodede stat eller kan innhentes hos en person som er under denne stats jurisdiksjon;

  5. i den utstrekning det er kjent, navn og adresse på enhver person som kan antas å være i besittelse av de opplysninger som søkes;

  6. en erklæring om at anmodningen er i samsvar med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende stat, slik at dersom de opplysninger som søkes var under jurisdiksjonen til anmodende stat, ville denne stat kunne innhente opplysningene etter sin lovgivning og administrative praksis, samt at anmodningen er i overensstemmelse med denne overenskomsten;

  7. en erklæring om at den anmodende stat har uttømt alle tilgjengelige muligheter til å innhente opplysningene på eget territorium, unntatt de som ville innebære uforholdsmessige vanskeligheter.

Hvis Kongerikets Norges regjering er enig i den foranstående forståelse har jeg videre den ære å foreslå at denne note og Deres svarnote til sammen skal utgjøre en avtale mellom de to regjeringer på den dato den protokoll som er undertegnet i dag trer i kraft.»

Jeg har den ære å bekrefte at Kongerikets Norges regjering er enig i innholdet i Deres note. Deres brev og denne bekreftelse utgjør til sammen derfor en avtale mellom de to regjeringer på den dato den protokoll som er undertegnet i dag trer i kraft.

Motta, Deres excellence, min fornyede forsikring om min høyeste aktelse.

Exchange of notes

Excellence,

I have the honour to confirm the receipt of your note of 7 July 2009, reading as follows:

«I have the honor to refer to the Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and Capital, the final Protocol and the additional Protocol signed at Oslo on 6 May 1983, as amended by the Protocol signed today (the «Convention») and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings:

 1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information as referred to in paragraph 5 of Article 26.

 2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

  1. the identity of the person under examination or investigation;

  2. a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

  3. the tax purpose for which the information is sought;

  4. grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;

  5. to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

  6. a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Convention;

  7. a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Kingdom of Norway , I have the further honor to propose that this Note and your affirmative Note in reply shall constitute an agreement between our Governments on the date of entry into force of the Protocol.»

I have the honour to confirm the agreement of the Kingdom of Norway on the contents of your note. Therefore, your letter and this confirmation jointly constitute an Agreement between the two governments at the date of entry into force of the Protocol signed today.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.