Prop. 1 LS (2016–2017)

for budsjettåret 2017 Skatter, avgifter og toll 2017

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

 • lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)

 • lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

 • lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

 • lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

 • lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2017

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2017

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

 • lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)

 • lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

 • lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

 • lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

 • lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2017

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2017

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden