Prop. 109 L (2014-2015)

Lov om posttjenester (postloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Erfaringer fra andre land

4.1 Generelt

Ved vedtagelsen av tredje postdirektiv ble de fleste medlemsland i EU forpliktet til å liberalisere postmarkedet fra 2011. Elleve medlemsland ble gitt utsatt frist til 2013. Alle medlemsland har som følge av dette nå opphevet eneretten. Det er imidlertid i varierende grad blitt reell konkurranse på postmarkedet i de enkelte EU-land. Nedenfor følger omtale av noen EU-land som det anses relevant å sammenlikne med.

Det er kun Sverige som har gjennomført offentlig anskaffelse for å sikre de leveringspliktige tjenestene. Det var imidlertid bare Posten AB som leverte tilbud. I øvrige land departementet har undersøkt, er det gjennomført direkte utpeking (likevel ikke Tyskland, se egen omtale nedenfor).

Det gjelder generelt i EU at det skal være unntak fra mva. på leveringspliktige postsendinger, noe som i realiteten bryter med kravet om like konkurransevilkår. Regelen om mva-fritak er litt forskjellig fra land til land, se mer om dette nedenfor.

I henhold til norsk lov om merverdiavgift § 3-1 skal det svares mva. av alle posttjenester. Eneste unntak som angår postområdet er unntak for omsetning av frimerker som samleobjekt. Norge er ikke omfattet av EUs skatteregelverk, og står derfor fritt til å ha regler som avviker fra EU-regelverket.

4.2 Sverige

I Sverige ble monopolet til Posten AB avskaffet i 1993. Posten AB, nå en del av PostNord (etter sammenslåing mellom Posten AB og Post Danmark), har 92,6 prosent markedsandel basert på omsetning, mens norskeide Bring Citymail har 6,3 prosent og øvrige tilbydere 1,2 prosent. Det er i det vesentlige konkurranse i markedet for ferdigsorterte postsendinger i de store byene. I tillegg er det et antall små konkurrenter i byområder og tettbygde strøk, men disse har en svært lav markedsandel.

Leveringsplikten omfatter brevpost, adressert reklame, kataloger, aviser, bøker, tidsskrifter og pakker opp til 20 kg innenlands og utenlands. Videre er det leveringsplikt på registrerte post- og pakkeforsendelser, herunder rekommandert post, samt verdipost. Det er krav om innsamling og utlevering av postsendinger fem dager i uken, og det kan gjøres unntak fra femdagerskravet dersom regulatøren (Post- och telestyrelsen) finner at særlige hensyn eller de geografiske forhold tilsier dette. Ved valg av utleverings- og innleveringssteder skal det tas hensyn til brukernes behov. Prisfastsettelsen for de leveringspliktige tjenestene skal være transparent, ikke-diskriminerende og kostnadsorientert, samt fremme effektiv leveranse av tjenesten. Leveringspliktig tilbyder plikter å gi andre tilbydere tilgang til postkodesystemet og til fasiliteter for postleveranse for pakker opp til 2 kg dersom det anmodes om det. Tilsvarende gjelder for videreformidling av pakker opp til 2 kg utenfor konsesjonærens eget leveringsområde.

Det er enhetsporto for enkeltsendinger i hele Sverige. Det er ikke gjort unntak fra mva-plikten for verken posttilbydere eller tjenesteprodukter.

4.3 Danmark

I Danmark ble Post Danmarks enerett avskaffet fra 2011 i tråd med kravene i tredje postdirektiv. Post Danmark har slått seg sammen med svenske Posten AB, og utgjør en del av PostNord. Det har så langt ikke oppstått noen nevneverdig konkurranse for brevpostsendinger i Danmark etter liberaliseringen. Andre tilbydere enn Post Danmark har mindre enn én prosent av brevmarkedet. Bladcompagniet har en markedsandel på 10–15 prosent av markedet for aviser og blader.

Leveringsplikten omfatter adresserte brev, bøker, kataloger, aviser, tidsskrifter og pakker opp til 20 kg. I tillegg omfattes rekommanderte brev og verdisendinger, og gratis befordring av blindeskriftsendinger opp til 7 kg.

På grunn av de fallende postmengdene ble det i 2013 vedtatt endringer i leveringsforpliktelsene i Danmark. Pakker skal nå utleveres mandag til fredag, og aviser mandag til lørdag. A-brev til næringslivet som er sendt lørdag/søndag skal som før utleveres på mandag, mens A-brev til private og fritidshus utleveres tirsdag. Det er fortsatt mulig for private å få utlevert «mandagsbrev», men da til en høyere pris. Dersom brevmengden fortsetter å falle og svekker Post Danmarks økonomi ytterligere, kan det bli aktuelt å innføre en reell 5 dagers uke for postlevering i Danmark. For B-post er servicenivået for fremsending endret fra 3 til 4 dager. Det er videre gjort enkelte mindre endringer når det gjelder blant annet fjerntliggende øysamfunn.

Det er krav om enhetsporto for enkeltsendinger. Danmark har unntak for mva-plikt for leveringspliktige postsendinger, samt frimerker, stempelmerker og liknende som anvendes til frankering. Fritaket omfatter ikke postsendinger hvor det er avtalt individuelle vilkår.

4.4 Finland

Finland åpnet postmarkedet for full konkurranse allerede i 1994. Til tross for liberaliseringen har tilbyderen Posti, tidligere Itella, fremdeles 100 prosent markedsandel i det finske brevmarkedet. Regjeringen har tildelt noen konsesjoner til nye tilbydere, men disse har ikke startet levering ennå.

Leveringsplikten omfatter enkeltbrev, enkeltpakker opp til 10 kg, internasjonale innkommende pakker mellom 10 og 20 kg, samt rekommandert post og verdipost. Ved innenlands postforsendelser omfatter leveringsplikten levering av brev innen utgangen av den andre ukedagen etter postlegging. Leveringsplikten gjelder for hele landet, med krav om 5 dagers innlevering og utlevering, og det skal finnes ett utleverings- og innleveringssted per kommune. I tillegg er det stilt krav om at 82 prosent av befolkningen skal ha et postkontor mindre enn tre kilometer unna bosted. For tre prosent av befolkningen kan avstanden til postkontor overstige 10 kilometer. Betjeningsstedene (postkontor, Post i Butikk) må ligge slik plassert at alle vil kunne få utført sine posttjenester innenfor en rimelig avstand fra bolig. Når det gjelder tilgangsregulering kan andre tilbydere kreve tilgang til leveringspliktig tilbyders infrastruktur. Det er ikke krav om at leveringspliktig tilbyder skal tilby spesialtariff eller rabatter til kunder, men dersom leveringsplikten inneholder bestemmelser om individuelle prisavtaler, skal prisene være kostnadsorienterte, transparente og ikke-diskriminerende. Leveringspliktig tilbyder plikter ved forespørsel å gi andre tilbydere tilgang til postnummersystemet, adresseregisteret og til utstyr og fasiliteter for postlevering.

I Finland er det krav om enhetsporto for enkeltsendinger. Leveringspliktige enkeltsendinger levert av en leveringspliktig tilbyder er unntatt fra mva-plikt.

4.5 Tyskland

I Tyskland startet liberaliseringen av postmarkedet mot slutten av 1990-tallet, og markedet for posttjenester ble åpnet for full konkurranse 1. januar 2008. En rekke lisensierte tilbydere opererer i det tyske postmarkedet, men de aller fleste er små og lokale. Noen få store tilbydere dekker større deler av landet. I 2012 utgjorde markedsandelen til Deutsche Post AG 88,6 prosent av konsesjonsbelagte volumer i markedet for ende-til-ende-levering, mens andre tilbydere hadde en markedsandel på 11,4 prosent.

Det er ingen utpekt leverandør av leveringspliktige tjenester i Tyskland. Dersom leveringspliktige tjenester ikke blir levert som forutsatt av markedsaktørene, vil imidlertid regulatøren kunne utpeke en eller flere leveringspliktige tilbydere. Myndigheten har lagt til grunn at så lenge Deutsche Post leverer tjenester som i praksis dekker mer enn hva som ville vært omfattet av leveringsplikten, er det ikke nødvendig å stille et slikt krav. Myndighetene har satt krav til at det skal finnes minst 10 000 postkontorer totalt i landet, og minst ett i hver kommune med mer enn 2000 innbyggere, samt ett i hvert administrative distrikt (Landkreis) per 80 km2. I sammenhengende boligområder i kommuner med mer enn 4000 innbyggere skal mottakerne ikke ha lengre avstand enn to km til nærmeste postkontor. For innleveringspostkasser for brev er det krav om at det i sammenhengende bebygget område skal være mindre enn én kilometer til nærmeste kasse. I Tyskland er det fastsatt regler om tilgang til postnettverket. Tilbydere med sterk markedsstilling skal på anmodning tilby grossisttjenester til andre tilbydere uten sterk markedsstilling. Tilgangsprisene skal være kostnadsorienterte og ikke-diskriminerende. Det er også fastsatt regler om tilgangsplikt til deler av infrastrukturen, herunder tilgang til postbokser og informasjon om endringer i adresselister.

Det er ikke stilt krav om enhetsporto i Tyskland. Det er mva-plikt for alle som tilbyr det som defineres som leveringspliktig tjeneste, eller deler av slik, på nasjonal basis. Individuelt fremforhandlede tilgangspriser er ikke lenger unntatt fra mva. Tilsvarende gjelder for bøker, aviser og tidsskrifter større enn 2 kg.

Tyskland blir ofte trukket frem som et land der liberaliseringen har ført til dårligere arbeidsvilkår og sosial dumping. Copenhagen Economics utredet konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår av en liberalisering av postsektoren i 2010 på oppdrag fra departementet. De fant at liberaliseringen av det tyske markedet førte til at lønnsnivået i postsektoren gikk ned mot et markedsbasert nivå. Forut for liberaliseringen lå lønnsnivået i Deutsche Post over markedslønn. Etter år 2000 ble nyansatte tilbudt en mer markedsbasert lønn, samtidig som konkurrerende postselskaper hadde et mer sammenlignbart lønnsnivå med andre deler av privat sektor. Over tid har lønnsforskjellene mellom den tidligere monopolisten og konkurrentene blitt redusert. Høy arbeidsledighet i Tyskland førte også til at konkurrentene ansatte bud i såkalte minijobber, dvs. forenklede ansettelser med bare noen få timers arbeid hver uke.

4.6 Storbritannia

Postmarkedet i Storbritannia ble fullt liberalisert med virkning fra 1. januar i 2006. Konkurransen består hovedsakelig av at konkurrenter samler inn, sorterer og leverer post til Royal Mail for videre utlevering til kundene. I 2013 ble 51 prosent av volumet i ende-til-ende markedet håndtert av den tidligere monopolisten Royal Mail, mens 49 prosent ble håndtert gjennom tilgangsavtaler med Royal Mail. Kun 0,4 prosent av volumet ble levert til adressaten av andre tilbydere.

Leveringsplikten omfatter enkeltbrev, samt innenlands og internasjonale enkeltforsendelser opp til 20 kg, registrert post inklusive rekommanderte postsendinger og verdipost. Leveringsplikten omfatter hele landet. Innsamling og utlevering foregår 6 dager i uken for brev, og 5 dager i uken for pakkepost. Det er også krav om at 98 prosent av brukerne skal ha tilgang til utleveringspostkasse innenfor en avstand på 805 meter (1/2 mile) fra bosted. Selskapet Post Office Ltd har en forpliktelse til å opprettholde et landsdekkende nettverk av postkontorer.

Leveringspliktig tilbyder skal gi tilgang for andre tilbydere til sitt sorteringssenter for innkommende postsendinger for D+2 (dvs. levering senest to dager etter innlevering). Tilgang skal gis på rettferdige, fornuftige vilkår i form av betingelser og priser. Tilgang skal gis uten diskriminering. Vilkår og betingelser for tilgang skal forhåndspubliseres og notifiseres. Videre er det krav om å gi tilgang til postkodeadressesystemet mot et kostnadsbasert vederlag.

Storbritannia har krav til landsdekkende enhetsporto for enkeltsendinger. Det betales ikke mva. for enkeltsendinger som formidles av leveringspliktig tilbyder i Storbritannia.

4.7 Nederland

Det nederlandske markedet for posttjenester ble gradvis åpnet for konkurranse fra 2003, med full konkurranse fra 1. april 2009. I 2013 hadde PostNL mellom 85 og 90 prosent markedsandel i segmentet for adressert forretningspost basert på omsetning. Sandd hadde en markedsandel på mellom 10 og 15 prosent, og øvrige tilbyderne hadde en andel på mellom 0 og 5 prosent.

Leveringspliktige tjenester omfatter enkeltsendinger, nasjonale postforsendelser på pakkeområdet opp til 10 kg og internasjonale enkeltsendinger opp til 20 kg, samt rekommandert post og verdipost. Leveringsforpliktelsene gjelder hele landet. Det er ingen konsesjon eller autorisasjonsordning. Det er krav om innsamling og utlevering av post 5 dager i uken. For medisinsk post, det vil si blodprøver med videre, er det krav om innsamling og utlevering 6 dager i uken. Det er krav om at det skal finnes ca. 2000 tjenestesteder/postkontorer på landsbasis. Av disse skal 902 ha komplett tilbud av tjenester og ligge innenfor en radius av 5 km for 98 prosent av befolkningen, eller 85 prosent av befolkningen utenfor tettbygde strøk med mer enn 5000 innbyggere. Det eksisterer også særskilte krav for innleveringspostkasser på gatene, der tettbygde boligområder skal ha minst én boks for hver 5000 innbygger. Utenfor disse områdene skal det være en innleveringspostkasse tilgjengelig innenfor en 2,5 km radius fra bolig. Etter gjeldende rett har det vært krav om at det skal gis tilgang for tilbydere til postnummersystemet og adressesystemene. I tillegg skal det tilbys retur av postsendinger formidlet av andre tilbydere. Andre tilbydere skal også gis tilgang til postbokser på postkontor. Den regulerte tilgangsforpliktelsen ble imidlertid trukket tilbake fra 1. januar 2014. Samtidig ble det fastsatt at regulatøren kunne pålegge tilbyder med sterk markedsstilling ex ante-forpliktelser. Den nederlandske regulatøren ACM har utpekt PostNL som tilbyder med sterk markedsstilling, og har foreslått fire virkemidler for å avhjelpe konkurranseproblemer i markedet for masseforsendelser (forretningspost) som må leveres innenfor 24 timer. De foreslåtte virkemidlene inkluderer også en ex ante-prisregulering for PostNLs tilgangspriser. Endelige avgjørelse om regulering er ventet våren 2015.

I Nederland er det fastsatt krav om enhetsporto for enkeltsendinger. Leveringspliktige enkeltsendinger er unntatt fra mva-plikt.

Til forsiden