Prop. 1 LS (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Skatter, avgifter og toll 2019

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2016

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2016. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 604 mrd. kroner i 2016. Av dette ble 480 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 124 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2015 utgjorde 617 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 425 mrd. kroner for personer i 2016. Dette var en økning på 2 pst. fra året før. Sammenlignet med 2015 økte fastsatte skatter for personer med vel 19 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 264 300 kroner i 2016. Sammenlignet med året før var dette en økning på 1 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 319 500 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 223 800 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 18 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 19 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 42 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 71 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 29 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2016. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2016, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør om lag 1,2 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 110 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 596 400 kroner i 2016. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 326 500 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 815 400 kroner.

For både lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene 6 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 7 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 29 pst. for trygdede og pensjonister, 24 pst. for lønnstakere og 20 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 61 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 5 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 19 pst. av bruttoinntekten i 2016.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 40 pst. av bruttoinntekten i 2016. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 16 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 27 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 78 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 338 mrd. kroner i 2016. Fastsatt skatt for selskap gikk ned med 15 mrd. kroner fra 2015 til 2016.

Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 83 mrd. kroner i 2016. Av dette var 77,6 mrd. kroner fellesskatt og 324 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 5,2 mrd. kroner i 2016, mens tonnasjeskatten utgjorde 48 mill. kroner samme år.

Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 2 349 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 946 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 3,6 mrd. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 338 mrd. kroner var 93,6 pst. (316 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,3 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 81,3 pst. av den fastsatte skatten (ekskl. sokkelselskap) på 83 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 7,9 pst. på kraftselskap, 5,4 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 4,0 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,5 pst. på verdipapirfond og 0,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 39 mrd. kroner. Beløpet utgjør 32 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 14 554 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2016. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle med et skatteforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Trinnskattegrunnlag

4 287 118

1 773 543

3 995 345

1 724 732

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 315 042

1 425 822

4 022 395

1 389 370

Personinntekt lønn

3 298 531

1 332 670

3 066 320

1 295 743

Personinntekt pensjoner

1 025 699

273 299

984 393

267 252

Personinntekt fiske og fangst

12 116

6 390

11 312

6 047

Personinntekt annen næring1

238 591

66 889

234 562

66 138

Skatt formue kommune

513 532

11 575

484 708

11 274

Skatt inntekt kommune og fylke

3 851 700

176 003

3 677 559

172 329

Skatt formue stat

494 568

2 465

483 884

2 412

Trinnskatt

3 661 450

42 066

3 520 210

40 997

Fellesskatt

3 850 817

128 479

3 676 894

125 803

Medlemsavgift til folketrygden

3 983 886

137 457

3 818 026

134 107

Finnmarksfradrag

72 809

935

68 804

908

Fradrag for boligsparing2

367 501

1 264

365 082

1 257

Skattebegrensning3

20 353

388

20 063

383

Skattefradrag for alderspensjonister

861 517

13 769

828 949

13 419

Fradrag for utenlandsskatt

24 366

2 348

21 635

1 733

Utlignet skatt4

3 985 025

480 196

3 731 348

468 832

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord- og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2016. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Trinnskattegrunnlag

1 724 732

88 228

214 810

242 089

59 213

57 777

90 596

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 389 370

68 033

182 347

212 762

45 017

44 379

72 862

Personinntekt lønn

1 295 743

61 825

166 494

195 101

40 089

39 757

67 069

Personinntekt pensjoner

267 252

15 436

31 716

28 083

11 799

10 940

15 150

Personinntekt fiske og fangst

6 047

64

61

40

11

20

24

Personinntekt annen næring1

66 138

3 842

8 724

10 871

2 827

3 196

4 150

Skatt formue kommune

11 274

369

1 718

3 235

209

238

518

Skatt inntekt kommune og fylke

172 329

8 242

23 207

27 138

5 410

5 344

9 007

Skatt formue stat

2 412

79

368

693

45

51

111

Trinnskatt

40 997

1 650

6 480

7 375

999

978

2 019

Fellesskatt

125 803

6 017

16 944

19 813

3 950

3 902

6 576

Medlemsavgift til folketrygden

134 107

6 829

16 762

19 129

4 545

4 467

7 038

Finnmarksfradrag

908

..

..

..

..

..

..

Fradrag for bolig sparing2

1 257

45

109

224

33

37

51

Skattebegrensning3

383

26

29

65

15

14

24

Skattefradrag for alderspensjonister

13 419

873

1 228

997

704

675

780

Fradrag for utenlandsskatt

1 733

39

250

310

17

14

58

Fastsatt skatt4

468 832

22 161

63 823

75 812

14 363

14 222

24 334

Tabell 2.2 fortsetter

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Trinnskattegrunnlag

77 394

53 658

35 004

55 674

162 419

171 111

Alminnelig inntekt etter særfradrag

61 448

41 462

28 002

43 474

132 440

136 498

Personinntekt lønn

55 243

37 702

24 843

40 954

128 450

132 277

Personinntekt pensjoner

13 846

10 108

6 132

8 762

21 218

25 574

Personinntekt fiske og fangst

37

25

43

150

238

708

Personinntekt annen næring1

3 253

1 943

1 251

2 023

5 330

5 023

Skatt formue kommune

402

190

176

308

934

1 104

Skatt inntekt kommune og fylke

7 543

5 036

3 421

5 303

16 655

16 931

Skatt formue stat

86

41

38

66

200

237

Trinnskatt

1 643

1 048

688

1 120

4 701

4 074

Fellesskatt

5 507

3 677

2 498

3 872

12 160

12 355

Medlemsavgift til folketrygden

5 972

4 115

2 696

4 324

12 684

13 293

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

41

31

23

52

145

150

Skattebegrensning3

23

16

11

18

24

28

Skattefradrag for alderspensjonister

706

539

325

467

1 008

1 268

Fradrag for utenlandsskatt

82

35

44

84

352

206

Fastsatt skatt4

20 277

13 466

9 100

14 352

45 774

46 305

Tabell 2.2 fortsetter

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør- Trøndelag

Nord- Trøndelag

Nordland

Troms

Romsa

Finnmark

Finnmárku

Trinnskattegrunnlag

34 241

85 012

102 417

41 083

76 517

53 427

24 062

Alminnelig inntekt etter særfradrag

26 510

65 745

80 799

30 832

57 822

41 013

17 925

Personinntekt lønn

24 863

62 536

78 265

28 923

54 042

39 694

17 616

Personinntekt

pensjoner

5 980

14 078

15 174

7 516

13 699

8 316

3 726

Personinntekt fiske og fangst

314

1 365

204

139

1 364

610

630

Personinntekt annen næring1

1 531

2 862

3 372

1 780

2 069

1 527

565

Skatt formue kommune

176

444

599

129

253

210

62

Skatt inntekt kommune og fylke

3 224

8 040

9 959

3 704

6 992

5 006

2 166

Skatt formue stat

38

93

128

28

54

45

13

Trinnskatt

633

1 794

2 222

709

1 380

1 041

442

Fellesskatt

2 354

5 870

7 265

2 705

5 105

3 654

1 581

Medlemsavgift til folketrygden

2 650

6 572

7 978

3 170

5 876

4 143

1 861

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

168

740

Fradrag for boligsparing2

31

62

94

28

48

39

15

Skattebegrensning3

5

16

18

12

21

15

5

Skattefradrag for alderspensjonister

362

829

786

447

777

447

202

Fradrag for utenlandsskatt

21

92

58

16

22

24

8

Fastsatt skatt4

8 650

21 793

27 168

9 928

18 764

13 392

5 150

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2016

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Hele landet

352 000

264 300

335 400

89 200

Østfold

320 300

233 300

211 800

76 000

Akershus

390 000

303 900

473 100

106 400

Oslo

405 300

319 500

723 000

113 800

Hedmark

319 000

229 500

214 000

73 200

Oppland

321 600

233 400

281 700

74 800

Buskerud

347 700

260 700

326 400

87 100

Vestfold

338 700

250 500

250 600

82 700

Telemark

325 100

238 700

180 900

77 500

Aust-Agder

325 700

239 600

220 000

77 900

Vest-Agder

320 700

235 200

226 000

77 600

Rogaland

368 700

279 600

261 600

96 600

Hordaland

349 900

262 400

308 400

89 000

Sogn og Fjordane

325 200

238 800

373 000

77 900

Møre og Romsdal

335 200

245 800

261 400

81 500

Sør-Trøndelag

344 500

255 500

271 900

85 900

Nord-Trøndelag

313 400

223 800

138 100

72 100

Nordland

326 800

236 700

178 500

76 800

Troms Romsa

337 500

246 800

211 700

80 600

Finnmark Finnmárku

324 100

233 600

123 100

67 100

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og allminnelig inntekt etter særfradrag. 2016

Skattepliktig nettoformue. Kroner

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000–999 999

1 000 000–2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 193 022

1 675 934

1 313 764

479 125

545 628

178 571

0 eller negativ

170 627

98 665

56 651

5 362

6 078

3 871

1–24 999

248 792

72 201

165 727

5 345

4 440

1 079

25 000–49 999

101 541

46 744

48 702

2 831

2 400

864

50 000–74 999

120 986

58 408

54 261

4 169

3 173

975

75 000–99 999

130 107

59 974

58 272

6 344

4 510

1 007

100 000–149 999

427 531

133 113

197 662

54 535

38 300

3 921

150 000–199 999

421 209

135 711

158 848

62 615

57 117

6 918

200 000–249 999

405 895

147 629

130 469

58 706

60 293

8 798

250 000–299 999

404 851

161 984

115 720

56 136

60 329

10 682

300 000–349 999

365 924

158 051

92 779

49 554

54 199

11 341

350 000–399 999

302 387

135 890

69 918

40 525

45 102

10 952

400 000–449 999

235 886

105 994

49 288

32 736

37 572

10 296

450 000–499 999

175 367

77 864

32 810

24 701

30 540

9 452

500 000–999 999

549 926

241 475

74 274

66 881

113 540

53 756

1 000 000 og over

131 993

42 231

8 383

8 685

28 035

44 659

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.5 Hovedposter fra skattefastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2016. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

596 400

326 500

815 400

Av dette:

Personinntekt lønn

545 600

43 300

59 000

Ytelser fra folketrygden

8 600

202 400

22 100

Tjenestepensjon

3 800

57 200

4 800

Næringsinntekter i alt

3 600

2 400

673 100

Kapitalinntekter

33 000

20 700

56 000

Av dette:

Renteinntekter

2 500

3 800

5 300

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

19 600

7 500

24 700

Gevinst ved salg av verdi papir

4 800

3 700

8 200

Inntektsfradrag

145 300

95 600

166 600

Av dette:

Minstefradrag

91 300

75 000

26 600

Netto reiseutgifter

1 900

0

500

Pensjonspremie

3 800

100

800

Foreldrefradrag

3 500

400

2 700

Fagforeningskontingent

2 000

100

500

Årets underskudd i næring

1 000

600

13 500

Tidligere års underskudd

1 900

3 700

22 900

Renteutgifter

33 200

11 100

56 900

Tap ved salg av verdipapirer

2 100

2 300

5 300

Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune

452 600

234 200

720 500

Bruttoskatt

165 000

70 200

276 600

Fradrag i skatt

2 000

10 400

2 700

Fastsatt skatt

163 000

59 800

273 900

Antall bosatte personer 17 år og eldre

2 203 963

1 246 334

105 520

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra selskap med deltakerfastsetting er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.6 Hovedposter fra skattefastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2016. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0–99999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–749 999

750 000–999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

441 200

28 800

160 100

252 500

350 300

448 400

598 600

853 700

1 703 200

Av dette:

Personinntekt lønn

309 000

24 900

86 500

97 000

195 800

349 800

507 800

703 900

1 042 000

Ytelser fra folketrygden

65 300

700

58 200

131 500

114 000

58 000

35 100

38 100

43 100

Tjenestepensjon

19 100

1 000

8 900

15 700

28 400

23 800

20 800

23 600

34 200

Næringsinntekt i alt

19 900

800

3 700

4 800

7 100

10 300

22 000

51 800

170 500

Kapitalinntekter

26 700

1 200

2 500

3 200

4 600

6 000

11 900

34 500

400 500

Av dette:

Renteinntekter

2 800

700

1 400

1 900

2 300

2 400

3 000

4 600

12 300

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 100

100

200

300

500

900

2 800

12 700

252 800

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 000

200

200

200

400

700

1 600

4 900

64 500

Inntektsfradrag

114 500

23 000

67 100

96 900

113 100

130 600

148 200

172 100

226 900

Av dette:

Minstefradrag

74 800

15 300

57 300

81 200

85 300

87 900

88 300

87 300

85 300

Netto reiseutgifter

1 100

-

100

200

700

1 400

2 000

2 700

2 500

Pensjonspremie

2 100

100

300

400

1 400

3 100

4 300

4 100

3 500

Foreldrefradrag

2 200

600

1 000

1 200

2 000

2 800

3 200

3 600

3 600

Fagforeningskontingent

1 100

-

100

300

900

1 800

2 100

1 900

1 500

Årets underskudd i næring

1 100

500

400

600

700

900

1 400

2 200

4 200

Tidligere års underskudd

3 400

3 700

2 100

1 600

1 900

2 100

2 200

5 100

22 200

Renteutgifter

22 700

2 200

4 500

9 000

16 200

25 400

36 900

50 800

71 400

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

300

300

500

800

1 200

2 000

5 000

17 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

331 400

11 800

93 800

155 500

236 700

317 300

450 300

685 900

1 552 800

Bruttoskatt

116 100

2 000

22 700

45 000

74 800

106 100

158 900

263 400

608 200

Fradrag i skatt

4 200

200

9 500

8 400

4 400

2 100

1 900

2 800

8 700

Fastsatt skatt

111 800

1 700

13 200

36 700

70 500

104 000

157 000

260 600

599 400

Antall bosatte 17 år og eldre

4 193 022

498 823

397 036

646 618

695 673

648 790

847 003

252 760

206 319

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra selskap med deltakerfastsetting er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.7 Hovedposter fra skattefastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2016. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000 –999 999

1 000 000–

2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

441 200

457 200

293 900

435 500

524 500

1 135 000

Av dette:

Personinntekt lønn

309 000

385 700

210 100

280 200

289 100

455 500

Ytelser fra folketrygden

65 300

33 000

57 700

101 600

130 200

127 700

Tjenestepensjon

16 100

6 500

9 800

23 700

40 300

58 000

Næringsinntekt i alt

19 900

20 700

8 200

15 300

27 000

89 100

Kapitalinntekter

26 700

9 100

3 900

10 200

30 700

393 100

Av dette:

Renteinntekter

2 800

1 000

900

2 300

5 900

24 600

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 100

3 500

1 000

2 800

10 400

251 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 000

1 500

700

1 800

5 400

54 800

Inntektsfradrag

114 500

139 000

82 600

101 800

106 900

176 500

Av dette:

Minstefradrag

74 800

77 500

67 100

79 900

79 000

79 300

Netto reiseutgifter

1 100

1 500

800

700

700

800

Pensjonspremie

2 100

2 500

1 500

2 400

2 100

1 800

Foreldrefradrag

2 200

3 000

1 700

2 200

1 200

1 200

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

800

1 200

1 000

800

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

400

900

1 600

4 600

Tidligere års underskudd

3 400

3 600

800

1 100

3 100

27 300

Renteutgifter

22 700

43 500

6 400

8 800

9 800

25 200

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

1 200

400

1 000

2 800

21 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

331 400

320 500

210 500

334 500

422 000

1 036 400

Bruttoskatt

116 100

115 600

67 700

110 700

144 100

404 600

Fradrag i skatt

4 200

2 100

4 200

6 800

7 600

7 900

Fastsatt skatt

111 800

113 500

63 600

103 900

136 600

396 600

Antall bosatte 17 år og eldre

4 193 022

1 675 934

1 313 764

479 125

545 628

178 571

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra selskap med deltakerfastsetting er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.8 Hovedposter fra skattefastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2016. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17–24

25–34

35–44

45–54

55–66

67–79

80–

Bruttoinntekt1

441 200

133 700

384 200

528 400

593 100

566 900

395 300

299 300

Av dette:

Personinntekt lønn

309 000

123 500

351 600

460 700

487 200

372 800

40 800

1 400

Ytelser fra folketrygden

65 300

3 200

6 700

12 800

26 500

82 000

238 900

221 800

Tjenestepensjon

19 100

1 200

2 000

2 200

3 800

32 500

68 800

56 900

Næringsinntekt i alt

19 900

2 400

13 300

26 700

34 200

31 400

10 500

1 300

Kapitalinntekter

26 700

3 200

9 600

24 100

39 700

47 000

35 700

17 600

Av dette:

Renteinntekter

2 800

1 000

2 000

1 500

2 200

4 000

5 300

5 000

Skattepliktig og skatte- fritt aksjeutbytte

14 100

1 300

3 700

13 300

23 700

26 500

15 900

4 700

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 000

400

1 000

3 600

5 800

7 200

6 100

3 200

Inntektsfradrag

114 500

50 400

115 000

141 200

142 200

131 900

97 300

77 700

Av dette:

74 800

44 400

76 900

82 300

84 200

84 000

71 500

65 400

Minstefradrag

1 100

300

1 100

1 700

1 800

1 200

100

0

Netto reiseutgifter

2 100

500

2 100

3 100

3 400

3 000

200

0

Pensjonspremie

2 200

200

4 400

6 700

1 300

100

0

0

Foreldrefradrag

1 100

200

1 200

1 600

1 700

1 600

200

0

Fagforeningskontingent

1 100

100

700

1 200

1 700

1 700

1 100

300

Årets underskudd i næring

3 400

300

1 200

2 400

4 200

6 100

5 600

3 700

Tidligere års underskudd

100

0

0

100

100

100

0

0

Renteutgifter

22 700

3 300

24 300

35 700

34 900

24 500

11 700

4 400

Tap ved salg av verdi- papirer

2 000

100

600

1 500

2 700

3 500

3 700

1 900

Alminnelig inntekt etter særfradrag

331 400

83 300

268 500

388 700

458 600

446 000

306 100

225 900

Bruttoskatt

116 100

24 800

92 900

141 800

168 600

161 500

94 200

63 700

Fradrag i skatt

4 200

1 100

1 700

900

1 100

3 200

15 000

18 200

Fastsatt skatt

111 800

23 700

91 200

140 900

167 500

158 300

79 200

45 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 193 022

540 737

722 821

708 152

730 242

725 068

545 022

220 980

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra selskap med deltakerfastsetting er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2016.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap1. 2016. Mill. kroner

Kommuneskattefastsettingen

Antall2

833

Naturressursskatt

1 355

Fylkesskattefastsettingen

Naturressursskatt

246

Statsskattefastsettingen

Antall med inntektsskatt

115 983

Skattbar inntekt

338 294

Nettoformue

215 793

Nettoinntekt sokkel

81 377

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

63 293

Inntektsskatt

77 617

Formuesskatt

324

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

39 336

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

5 159

Tonnasjeskatt

48

Fastsatt skatt

124 085

Fradrag i skatt

I alt

21 479

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

946

Fradrag for naturressursskatt3

2 349

Forsknings- og utviklingsfradrag3

3 630

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

14 554

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2016.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2016

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

I alt

115 983

100

338 294

100

84 542

100

1–4 999

6 199

5

10

0

3

0

5 000–9 999

3 049

3

23

0

6

0

10 000–19 999

4 913

4

73

0

18

0

20 000–49 999

10 785

9

368

0

92

0

50 000–99 999

11 724

10

859

0

215

0

100 000–199 999

14 762

13

2 155

1

539

1

200 000–499 999

22 073

19

7 253

2

1 813

2

500 000–999 999

15 450

13

11 058

3

2 763

3

1 000 000–1 999 999

11 935

10

16 822

5

4 203

5

2 000 000–4 999 999

9 037

8

27 641

8

6 907

8

5 000 000 og over

6 056

5

272 033

80

67 984

80

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter fastsatt inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2016.

Tabell 2.11 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskattefastsettingen etter skattytergruppe1, eksklusiv sokkelselskap2. 2016. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasje

skatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

120 666

215 739

338 294

324

84 542

48

5 159

6 925

83 148

Aksjeselskap6

114 453

57

287 230

0

71 808

-

-

4 175

67 633

Rederier skattlagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

479

-

206

-

51

48

-

-

99

Selskap hjemmehørende på Svalbard

100

197

353

0

56

-

-

0

56

Verdipapirfond

73

-

2 863

-

716

-

-

325

391

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings- selskap

142

102 632

12 831

154

3 208

-

-

6

3 356

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

2 049

62 820

1 276

94

319

-

-

11

402

Kraftforetak

316

2 962

15 301

4

3 825

-

5 159

2 392

6 597

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

981

46 889

374

70

93

-

-

8

156

Utenlandske aksje-selskap og forsikringsselskap

2 073

183

17 861

0

4 465

-

-

7

4 458

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (2 439 mill. kroner), kreditfradrag (946 mill. kroner) og forsknings- og utviklingsfradrag (3 630 mill. kroner).

6 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2016.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Skattegrunnlag og skatter. 2016. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørlednings-selskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

144

81 377

79 986

1 391

Skatt inntekt sokkel

144

20 344

19 997

347

Særskatteinntekt

14

63 293

63 293

.

Særskatt sokkel

14

33 545

33 545

.

Sum skatt sokkel1

144

39 336

38 988

347

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 14 554 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2016.

Til forsiden