Prop. 101 L (2022–2023)

Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Forsvarsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer og en ny bestemmelse i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Det foreslås å lovfeste at Forsvaret skal inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tar utdanning ved Forsvarets høgskole (FHS). Videre foreslås det å innta en definisjon av «militære studenter» i forsvarsloven § 3, og å tydeliggjøre at denne gruppen er tjenestepliktige etter § 2. Videre foreslås det å gjøre endringer i folketrygdlovens bestemmelse om yrkesskadedekning for militært personell i § 13-8. Formålet med endringene er å klargjøre de rettigheter og plikter bachelorstudentene ved FHS har under utdanningen, og deres rettslige status under studiet.