Prop. 55 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

Til innholdsfortegnelse

3 Protokollens innhold

Protokollen innebærer at artikkel 26 om utveksling av opplysninger i gjeldende skatteavtale oppdateres til den standard som framgår av artikkel 26 i OECDs mønsteravtale av 2005. For øvrig beholdes skatteavtalen uendret. Endringen medfører at partene skal innhente og utveksle opplysninger om eierforhold til for eksempel selskaper og truster og uten hensyn til om de selv trenger opplysningene for egne skatteformål. Videre kan en begjæring om opplysninger ikke avvises under henvisning til at opplysningene må innhentes fra banker, andre finansinstitusjoner, forvaltere eller lignende.

Endringen skal ha virkning for skatteårene fra og med 1. januar i året etter at den trer i kraft. For tidligere skatteår skal den gjeldende bestemmelse fortsatt ha virkning.

Det ble samtidig med undertegningen av Protokollen i foretatt en noteveksling. Notevekslingen fastsetter at utveksling av bankopplysninger skal skje etter anmodning. Andre opplysninger kan også utveksles spontant eller automatisk. Notevekslingen gir for øvrig praktisk veiledning om hvorledes anmodninger skal utformes.

Protokollen ble undertegnet på fransk og norsk. Tekstene følger vedlagt. Notevekslingen ble foretatt på engelsk. En norsk oversettelse følger vedlagt.