Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

5 Største mottakerland av bilateral bistand i 2018

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 5.1 Største mottakerland av bilateral bistand1 fordelt på sektorer, 20182 (NOK 1000)

Figur 5.1 Største mottakerland av bilateral bistand1 fordelt på sektorer, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Til forsiden