Prop. 1 LS (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Skatter, avgifter og toll 2019

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i eigedomsskattelova

I

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endringer:

§ 8 A-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Bustader vert verdsette etter reglane i § 8 C.

§ 8 A-3 nytt syvende ledd skal lyde:

(7) Skattegrunnlaget for fritidsbustader vert sett til verdet (taksten) multiplisert med 0,7.

§ 8 C skal lyde:

Verdsetjing av bustader

§ 8 C-1 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Eigedomsskatten for bustader skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på eigedomen ved fastsetjinga av formues- og inntektsskatt året før skatteåret.

§ 8 C-1 annet ledd første punktum skal lyde:

(2) Skattegrunnlaget for bustader vert sett til verdet (taksten) etter skatteloven § 4-10 andre ledd multiplisert med 0,7.

§ 8 C-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved fastsetjinga etter skatteloven § 4-10 første ledd andre eller tredje punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,33 for primærbustad og 0,7 for sekundærbustad.

§ 11 første ledd skal lyde:

Eigedomsskatten skal vera minst kr 1 og ikkje meir enn kr 5 for kvar kr 1 000 av takstverdet.

II

Endringene under I trer i kraft fra og med eiendomsskatteåret 2020.

Følgende overgangsregler gjelder for § 8 C-1 første ledd første punktum:

Kommuner med lokal takst frå 2013 eller seinare kan nytte denne til og med skatteåret 2023, med ein reduksjonsfaktor på 30 prosent.

Til forsiden