Prop. 1 LS (2016–2017)

for budsjettåret 2017 Skatter, avgifter og toll 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2014

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2014. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 654 mrd. kroner i 2014. Av dette ble 446 mrd. kroner utlignet på personer, mens 209 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2013 utgjorde 684 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 304 mrd. kroner for personer i 2014. Dette var en økning på 5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2013 økte utlignede skatter for personer med om lag 16 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 245 200 kroner i 2014. Sammenlignet med året før var dette en økning på 4 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 287 900 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 205 100 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 21 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 21 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 39 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 74 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 26 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5 – 2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2014. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2014, viser tabellene 2.5 – 2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør om lag 1,2 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 110 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 569 600 kroner i 2014. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 305 600 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 768 900 kroner.

For trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende utgjorde kapitalinntektene om lag 8 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere var andelen 5 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 28 pst. for trygdede og pensjonister, 26 pst. for lønnstakere og 22 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 64 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 16 pst. av bruttoinntekten i 2014.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 39 pst. av bruttoinntekten i 2014. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 15 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 26 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45 – 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 76 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 246 mrd. kroner i 2014. Utlignet skatt for selskap gikk ned med 46 mrd. kroner fra 2013 til 2014.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 67 mrd. kroner i 2014. Av dette var 62 mrd. kroner fellesskatt og 527 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 4,3 mrd. kroner i 2014, mens tonnasjeskatten utgjorde 48 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,5 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 890 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 2,0 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 246 mrd. kroner var 91,2 pst. (224 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22,9 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 79,4 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 67 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 7,5 pst. på kraftselskap, 7,2 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 3,7 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,3 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§ 8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,0 pst. på verdipapirfond og 0,4 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 140 mrd. kroner. Beløpet utgjør 67 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 13 454 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre. 2014. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle personer med et ligningsforhold

Bosatt personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Toppskattegrunnlag

4 223 162

1 662 237

3 921 161

1 612 034

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 245 448

1 304 229

3 949 951

1 266 428

Personinntekt lønn

3 274 809

1 268 692

3 036 358

1 230 173

Personinntekt pensjoner

1 306 355

316 819

1 260 022

310 081

Personinntekt fiske og fangst

11 559

4 612

11 101

4 509

Personinntekt annen næring1

236 438

65 379

232 321

64 613

Skatt formue kommune

600 870

9 593

572 678

9 386

Skatt inntekt kommune og fylke

3 785 620

156 055

3 607 799

152 437

Skatt formue stat

583 459

4 089

572 110

4 017

Toppskatt

989 102

25 756

958 398

24 889

Felleskatt

3 785 304

143 833

3 607 522

140 499

Medlemsavgift til folketrygden

3 951 890

127 171

3 774 295

123 758

Forsinkelsesavgift

18 846

51

18 038

50

Tilleggsskatt

9 211

150

8 294

140

Finnmarksfradrag

72 210

886

67 821

852

Fradrag for boligsparing2

375 638

1 216

373 437

1 210

Skattebegrensning3

248 859

4 121

242 673

4 019

Skattefradrag for alderspensjonister

813 441

13 671

781 047

13 323

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon4

..

..

..

..

Fradrag for utenlandsskatt

22 287

2 537

19 860

1 839

Utlignet skatt5

3 895 818

445 784

3 637 788

433 843

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2014. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Toppskattegrunnlag

1 612 034

81 307

197 914

223 235

54 894

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 266 428

60 932

162 104

187 724

40 753

Personinntekt lønn

1 230 173

58 007

154 554

180 593

37 949

Personinntekt pensjoner

310 081

19 522

34 536

31 864

14 155

Personinntekt fiske og fangst

4 509

58

60

27

11

Personinntekt annen næring1

64 613

3 655

8 460

10 273

2 741

Skatt formue kommune

9 386

313

1 436

2 462

182

Skatt inntekt kommune og fylke

152 437

7 141

19 988

23 173

4 735

Skatt formue stat

4 017

134

615

1 055

78

Toppskatt

24 889

844

4 106

4 686

468

Felleskatt

140 499

6 582

18 423

21 359

4 364

Medlemsavgift til folketrygden

123 758

6 142

15 320

17 514

4 123

Forsinkelsesavgift

50

3

6

9

2

Tilleggsskatt

140

8

22

28

5

Finnmarksfradrag

852

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

1210

43

103

207

30

Skattebegrensning3

4 019

341

295

364

212

Skattefradrag for alders- pensjonister

13 323

857

1 211

1009

706

Skattereduksjon, overgangs- regler pensjon4

..

..

..

..

..

Fradrag for utenlandsskatt

1 839

46

225

256

22

Utlignet skatt5

433 843

19 870

58 074

68 429

12 981

Tabell 2.2 forts.

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Toppskattegrunnlag

53 564

84 323

72 199

50 303

32 853

Alminnelig inntekt etter særfradrag

40 191

65 855

55 564

38 128

25 402

Personinntekt lønn

37 326

63 231

52 586

35 900

24 026

Personinntekt pensjoner

13 065

17 001

16 291

12 388

7 532

Personinntekt fiske og fangst

22

21

31

17

33

Personinntekt annen næring1

3 139

3 982

3 208

1 969

1 231

Skatt formue kommune

208

430

343

177

158

Skatt inntekt kommune og fylke

4 682

7 890

6 604

4 494

3 010

Skatt formue stat

89

184

147

75

68

Toppskatt

464

1 172

934

576

398

Felleskatt

4 316

7 272

6 087

4 142

2 774

Medlemsavgift til folketrygden

4 063

6 472

5 479

3 781

2 484

Forsinkelsesavgift

2

3

2

1

1

Tilleggsskatt

5

11

7

5

3

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

35

49

41

29

22

Skattebegrensning3

183

199

228

184

126

Skattefradrag for alderspensjonister

675

771

693

537

318

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon4

..

..

..

..

..

Fradrag for utenlandsskatt

12

75

90

45

63

Utlignet skatt5

12 920

22 336

18 547

12 457

8 366

Tabell 2.2 forts.

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Toppskattegrunnlag

52 479

159 529

162 351

31 905

80 469

Alminnelig inntekt etter særfradrag

40 380

129 682

128 281

24 419

61 523

Personinntekt lønn

39 653

129 021

127 698

23 577

60 741

Personinntekt pensjoner

10 699

23 588

28 822

6 610

15 797

Personinntekt fiske og fangst

103

176

516

240

1 041

Personinntekt annen næring1

1 961

5 681

5 128

1 465

2 795

Skatt formue kommune

289

913

941

156

414

Skatt inntekt kommune og fylke

4 802

15 970

15 509

2 883

7 325

Skatt formue stat

124

391

403

67

174

Toppskatt

685

3 591

2 593

322

1070

Felleskatt

4 425

14 720

14 294

2 657

6 752

Medlemsavgift til folketrygden

4 008

12 376

12 508

2 442

6 156

Forsinkelsesavgift

1

4

5

1

2

Tilleggsskatt

4

7

9

2

5

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

50

155

150

29

59

Skattebegrensning3

180

280

339

62

192

Skattefradrag for alderspensjonister

460

998

1 270

365

825

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon4

..

..

..

..

..

Fradrag for utenlandsskatt

114

404

198

23

110

Utlignet skatt5

13 532

46 130

44 297

8 051

20 707

Tabell 2.2 forts.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romsa

Finnmark Finnmárkku

Toppskattegrunnlag

94 546

37 946

70 940

49 076

22 203

Alminnelig inntekt etter særfradrag

72 024

27 878

52 571

36 798

16 218

Personinntekt lønn

73 284

27 218

51 248

36 932

16 629

Personinntekt pensjoner

17 829

8 947

16 680

10 138

4 617

Personinntekt fiske og fangst

161

103

968

500

422

Personinntekt annen næring1

3 220

1 666

2 028

1 487

526

Skatt formue kommune

413

112

215

172

52

Skatt inntekt kommune og fylke

8 588

3 242

6 156

4 348

1 897

Skatt formue stat

177

48

92

74

22

Toppskatt

1 232

337

670

531

210

Felleskatt

7 915

2 988

5 674

4 007

1 748

Medlemsavgift til folketrygden

7 262

2 872

5 336

3 736

1 685

Forsinkelsesavgift

3

1

2

2

1

Tilleggsskatt

7

3

5

3

2

Finnmarksfradrag

..

..

..

159

694

Fradrag for boligsparing2

87

25

45

36

15

Skattebegrensning3

244

130

240

147

71

Skattefradrag for alderspensjonister

781

442

772

440

195

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon4

..

..

..

..

..

Fradrag for utenlandsskatt

69

20

32

26

9

Utlignet skatt5

24 410

8 986

17 057

12 063

4 632

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2014

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Hele landet

335 100

245 200

238 200

84 000

Østfold

301 700

213 300

139 400

69 600

Akershus

370 600

279 400

334 000

100 100

Oslo

377 900

287 900

491 800

104 800

Hedmark

298 000

209 200

150 500

66 700

Oppland

301 500

213 000

207 700

68 500

Buskerud

329 100

240 000

224 500

81 400

Vestfold

320 400

229 900

166 000

76 800

Telemark

308 600

221 400

128 100

72 300

Aust-Agder

310 000

222 000

164 100

73 200

Vest-Agder

311 400

223 800

176 800

75 000

Rogaland

371 400

278 100

229 500

98 900

Hordaland

339 600

250 600

231 900

86 500

Sogn og Fjordane

309 000

222 500

296 200

73 300

Møre og Romsdal

323 500

233 000

211 100

78 400

Sør-Trøndelag

322 400

232 000

156 800

78 600

Nord-Trøndelag

294 400

205 100

97 800

66 100

Nordland

307 200

216 900

118 700

70 400

Troms Romsa

316 000

225 000

141 300

73 800

Finnmark Finnmárkku

302 300

212 600

76 400

60 800

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og allminnelig inntekt etter særfradrag. 2014

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Allminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1 – 499 999

500 000 – 999 999

1 000 000 – 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 105 730

1 667 578

1 366 076

470 115

471 999

129 962

0 eller negativ

155 779

95 246

48 207

4 903

4 745

2 678

1 – 24 999

255 851

75 555

171 315

5 305

3 052

624

25 000 – 49 999

110 879

52 265

52 156

3 203

2 743

512

50 000 – 74 999

137 490

67 678

61 128

4 924

3 137

623

75 000 – 99 999

186 108

82 600

88 211

9 881

4 641

775

100 000 – 149 999

448 306

139 734

219 642

58 926

27 926

2 078

150 000 – 199 999

412 792

135 731

155 480

66 458

51 642

3 481

200 000 – 249 999

403 562

156 802

130 427

57 233

53 711

5 389

250 000 – 299 999

399 572

168 236

118 353

53 746

52 511

6 726

300 000 – 349 999

351 627

156 821

94 165

45 962

46 967

7 712

350 000 – 399 999

280 154

125 066

69 328

38 004

39 669

8 087

400 000 – 449 999

212 228

93 994

47 421

29 982

32 977

7 854

450 000 – 499 999

154 384

68 563

30 981

21 743

25 839

7 258

500 000 – 999 999

484 231

212 497

70 917

61 490

97 647

41 680

1 000 000 og over

112 767

36 790

8 345

8 355

24 792

34 485

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2014. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

569 600

305 600

768 900

Av dette:

Personinntekt lønn

523 600

43 100

54 200

Ytelser fra folketrygden

7 900

182 100

19 500

Tjenestepensjon

3 400

54 000

4 800

Næringsinntekt i alt

3 500

2 400

630 700

Kapitalinntekter

29 600

23 500

59 300

Av dette:

Renteinntekter

5 500

9 700

13 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

14 600

4 900

23 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

5 000

4 300

8 900

Inntektsfradrag

146 000

86 400

170 300

Av dette:

Minstefradrag

84 000

65 100

24 000

Netto reiseutgifter

2 900

100

700

Pensjonspremie

3 600

100

700

Foreldrefradrag

3 400

400

2 600

Fagforeningskontingent

1 900

100

400

Årets underskudd i næring

1 000

600

13 000

Tidligere års underskudd

2 100

3 800

19 600

Renteutgifter

40 500

12 600

69 800

Tap ved salg av verdipapirer

1 600

1 700

4 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

421 900

214 200

646 900

Bruttoskatt

157 700

64 800

259 400

Fradrag i skatt

2 000

13 700

2 300

Utlignet skatt

155 600

51 100

257 000

Antall bosatte 17 år og eldre

2 179 800

1 197 400

108 700

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2014. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-749 999

750 000-999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

421 400

30 300

160 300

250 200

350 700

448 300

597 400

854 100

1 649 600

Av dette:

Personinntekt lønn

299 600

26 000

77 200

104 400

221 200

360 300

502 400

698 500

1 050 000

Ytelser fra folketrygden

57 800

900

69 000

116 900

86 200

45 300

32 400

35 300

39 300

Tjenestepensjon

14 900

200

2 700

13 400

22 900

19 000

17 600

19 500

29 100

Næringsinntekt i alt

19 600

800

3 400

5 200

7 800

11 500

25 200

54 700

166 700

Kapitalinntekter

25 600

1 800

3 700

6 200

7 900

9 400

17 000

41 900

348 700

Av dette:

Renteinntekter

6 400

1 400

2 800

4 900

5 700

6 000

7 700

11 500

26 800

Skattepliktig og skatte- fritt aksjeutbytte

10 400

100

200

300

500

900

3 000

13 000

194 800

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 400

200

200

300

500

900

2 200

6 500

73 100

Inntektsfradrag

112 700

23 600

64 600

90 300

112 200

131 700

152 700

181 000

240 200

Av dette:

Minstefradrag

68 000

15 900

53 600

71 300

78 700

81 000

81 000

80 200

78 700

Netto reiseutgifter

1 600

-

200

400

1 300

2 200

3 100

3 800

3 400

Pensjonspremie

2 000

100

200

500

1 700

3 200

4 000

3 700

3 200

Foreldrefradrag

2 100

700

1 000

1 300

2 200

2 800

3 100

3 600

3 600

Fagforenings- kontingent

1 100

0

100

400

1 100

1 900

2 000

1 800

1 400

Årets underskudd i næring

1 100

500

400

600

700

900

1 400

2 300

4 400

Tidligere års underskudd

3 400

3 400

1 600

1 600

1 800

1 800

2 700

6 100

24 600

Renteutgifter

27 700

2 500

5 600

11 400

20 300

32 500

47 000

65 600

93 600

Tap ved salg av verdipapirer

1 600

200

400

500

800

1 000

1 800

4 000

12 600

Alminnelig inntekt etter særfradrag

308 500

12 500

92 900

153 700

235 400

314 900

444 500

675 900

1 432 300

Bruttoskatt

110 900

2 500

23 900

45 400

76 400

107 500

161 500

267 300

592 800

Fradrag i skatt

5 200

300

11 500

11 100

4 600

2 100

1 900

2 700

10 500

Utlignet skatt

105 700

2 200

12 400

34 200

71 800

105 300

159 600

264 500

582 200

Antall bosatte 17 år og eldre

4 105 730

490 814

469 968

657 799

687 684

630 663

757 006

226 404

185 392

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2014. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1 – 499 999

500 000 – 999 999

1 000 000-

2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

421 400

443 800

286 400

422 000

526 800

1 167 300

Av dette:

Personinntekt lønn

299 600

377 700

207 600

265 800

279 800

458 700

Ytelser fra folketrygden

57 800

27 900

52 500

96 500

123 900

119 000

Tjenestepensjon

14 900

6 000

9 600

24 000

40 600

57 200

Næringsinntekt i alt

19 600

20 700

8 300

15 800

29 300

102 700

Kapitalinntekter

25 600

9 500

4 800

14 600

45 400

418 500

Av dette:

Renteinntekter

6 400

2 100

2 100

6 600

18 000

63 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

10 400

2 900

900

2 900

12 400

225 400

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 400

1 600

800

2 100

6 800

77 000

Inntektsfradrag

112 700

142 400

78 800

95 700

101 700

188 600

Av dette:

Minstefradrag

68 000

70 900

61 300

71 900

71 900

72 600

Netto reiseutgifter

1 600

2 300

1 100

1 100

1 000

1 100

Pensjonspremie

2 000

2 400

1 500

2 200

1 900

1 500

Foreldrefradrag

2 100

2 900

1 700

1 900

1 100

1 200

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

800

1 200

1 000

700

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

400

900

1 800

5 400

Tidligere års underskudd

3 400

3 400

700

1 400

2 800

40 100

Renteutgifter

27 700

53 100

7 500

10 500

11 800

32 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 600

1 100

400

1 000

2 700

18 300

Alminnelig inntekt etter særfradrag

308 500

301 300

204 700

324 200

423 200

1 017 500

Bruttoskatt

110 900

111 400

67 100

109 300

149 800

429 000

Fradrag i skatt

5 200

3 000

5 600

8 100

8 200

8 900

Utlignet skatt

105 700

108 400

61 500

101 100

141 600

420 100

Antall bosatte 17 år og eldre

4 105 730

1 667 578

1 366 076

470 115

471 999

129 962

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2014. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 66

67 – 79

80-

Bruttoinntekt1

421 400

134 000

375 000

511 200

561 500

526 600

378 400

290 400

Av dette:

Personinntekt lønn

299 600

124 400

344 600

448 200

466 700

349 200

38 800

1 200

Ytelser fra folketrygden

57 800

3 000

5 700

10 100

20 800

70 200

225 700

209 700

Tjenestepensjon

14 900

400

200

1 300

3 400

21 000

61 700

51 800

Næringsinntekt i alt

19 600

2 100

12 900

27 600

33 300

30 500

9 600

1 200

Kapitalinntekter

25 600

3 500

9 500

21 900

35 500

43 500

37 600

25 700

Av dette:

Renteinntekter

6 400

1 800

3 300

3 500

5 500

9 700

13 100

13 800

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

10 400

800

2 800

10 700

18 600

18 700

10 300

3 700

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 400

600

1 100

3 700

6 000

7 700

7 100

4 100

Inntektsfradrag

112 700

50 500

116 800

143 200

140 400

124 900

91 800

71 700

Av dette:

Minstefradrag

68 000

42 800

70 800

75 300

75 800

73 300

65 700

60 000

Netto reiseutgifter

1 600

500

1 800

2 600

2 600

1 700

100

0

Pensjonspremie

2 000

500

2 000

2 900

3 200

2 800

200

0

Foreldrefradrag

2 100

300

4 400

6 400

1 200

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 200

1 500

1 700

1 600

100

0

Årets underskudd i næring

1 000

100

700

1 300

1 600

1 600

1 000

300

Tidligere års underskudd

3 400

300

1 100

2 400

4 400

6 500

5 300

3 500

Renteutgifter

27 700

4 100

30 800

44 400

41 600

28 900

13 500

4 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 600

100

400

1 200

2 100

2 800

2 900

1 400

Alminnelig inntekt etter særfradrag

308 500

83 400

257 200

366 000

419 800

400 800

290 600

221 400

Bruttoskatt

110 900

25 800

91 500

137 100

158 700

147 800

92 600

65 000

Fradrag i skatt

5 200

1 300

2 200

1 700

2 400

5 500

16 000

19 400

Utlignet skatt

105 700

24 500

89 300

135 400

156 300

142 300

76 600

45 600

Antall bosatte 17 år og eldre

4 105 730

542 904

699 668

715 768

709 890

714 759

502 304

220 437

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2014.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap1. 2014. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall 2

873

Naturressursskatt

1 359

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

247

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

111 357

Skattbar inntekt

245 730

Nettoformue

175 841

Nettoinntekt sokkel

213 939

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

187 937

Inntektsskatt

61 935

Formuesskatt

527

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

140 157

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

4 323

Tonnasjeskatt

48

Utlignet skatt

208 597

Fradrag i skatt

I alt

17 836

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

890

Fradrag for naturressursskatt3

1 469

Forsknings- og utviklingsfradrag3

2 022

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

13 454

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2014.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2014

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

111 357

100

245 730

100

66 316

100

1 – 4 999

5 456

5

9

0

2

0

5 000 – 9 999

2 623

2

19

0

5

0

10 000 – 19 999

4 387

4

65

0

17

0

20 000 – 49 999

10 098

9

344

0

93

0

50 000 – 99 999

11 573

10

844

0

228

0

100 000 – 199 999

14 648

13

2 126

1

574

1

200 000 – 499 999

21 593

19

7 092

3

1 915

3

500 000 – 999 999

15 442

14

11 046

4

2 981

4

1 000 000 – 1 999 999

11 721

11

16 534

7

4 462

7

2 000 000 – 4 999 999

8 320

7

25 620

10

6 913

10

5 000 000 og over

5 496

5

182 031

74

49 125

74

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2014.

Tabell 2.11 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskap2. 2014. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon 3

Netto-formue

Skattbar inntekt 4

Formues-skatt

Inntekts-skatt

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

115 133

175 841

245 730

527

66 316

48

4 323

4 382

66 833

Aksjeselskap 6

108 465

1 897

205 704

6

55 540

-

-

2 499

53 047

Rederier skattelagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

458

-

525

-

142

48

-

2

189

Selskap hjemmehørende på Svalbard

98

74

285

0

46

-

-

-

46

Verdipapirfond

84

-

3 808

-

1 028

-

-

389

639

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap

146

79 480

8 391

238

2 266

-

-

0

2 504

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 891

39 347

1 017

118

274

-

-

6

387

Kraftforetak

295

3 963

7 883

12

2 128

-

4 323

1 480

4 984

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

933

50 936

327

153

88

-

-

4

237

Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap

2 763

144

17 790

0

4 803

-

-

2

4 802

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (1 469 mill. kroner), kreditfradrag (890 mill. kroner), og forsknings- og utviklings- fradrag (2 022 mill. kroner).

6 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2014.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven (sokkelselskap). Skattegrunnlag og skatter. 2014. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

178

213 939

212 298

1 641

Skatt inntekt sokkel

178

57 763

57 320

443

Særskatteinntekt

21

187 937

187 937

.

Særskatt sokkel

21

95 848

95 848

.

Sum skatt sokkel1

178

140 157

139 714

443

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 13 454 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2014.

Til forsiden