Prop. 1 LS (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2019

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2019. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 753 mrd. kroner i 2019. Av dette ble 538 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 214 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2018 utgjorde 742 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag i egen kommune utgjorde i alt 1 606 mrd. kroner for personer i 2019. Dette var en økning på 4,8 pst. fra året før. Sammenlignet med 2018 økte fastsatte skatter for personer med vel 24 mrd. kroner, en økning på 4,7 pst.

Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 292 200 kroner i 2019. Sammenlignet med året før var dette en økning på 4,1 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 351 200 kroner, mens inntekten var lavest i Aust-Agder med 254 400 kroner. Personer i Oslo har høyest fastsatt skatt på 123 500 kroner, mens skatten var lavest i Finnmark med 75 300 kroner i snitt.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 26 pst. alminnelig inntekt under 150 000 kroner, 27 pst. en inntekt mellom 150 000 og 300 000 kroner, 27 pst. en inntekt mellom 300 000 og 500 000 kroner, og 20 pst. hadde en inntekt på 500 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 69 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 31 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 inneholder gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2019. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2019, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjorde den største gruppen med nær 2,3 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjorde 1,3 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjorde vel 100 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 651 800 kroner i 2019. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 353 800 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 910 300 kroner.

For gruppene lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene henholdsvis 5 og 6 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 7 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 31 pst. for trygdede og pensjonister, 25 pst. for lønnstakere og 19 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjorde fastsatt skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere var 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjorde utlignet skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 88 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 5 pst. og kapitalinntekter om lag 5 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 66 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 5 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 16 pst. av bruttoinntekten i 2019.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjorde lønnsinntekter i gjennomsnitt 42 pst. av bruttoinntekten i 2019. Tilsvarende utgjorde tjenestepensjoner og trygdeytelser 19 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 23 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Videre viser tabellen at for personer mellom 67 og 79 år utgjorde tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 77 pst. av bruttoinntekten. Tilsvarende utgjorde lønnsinntekt 93 pst. av gjennomsnittlig bruttoinntekt for aldersgruppen 17-24 år.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 414 mrd. kroner i 2019. Fastsatt skatt for selskap gikk ned med 14 mrd. kroner fra 2018 til 2019.

Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 67 mrd. kroner i 2019. Av dette var 57,6 mrd. kroner fellesskatt og 404 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 9,0 mrd. kroner i 2019, mens tonnasjeskatten utgjorde 59 mill. kroner samme år.

Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1 575 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 2 032 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 4,0 mrd. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 414 mrd. kroner var 94,4 pst. (391 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,7 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 72,6 pst. av den fastsatte skatten (ekskl. sokkelselskap) på 104,5 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 12,9 pst. på kraftselskap, 7,5 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 5,2 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,9 pst. på verdipapirfond og 0,4 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 114 mrd. kroner i 2019. Beløpet utgjør 53 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 1 766 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2019. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle med et skatteforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Trinnskattegrunnlag

4 370 732

1 998 207

4 110 641

1 946 649

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 375 772

1 605 520

4 134 551

1 568 172

Personinntekt lønn

3 370 175

1 505 173

3 123 440

1 459 516

Personinntekt pensjoner

1 072 134

314 949

1 028 665

308 069

Personinntekt uføretrygd

417 888

103 347

409 384

101 614

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage

13 827

7 139

12 758

6 794

Personinntekt annen næring

230 294

69 005

227 046

68 299

Skatt formue kommune

560 019

13 682

534 296

13 419

Skatt inntekt kommune og fylke

3 926 043

196 266

3 775 487

192 097

Skatt formue stat

544 715

2 917

533 633

2 871

Trinnskatt

3 747 050

77 416

3 620 421

75 705

Fellesskatt

3 925 780

108 880

3 775 389

106 567

Medlemsavgift til folketrygden

4 134 079

155 140

3 937 776

150 995

Finnmarksfradrag

72 110

990

68 829

960

Fradrag for boligsparing1

377 179

1 423

374 948

1 416

Skattebegrensning

9 403

208

9 108

202

Skattefradrag for alderspensjonister

904 636

13 738

871 939

13 396

Fradrag for utenlandsskatt

19 274

2 299

16 954

1 612

Fastsatt skatt2

4 122 244

538 379

3 843 994

524 102

1 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

2 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2019. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Trinnskattegrunnlag

1 946 649

99 921

248 468

277 816

66 285

64 037

102 000

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 568 172

77 388

210 357

243 989

50 814

49 294

82 201

Personinntekt lønn

1 459 516

69 704

193 140

225 006

45 059

44 055

75 086

Personinntekt pensjoner

308 069

17 967

36 605

31 530

13 448

12 463

17 429

Personinntekt uføretrygd

101 614

8 161

9 023

8 413

4 928

4 371

5 172

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage

6 794

78

49

42

14

20

21

Personinntekt annen næring

68 299

3 932

9 317

11 968

2 839

3 131

4 232

Skatt formue kommune

13 419

442

2 217

3 780

251

282

600

Skatt inntekt kommune og fylke

192 097

9 257

26 523

30 740

6 039

5 862

10 049

Skatt formue stat

2 871

95

475

810

54

60

129

Trinnskatt

75 705

3 275

11 404

12 971

2 038

1 973

3 761

Fellesskatt

106 567

5 135

14 714

17 054

3 350

3 252

5 575

Medlemsavgift til folketrygden

150 995

7 700

19 377

21 963

5 069

4 927

7 897

Finnmarksfradrag

960

1

1

2

1

0

1

Fradrag for boligsparing1

1 416

48

121

261

37

40

55

Skattebegrensning

202

13

18

40

9

8

13

Skattefradrag for alderspensjonister

13 396

886

1 225

955

699

668

780

Fradrag for utenlandsskatt

1 612

48

221

369

16

12

71

Fastsatt skatt2

524 102

24 899

73 124

85 767

16 035

15 625

27 085

Tabell 2.2 forts.

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Trinnskattegrunnlag

87 815

59 548

38 973

62 472

180 442

191 373

Alminnelig inntekt etter særfradrag

69 910

45 719

30 064

48 793

145 815

153 371

Personinntekt lønn

62 299

41 566

27 342

45 705

141 364

147 019

Personinntekt pensjoner

16 173

11 565

7 144

10 097

24 908

29 633

Personinntekt uføretrygd

5 950

4 360

3 156

4 474

7 953

8 525

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage

43

19

48

166

264

799

Personinntekt annen næring

3 298

2 019

1 252

2 009

5 230

5 246

Skatt formue kommune

471

222

182

323

1 094

1 228

Skatt inntekt kommune og fylke

8 474

5 475

3 594

5 861

18 144

18 757

Skatt formue stat

101

47

39

69

234

263

Trinnskatt

3 139

2 027

1 279

2 140

8 027

7 484

Fellesskatt

4 701

3 037

1 994

3 251

10 065

10 406

Medlemsavgift til folketrygden

6 749

4 554

2 990

4 837

14 039

14 832

Finnmarksfradrag

1

0

0

0

2

1

Fradrag for boligsparing1

46

34

26

59

153

169

Skattebegrensning

11

8

5

9

13

13

Skattefradrag for alderspensjonister

716

540

329

469

1 024

1 266

Fradrag for utenlandsskatt

83

24

25

39

311

146

Fastsatt skatt2

22 771

14 753

9 690

15 900

50 099

51 376

Tabell 2.2 forts.

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Trinnskattegrunnlag

37 932

94 087

163 493

85 518

59 943

26 526

Alminnelig inntekt etter særfradrag

29 684

73 131

126 745

65 208

45 895

19 796

Personinntekt lønn

27 486

68 578

122 026

60 183

44 605

19 293

Personinntekt pensjoner

6 867

16 252

26 361

15 673

9 694

4 259

Personinntekt uføretrygd

1 711

4 661

9 413

6 127

3 529

1 686

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage

340

1 635

356

1 507

675

719

Personinntekt annen næring

1 531

2 814

5 376

2 054

1 474

575

Skatt formue kommune

208

497

925

362

258

76

Skatt inntekt kommune og fylke

3 568

8 825

15 274

7 779

5 517

2 360

Skatt formue stat

45

102

198

78

55

16

Trinnskatt

1 262

3 419

5 757

2 803

2 063

881

Fellesskatt

1 980

4 896

8 474

4 315

3 061

1 308

Medlemsavgift til folketrygden

2 922

7 237

12 674

6 550

4 631

2 046

Finnmarksfradrag

0

0

1

1

180

767

Fradrag for boligsparing1

35

69

144

56

45

18

Skattebegrensning

3

8

15

8

6

2

Skattefradrag for alderspensjonister

354

823

1 239

771

450

203

Fradrag for utenlandsskatt

13

109

71

22

27

4

Fastsatt skatt2

9 580

23 965

41 834

21 028

14 880

5 692

1 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

2 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2019

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum fastsatt skatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Hele landet

387 900

292 200

388 200

97 600

Østfold

353 900

258 400

256 600

83 100

Akershus

427 200

333 100

560 700

115 800

Oslo

442 000

351 200

788 400

123 500

Hedmark

355 700

257 000

253 800

81 100

Oppland

358 100

260 200

334 500

82 500

Buskerud

383 800

288 300

366 800

95 000

Vestfold

373 300

277 300

296 300

90 300

Telemark

360 400

263 800

228 100

85 100

Aust-Agder

349 200

254 400

238 400

82 000

Vest-Agder

351 900

258 400

240 300

84 200

Rogaland

400 700

303 800

323 100

104 400

Hordaland

384 700

290 300

328 000

97 200

Sogn og Fjordane

366 200

270 600

425 600

87 300

Møre og Romsdal

373 100

275 100

299 000

90 100

Trøndelag

369 300

271 300

271 100

89 500

Nordland

368 200

268 500

254 600

86 600

Troms Romsa

375 900

274 900

257 300

89 100

Finnmark Finnmárku

362 800

262 000

172 400

75 300

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2019

Skattepliktig nettoformue. Kroner

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000– 999 999

1 000 000– 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 311 023

1 721 368

1 265 776

489 486

611 667

222 726

0 eller negativ

176 472

99 088

60 820

5 441

6 603

4 520

1–24 999

237 528

68 538

158 074

5 199

4 421

1 296

25 000 –49 999

99 412

45 211

48 089

2 697

2 476

939

50 000 –74 999

114 129

54 920

51 068

3 794

3 206

1 141

75 000 –99 999

115 756

54 950

50 084

5 381

4 129

1 212

100 000–149 999

377 547

127 190

167 142

45 883

33 247

4 085

150 000–199 999

404 999

127 414

146 471

61 579

61 227

8 308

200 000–249 999

385 810

133 731

117 498

57 071

66 048

11 462

250 000–299 999

385 361

148 409

104 757

52 780

65 968

13 447

300 000–349 999

371 685

154 059

92 585

49 658

60 681

14 702

350 000–399 999

321 701

142 596

72 900

41 963

49 999

14 243

400 000–449 999

266 517

118 840

56 064

36 125

42 257

13 231

450 000–499 999

209 255

92 689

39 565

29 206

35 712

12 083

500 000–999 999

678 417

298 152

90 511

82 185

140 518

67 051

1 000 000 og over

166 434

55 581

10 148

10 524

35 175

55 006

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2019. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

651 800

353 800

910 300

Av dette:

Personinntekt lønn

599 300

39 100

65 100

Ytelser fra folketrygden

9 000

226 000

25 300

Tjenestepensjon

4 200

63 600

6 100

Næringsinntekter i alt

3 800

2 500

749 800

Kapitalinntekter

33 600

21 900

63 400

Av dette:

Renteinntekter

3 300

5 400

6 700

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

20 200

7 000

29 800

Gevinst ved salg av verdipapir

4 800

3 700

7 800

Inntektsfradrag

161 800

108 500

176 900

Av dette:

Minstefradrag

100 600

85 200

30 100

Netto reiseutgifter

2 000

0

500

Pensjonspremie

4 300

100

900

Foreldrefradrag

3 500

400

2 700

Fagforeningskontingent

2 000

100

500

Årets underskudd i næring

900

600

13 800

Tidligere års underskudd

2 000

4 600

18 900

Renteutgifter

39 700

13 300

68 000

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

1 700

4 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune

497 500

251 500

822 400

Bruttoskatt

179 500

73 400

307 500

Fradrag i skatt

1 900

9 900

2 800

Fastsatt skatt

177 600

63 500

304 700

Antall bosatte personer 17 år og eldre

2 280 265

1 299 796

100 416

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2019. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–749 999

750 000–999 999

1 mill. kr og over

Bruttoinntekt1

483 300

28 400

158 800

253 200

349 600

449 000

603 400

853 900

1 658 300

Av dette:

Personinntekt lønn

338 600

24 900

94 700

88 900

156 100

319 200

512 400

718 400

1 089 000

Ytelser fra folketrygden

73 500

700

48 000

141 000

149 700

83 800

39 300

38 200

42 000

Tjenestepensjon

21 500

700

8 800

14 900

31 400

29 900

22 700

25 600

33 500

Næringsinntekt i alt

20 600

700

4 000

4 400

6 400

9 000

17 500

42 300

156 800

Kapitalinntekter

27 900

1 400

3 000

3 800

5 500

6 600

10 600

27 500

325 600

Av dette:

Renteinntekter

3 700

1 000

1 700

2 500

3 300

3 400

3 800

5 500

13 100

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 300

100

200

300

500

700

1 800

8 600

205 800

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 100

200

300

200

400

600

1 200

3 500

52 100

Inntektsfradrag

128 800

23 800

72 000

103 700

121 100

137 600

159 600

185 300

246 000

Av dette:

Minstefradrag

83 700

15 200

60 700

87 700

93 900

96 700

97 900

97 100

95 000

Netto reiseutgifter

1 100

0

100

200

500

1 200

1 800

2 500

2 600

Pensjonspremie

2 300

100

300

400

1 000

2 700

4 600

4 600

4 000

Foreldrefradrag

2 100

600

1 000

1 000

1 600

2 500

3 200

3 400

3 500

Fagforeningskontingent

1 100

0

100

200

700

1 500

2 100

2 000

1 600

Årets underskudd i næring

1 000

500

500

500

600

800

1 100

1 900

3 500

Tidligere års underskudd

4 200

4 400

2 900

2 300

2 300

2 200

2 500

4 500

24 600

Renteutgifter

27 200

2 400

5 000

9 400

16 200

25 500

39 800

56 800

81 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

300

300

300

600

900

1 400

3 100

12 900

Alminnelig inntekt etter særfradrag

363 800

11 600

88 500

150 100

229 700

310 700

443 200

671 300

1 542 400

Bruttoskatt

125 700

1 900

19 800

40 900

69 700

101 100

152 500

251 900

589 100

Fradrag i skatt

4 100

200

6 900

9 900

5 400

2 500

1 700

2 500

6 900

Fastsatt skatt

121 600

1 600

12 900

31 000

64 300

98 600

150 900

249 500

582 200

Antall bosatte 17 år og eldre

4 311 023

474 639

308 020

603 796

658 096

643 826

1 018 189

332 818

271 639

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2019. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1– 499 999

500 000–999 999

1 000 000– 2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

483 300

502 100

316 800

469 300

555 400

1 116 800

Av dette:

Personinntekt lønn

338 600

423 000

226 200

305 900

311 000

471 800

Ytelser fra folketrygden

73 500

38 600

63 500

108 400

139 800

141 500

Tjenestepensjon

21 500

8 900

13 700

29 400

49 400

68 900

Næringsinntekt i alt

20 600

21 400

8 400

14 500

25 000

84 700

Kapitalinntekter

27 900

9 400

4 000

10 200

28 800

342 400

Av dette:

Renteinntekter

3 700

1 400

1 200

2 700

7 300

29 200

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 300

3 600

1 000

2 700

9 100

211 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 100

1 500

600

1 600

4 200

48 100

Inntektsfradrag

128 800

158 200

90 600

114 000

118 300

181 000

Av dette:

Minstefradrag

83 700

86 300

74 300

89 700

88 900

89 000

Netto reiseutgifter

1 100

1 500

800

800

700

800

Pensjonspremie

2 300

2 800

1 600

2 700

2 300

1 900

Foreldrefradrag

2 100

2 900

1 600

2 300

1 300

1 100

Fagforeningskontingent

1 100

1 400

800

1 300

1 100

900

Årets underskudd i næring

1 000

1 100

400

800

1 400

3 600

Tidligere års underskudd

4 200

5 000

1 000

1 400

2 900

25 600

Renteutgifter

27 200

51 700

7 400

10 500

11 700

29 000

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

1 200

400

800

1 900

14 400

Alminnelig inntekt etter særfradrag

363 800

348 900

224 500

356 300

442 600

1 069 800

Bruttoskatt

125 700

125 600

71 300

115 700

147 500

397 500

Fradrag i skatt

4 100

2 000

4 000

6 400

7 200

7 900

Fastsatt skatt

121 600

123 600

67 300

109 300

140 300

389 600

Antall bosatte 17 år og eldre

4 311 023

1 721 368

1 265 776

489 486

611 667

222 726

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.8 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2019. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17–24

25–34

35–44

45–54

55–66

67–79

80–

Bruttoinntekt1

483 300

150 000

426 900

568 400

647 800

621 800

427 700

333 200

Av dette:

Personinntekt lønn

338 600

138 800

391 100

498 500

535 100

417 800

46 400

1 700

Ytelser fra folketrygden

73 500

4 000

9 100

16 200

31 600

86 300

254 000

244 500

Tjenestepensjon

21 500

1 200

1 600

2 400

4 000

34 400

76 200

64 200

Næringsinntekt i alt

20 600

2 700

13 900

27 200

35 400

32 000

11 500

1 600

Kapitalinntekter

27 900

2 900

10 100

22 200

40 100

49 800

38 700

20 800

Av dette:

Renteinntekter

3 700

1 400

2 800

1 800

2 700

5 200

7 400

7 200

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 300

600

3 600

12 100

24 600

27 600

1

6 300

4 700

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 100

400

1 000

3 200

5 900

7 300

5 900

3 500

Inntektsfradrag

128 800

56 500

129 500

157 000

161 100

146 400

111 400

91 000

Av dette:

83 700

50 000

85 900

90 700

93 100

92 900

82 200

76 500

Minstefradrag

1 100

300

1 100

1 700

1 900

1 300

100

0

Netto reiseutgifter

2 300

600

2 400

3 400

3 900

3 300

200

0

Pensjonspremie

2 100

200

4 300

6 800

1 400

100

0

0

Foreldrefradrag

1 100

300

1 300

1 600

1 700

1 600

200

0

Fagforeningskontingent

1 000

100

600

1 100

1 500

1 600

1 100

300

Årets underskudd i næring

4 200

300

1 300

2 300

7 500

6 200

6 600

4 100

Tidligere års underskudd

500

0

200

600

1 000

1 100

100

0

Renteutgifter

27 200

3 800

29 200

42 100

41 800

30 000

14 300

5 800

Tap ved salg av verdipapirer

1 700

100

500

1 400

2 200

2 800

3 000

1 700

Alminnelig inntekt etter særfradrag

363 800

93 300

296 400

415 500

505 100

494 600

330 400

248 600

Bruttoskatt

125 700

27 100

102 700

150 900

183 100

176 500

98 900

67 800

Fradrag i skatt

4 100

1 200

1 600

700

1 100

3 000

14 100

16 700

Fastsatt skatt

121 600

25 900

101 100

150 100

182 000

173 500

84 800

51 200

Antall bosatte 17 år og eldre

4 311 023

533 021

745 147

703 831

748 083

753 521

596 710

230 710

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2019.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap1. 2019. Millioner kroner

Kommuneskatteligningen

Antall2

818

Naturressursskatt

1 390

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

253

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

124 818

Skattbar inntekt

414 449

Nettoformue

269 660

Nettoinntekt sokkel

162 729

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

143 226

Inntektsskatt

57 637

Formuesskatt

404

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

114 241

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

9 048

Tonnasjeskatt

59

Inntektsskatt finans

29 418

Finansskatt på lønn

2 028

Utlignet skatt

214 479

Fradrag i skatt

I alt

9 389

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

2 032

Fradrag for naturressursskatt3

1 575

Forsknings- og utviklingsfradrag3

4 016

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

1 766

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskap 2019.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2019

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

124 818

100

414 449

100

94 678

100

1–4 999

6 907

6

11

0

2

0

5 000–9 999

3 336

3

25

0

5

0

10 000–19 999

5 313

4

78

0

17

0

20 000–49 999

11 435

9

389

0

86

0

50 000–99 999

12 640

10

922

0

203

0

100 000–199 999

15 506

12

2 264

1

498

1

200 000–499 999

23 410

19

7 691

2

1 692

2

500 000–999 999

16 708

13

11 937

3

2 626

3

1 000 000–1 999 999

12 930

10

18 192

4

4 003

4

2 000 000–4 999 999

9 708

8

29 835

7

6 566

7

5 000 000 og over

6 925

6

343 106

83

78 978

83

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskap 2019.

Tabell 2.11 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskap2. 2019. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt 4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

129 730

269 660

414 449

404

94 678

59

9 048

7 613

104 547

Aksjeselskap6

123 439

-

334 871

-

75 785

-

-

5 395

75 901

Rederier skattlagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

607

-

246

-

54

59

-

7

113

Selskap hjemmehørende på Svalbard

118

245

510

0

82

-

-

-

82

Verdipapirfond

82

-

4 041

-

889

-

-

556

889

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskap

127

119 453

20 153

179

5 038

-

-

17

5 394

Forbruksforeninger, innkjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

2 105

75 973

1 683

114

370

-

-

21

484

Kraftforetak

382

1 869

19 930

3

4 385

-

9 048

1 596

13 436

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

1 051

72 120

1 339

108

308

-

-

11

441

Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap

1 819

1

31 676

0

7 767

-

-

9

7 806

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (1 575 millioner kroner), kreditfradrag (2 032 millioner kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (4 016 millioner kroner).

6 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskap 2019.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2019. Mill. kroner

Antall

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Netto inntekt sokkel

24

162 729

Skatt inntekt sokkel

24

35 800

Særskatteinntekt

22

143 226

Særskatt sokkel

22

80 207

Sum skatt sokkel1

24

114 241

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på (1 766) millioner kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskap 2019.

Til dokumentets forside