Prop. 56 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Til innholdsfortegnelse

4 Den interdepartementale arbeidsgruppen

I juni 2011 opprettet Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (tidligere Justis- og politidepartementet) en interdepartemental arbeidsgruppe, som fikk i oppdrag å foreslå hvilket eller hvilke organer som bør utpekes eller opprettes som nasjonal forebyggende mekanisme(r) i henhold til protokollen og foreta en samlet utredning av konsekvenser ved eventuell norsk ratifikasjon.

Arbeidsgruppen ble ledet av Justis- og beredskapsdepartementet og besto forøvrig av representanter for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet. Representanter for Sivilombudsmannen deltok i relevante deler av arbeidsgruppens drøftelser. Sivilombudsmannen ga også skriftlige innspill til arbeidsgruppen.

I samsvar med mandatet, innhentet arbeidsgruppen også synspunkter fra Norsk senter for menneskerettigheter og medlemmer av NGO-forum for menneskerettigheter.

Til forsiden