Prop. 90 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om de enkelte bestemmelser i avtalen

Fortalen viser til tidligere erklæringer innenfor Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

Artikkel 1 fastsetter at partene etablerer sekretariat for den nordlige dimensjons helsepartnerskap som et eget subjekt under folkeretten.

Artikkel 2 sier at sekretariatet skal være et eget rettssubjekt i vertsstaten og skal ha den rettslige handleevnen som er nødvendig for å kunne utøve sine funksjoner og målsettinger, inkludert rett til å inngå kontrakter, kjøpe og selge fast eiendom og involvere seg i rettslige prosesser.

Av artikkel 3 framgår det at alle beslutninger skal treffes ved enighet mellom partene, med mindre noe annet fremgår av avtalen.

Artikkel 4 fastsetter at sekretariatet skal være lokalisert i Sverige.

Artikkel 5 bestemmer at det skal inngås en egen vertslandsavtale mellom sekretariatet og Sverige. Vertslandsavtalen skal fastsette privilegier og immunitet for sekretariatet som er nødvendige for at det skal kunne utøve sine funksjoner.

Artikkel 6 fastsetter at sekretariatets mål og funksjoner er å gi administrativ, analytisk og annen støtte til helsepartnerskapets embetskomité, og å sikre kontinuitet og koordinering av samarbeidet i den nordlige dimensjons helsepartnerskap. Detaljerte mål og funksjoner til sekretariatet er fastsatt i vedtektene.

Artikkel 7 sier at sekretariatet skal bestå av en direktør, og innenfor de finansielle rammer, det antall ansatte som er nødvendig. Direktøren skal oppnevnes av partene.

Artikkel 8 bestemmer at sekretariatets regnskapsår er et kalenderår. Direktøren skal sørge for at det blir utarbeidet et budsjett som skal godkjennes av partene. Videre slår artikkelen fast at sekretariatets regnskaper skal revideres av autorisert revisor.

Partene skal gi årlige finansielle bidrag til sekretariatet etter en viss bidragsskala som går ut på at et stort bidrag skal være 2,6 ganger større enn et lite bidrag. Store bidragsytere er Finland, Tyskland, Norge, Polen, Den russiske føderasjon og Sverige; og mindre bidragsytere er: Estland, Island, Latvia og Litauen.

Av artikkel 9 fremgår det at tvister om fortolkning av avtalen skal løses gjennom samråd mellom partene.

Av artikkel 10 fremgår det at avtalen kan endres av partene etter en fastsatt prosedyre.

Artikkel 11 bestemmer at alle medlemmer av Den nordlige dimensjons partnerskap kan søke om å få tiltre avtalen.

Artikkel 12 fastsetter at avtalen vil tre i kraft 60 dager etter at statene har meddelt at deres interne vilkår for ikrafttredelse er oppfylt.

Artikkel 13 sier at partene kan si opp avtalen. En oppsigelse får virkning etter utløpet av det regnskapsåret oppsigelsen er sendt.

Av artikkel 14 fremgår det at Russland skal være depositar for avtalen.

Til dokumentets forside