Prop. 90 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til innholdsfortegnelse

4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Avtalen innebærer at det allerede etablerte sekretariatet i Stockholm opprettes formelt, slik at det på selvstendig grunnlag kan ivareta sin funksjon som administrativ støtte for helsepartnerskapet.

Norge har bidratt økonomisk til helsepartnerskapet siden oppstarten i 2003, og betaler allerede en årlig medlemskontingent til drift av sekretariatet. Kontingenten til sekretariatet regnes ut på bakgrunn av partnerlandets størrelse. 2011 var Norges kontingent 38 517 EURO (ca. 300 000 NOK). Avtalen legger opp til at Norge forplikter seg til å betale årlig kontingent til NDPHS i samme størrelsesorden. Utgiftene vil bli dekket innenfor Helse- og omsorgsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

Til forsiden