Prop. 88 L (2012–2013)

Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Aksjeloven

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper

Allmennaksjeloven

Lov 13. juni 1995 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Arbeidsmiljøloven

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Boligbyggelagsloven

Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag

Borettslagsloven

Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag

Diskrimineringsloven

Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.

Diskrimineringsombudsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Eierseksjonsloven

Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner

EMD

Den europeiske menneskerettsdomstol

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Forvaltningsloven

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Husleieloven

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler

ILO

International Labour Organization

Innst. O.

Innstilling til Odelstinget

Innst. S.

Innstilling til Stortinget

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner

FNs rasediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon 21. desember 1965 om anskaffelse av alle former for rasediskriminering

Kommuneloven

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

Likestillingsloven

Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Meld. St.

Stortingsmelding

Menneskerettsloven

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

Nemnda

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

NOU

Norges offentlige utredninger

Ombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

Personopplysningsloven

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger

Prop. L

Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak

Regnskapsloven

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.

Sjømannsloven

Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

SP

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Statistikkloven

Lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå

Statsforetaksloven

Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

Stiftelsesloven

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser

St.meld.

Stortingsmelding

Straffeloven

Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgelig Straffelov

Straffeloven (den nye)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

TEUV

Traktaten om den europeiske unions virkeområde

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Til forsiden