Prop. 11 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Departementet foreslår endringer i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven). Det foreslås at strømstønadsordningen for husholdninger forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2023, samt at stønadsgraden økes i månedene med høyt strømforbruk.

Strømstønadsloven er en midlertidig lov, og gjelder energibruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for økonomisk stønad til husholdninger som følge av ekstraordinært høye strømutgifter.

På bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover, foreslår departementet at strømstønadsloven forlenges slik at energibruk fra og med desember 2021 til og med desember 2023 omfattes. Departementet foreslår endringer i § 2 om lovens virkeområde og § 12 om ikrafttredelse og opphevelse av loven. Departementet foreslår at loven oppheves 1. juli 2024.

Departementet foreslår endringer i stønadsgraden for måneder hvor strømforbruket er høyt. Det foreslås at stønadsgraden for strømforbruk fra og med januar 2023 til og med mars 2023, samt fra og med oktober 2023 til og med desember 2023 skal være 90 prosent. Det foreslås derfor endringer i § 5 om beregning av stønad. Det foreslås ingen øvrige endringer i loven.

I Prop. 1 S (2022–2023) er det lagt frem forslag om overslagsbevilgning som dekker forlengelse strømstønadsloven og stønadsgradene som angitt over.