Prop. 56 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Til innholdsfortegnelse

9 Vurdering og tilråding

I Norges rapport til FNs menneskerettighetsråd i september 2009 om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge, er arbeidet med sikte på å ratifisere og gjennomføre denne protokollen nevnt som en av flere nasjonale menneskerettsprioriteringer.

Spørsmålet om ratifikasjon av protokollen er også gjentatte ganger tatt opp av FNs torturkomité. I høringen for komiteen i november 2011, ga den norske delegasjonen uttrykk for at spørsmålet om ratifikasjon ville få en snarlig avklaring.

Kampen mot tortur står helt sentralt i Norges menneskerettsinnsats internasjonalt. FNs spesialrapportør mot tortur mener det skjer jevnlige og rutinemessige brudd på torturforbudet verden over. Det er særlig i situasjoner knyttet fengsling og forvaring at tortur skjer. Norge har gjentatte ganger gitt uttrykk for dyp bekymring for denne utviklingen. Protokollen har potensial til å bli et effektivt instrument for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i forbindelse med frihetsberøvelse. Det er særlig viktig at statene sørger for å ha uavhengige og effektive nasjonale forebyggende mekanismer. Dersom Norge ratifiserer protokollen og utpeker en nasjonal forebyggende mekanisme som er i samsvar med protokollens krav, vil det styrke Norges troverdighet og påvirkningsevne i det internasjonale arbeidet mot tortur.

Ved at den nasjonale forebyggende mekanismen foretar regelmessige besøk til steder for frihetsberøvelse, i tillegg til andre nasjonale tilsynsorganer og supplert av Underkomiteen for forebygging, styrkes frihetsberøvede personers vern mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, også i Norge. Den forebyggende mekanismen vil i tillegg kunne bidra til å styrke befolkningens tillit til institusjoner som benyttes til frihetsberøvelse og øke bevisstheten om hvilke rettigheter frihetsberøvede personer har.

Alle høringsinstansene som har uttalt seg om ratifikasjonsspørsmålet, er positive til dette. Utenriksdepartementet tilrår at protokollen ratifiseres. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet slutter seg til dette.

Til forsiden