Prop. 56 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Til innholdsfortegnelse

5 Høringen

Rapporten fra den interdepartementale arbeidsgruppen ble sendt på alminnelig høring 20. juni 2012 med frist 20. september 2012. Det ble særlig bedt om høringsinstansenes syn på om Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon og om Sivilombudsmannen i tilfelle bør utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme. Høringsinstansene ble også invitert til å inngi kommentarer til arbeidsgruppens forslag til endringer i sivilombudsmannsloven og -instruksen.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • ACTIS

 • A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Aleris Ungplan & BOI AS

 • Amnesty International Norge

 • AURORA – Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Bakkan bokollektiv AS

 • Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barneombudet

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Behandlingssenteret Små Enheter AS

 • Birkelund Barnevernsenter AS

 • Boenheten

 • Borg Barnevern AS

 • Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet

 • Datatilsynet

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske legeforening

 • Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

 • Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

 • Diamanten Barnevern AS

 • Domstoladministrasjonen

 • Fafo

 • Finansdepartementet

 • Flyktninghjelpen

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvaret

 • Forsvarsdepartementet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker v/sentralenheten

 • Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 • Garnes Ungdomssenter

 • Hardanger Fartøyvernsenter

 • Helse – og omsorgsdepartementet

 • Helsedirektoratet

 • Hiimsmoenkollektivet

 • Hugin Barnevernstiltak AS

 • Human Rights House Foundation

 • Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • IKS – Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

 • Interaktiv Barnevern AS

 • Jentespranget AS

 • Joli Ungdomshjem AS

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

 • Kletten Fjellgård

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Kvenlandsforbundet

 • Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • Landsforeningen for Voldsofre

 • Landsforeningen – We Shall Overcome (WSO)

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Lyderhorn Barnevern AS

 • Løft AS

 • Mental Helse

 • MiRA-Senteret

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Nordre Kråkerud Gård Kysthuset

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring

 • Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norsk-Finsk Forbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk innvandrerforum

 • Norsk OCD forening, ANANKE

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Nymogården

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Redd Barna

 • Regionskontorene innen kriminalomsorgen

 • Regionssentre for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Romanifolkets riksforbund

 • Rostad Ungdomsheim

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Sámediggi/Sametinget

 • Samenes Folkeforbund

 • Samisk høgskole

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning

 • SINTEF Helse

 • Sivilombudsmannen

 • Skjærgårdskollektivet AS

 • Skogfinske Interesser i Norge

 • Sofus Barnevern A/S

 • Solhaugen Miljøhjem

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Stiftelsen Fossumkollektivet

 • Stiftelsen Klokkergården

 • Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem

 • Stiftelsen Motivasjonskollektivet

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stiftelsen SEPREP – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

 • Stormyra Ritell DA

 • Styve Gard

 • Taternes Landsforening

 • Tiltak for Ungdom – Agder

 • Tiltaksgruppen AS

 • Toten barnevern- og kompetansesenter

 • Tyrilistiftelsen

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Varphaugen Ungdomshjem a/s

 • Voksne for barn

 • Våre Hjem

Følgende instanser hadde ingen merknader:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvaret

 • Utlendingsnemnda

Følgende instanser hadde merknader:

 • Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité (felles høringsuttalelse)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

 • Barneombudet

 • Den Norske Advokatforening

 • Folkehelseinstituttet

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Kriminalomsorgen region nord, nordøst, sør, sørvest og øst

 • Landsforeningen – We Shall Overcome (WSO)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk psykologforening (Psykologforeningen)

 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter (NI)

 • Politidirektoratet

 • Røde Kors

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Utlendingsdirektoratet

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og alle de frivillige organisasjonene som har avgitt høringsuttalelse anbefaler at Norge ratifiserer protokollen. Mange av disse gir uttrykk for at dette bør skje snarest. Ingen høringsinstanser motsetter seg at Norge ratifiserer protokollen.

Flere høringsinstanser anser at protokollen er et viktig virkemiddel for å styrke arbeidet mot tortur, og at det kan være vanskelig for Norge å inneha en pådriverrolle i denne sammenheng dersom protokollen ikke ratifiseres. Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité har, sammen med en rekke andre organisasjoner, gitt uttrykk for at det blir lagt merke til at Norge hittil har valgt å stå utenfor protokollen, og at dette sender feil signal på et tidspunkt da forsvar mot tortur er meget påkrevet. Amnesty og Helsingforskomiteen mener at protokollen er i samsvar med en positiv utvikling i det internasjonale vernet av menneskerettighetene, nemlig at det fokuseres mer på statenes ansvar for å etablere effektive nasjonale mekanismer for å forebygge brudd på menneskerettighetene og sikre full respekt for dem. Røde Kors viser til at Den Internasjonale Røde Kors-komité har omfattende erfaring med å gjennomføre fengselsbesøk til personer som er frihetsberøvet i situasjoner med væpnet konflikt, og at erfaringene fra disse besøkene er at de har en positiv effekt for fangene og at de er med på å forebygge tortur og annen umenneskelig behandling. På dette grunnlag er organisasjonens oppfatning at slike besøk og rapportering om funnene til myndighetene både er egnet til å avdekke kritikkverdige forhold og antas å ha god preventiv effekt for frihetsberøvede personer også i fredstid. Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid anser at oppretting av en nasjonal forebyggende mekanisme i seg selv vil kunne bidra til et større fokus på at tortur og andre integritetskrenkelser kan finne sted også i det norske samfunnet, og på viktigheten av å arbeide for å forhindre dette. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) mener at Norge kan få god drahjelp av protokollen og de forebyggende mekanismene til å sikre noen av de mest utsatte gruppene.

Høringsinstansenes syn har ellers særlig vært knyttet til forslaget om at Sivilombudsmannen utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme. Merknader som gjelder valg av nasjonal forebyggende mekanisme, vil bli gjennomgått under punkt 6.4.4 nedenfor. Andre merknader vil bli omtalt og vurdert i lovproposisjonen som fremmes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilombudsmannen har fått anledning til å kommentere innkomne merknader som er relevante i forhold til ombudsmannens fremtidige rolle som nasjonal forebyggende mekanisme.

Til forsiden