Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1792, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

830 361 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

132 900 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 467 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

86 226 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

85 393 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

349 024 000

1 493 371 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan overføres

4 414 351 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 994 219 000

7 408 570 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

198 975 000

198 975 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

9 473 868 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

22 739 000

9 496 607 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

5 979 989 000

5 979 989 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

4 545 051 000

4 545 051 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

5 992 775 000

5 992 775 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 439 422 000

1 439 422 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 188 783 000

2 188 783 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 638 693 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 794 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

10 179 932 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

350 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

98 154 000

12 350 573 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

178 076 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

5 863 471 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

779 532 000

6 821 079 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 184 726 000

1 184 726 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

876 527 000

876 527 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

940 928 000

70

Tilskudd Afghan National Army (ANA) Trust Fund

60 000 000

1 000 928 000

Sum alle

60 977 376 000

Sum departementets utgifter

60 977 376 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

40 856 000

40 856 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

3 954 288 000

47

Salg av eiendom

270 475 000

4 224 763 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsinntekter

404 358 000

404 358 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

93 538 000

93 538 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

56 020 000

56 020 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

111 532 000

111 532 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

21 626 000

21 626 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsinntekter

33 979 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

350 036 000

384 015 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

1 158 000

1 158 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

774 340 000

774 340 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

38 919 000

38 919 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

6 151 625 000

Sum departementets inntekter

6 151 625 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 1. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 2. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1700

  Forsvarsdepartementet

  01

  Driftsutgifter

  34 mill. kroner

  1720

  Felleskapasiteter i Forsvaret

  01

  Driftsutgifter

  2 187 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 080 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1760

  Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  01

  Driftsutgifter

  1 100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  65 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  39 600 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  1 910 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2020 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2019–2020).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter som er presentert i Prop. 1 S (2019–2020), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2019–2020), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner.

 4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner.

 5. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2019–2020).

 6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 7. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 8. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  1. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  2. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  3. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  4. kontorer og lignende

  5. eiendommer for fremtidig utbygging.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2020 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Kjøp/innløsning av boliger med fellesgjeld

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2020 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.

Andre vedtak

XI

Hovemoen leir

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan videreføre Hovemoen leir tilpasset Forsvarets organisasjon og struktur.

XII

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 86, 5. desember 2017 og nr. 87, 5. desember 2017 oppheves.

Til dokumentets forside