Prop. 56 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Til innholdsfortegnelse

7 Behov for lov- og forskriftsendringer

Sivilombudsmannens mandat slik det kommer til uttrykk i grunnloven, sivilombudsmannsloven og -instruksen anses i all hovedsak å oppfylle protokollens krav til nasjonale forebyggende mekanismer. Arbeidsgruppen foreslo imidlertidig at det foretas følgende endringer i loven eller instruksen dersom Sivilombudsmannen utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme i samsvar med protokollen:

  • lovfesting av oppgaven som nasjonal forebyggende mekanisme

  • utvidelse av ombudsmannens arbeidsområde til også å omfatte private og halvoffentlige institusjoner innenfor protokollens anvendelsesområde

  • regulering knyttet til bruk av ekstern ekspertise

  • bestemmelse om etablering av et rådgivende utvalg

  • bestemmelse om adgang til å gi anbefalinger i henhold til protokollen

  • bestemmelse om årlig melding om virksomheten som nasjonal forebyggende mekanisme.

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på å legge frem en proposisjon med forslag til endringer i sivilombudsmannsloven og -instruksen i løpet av vårsesjonen 2013.

Til forsiden