Prop. 90 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse- og livskvalitet (NDPHS) ble undertegnet av Estland, Finland, Latvia, Norge, Russland, Sverige og Tyskland på ministermøtet i Sankt Petersburg 25. november 2011. Litauen og Polen har signalisert at de vil slutte seg til avtalen så snart deres lands formelle prosedyrer for undertegning er sluttført.

Avtalen innebærer at det allerede etablerte sekretariatet i Stockholm, som i dag er organisert som et prosjekt under Østersjørådets sekretariat, opprettes formelt som et selvstendig folkerettssubjekt, slik at det på selvstendig grunnlag kan ivareta sin funksjon som administrativ støtte for helsepartnerskapet.

I og med at avtalen innebærer fremtidige økonomiske utgifter av en viss størrelse per år, er Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til forsiden