Prop. 90 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til innholdsfortegnelse

5 Vurdering

Norsk deltakelse i helsepartnerskapet er i tråd med regjeringens prioriteringer innenfor internasjonalt helsesamarbeid og prioriteringer på helseområdet. Det legges vekt på smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, forebyggende arbeid og fremme av en sunn livsstil.

Når avtalen trer i kraft, vil sekretariatet lettere kunne bistå helsepartnerskapets embetskomité med administrativ og analytisk kompetanse samt annen form for støtte, og derigjennom bidra til å styrke helsesamarbeidet i regionen.

Helse- og omsorgsdepartementet tilrår at avtalen inngås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til forsiden