Prop. 11 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er nettselskapene som administrerer strømstønadsordningen for husholdninger. En forlengelse innebærer økonomiske og administrative konsekvenser for nettselskapene, blant annet knyttet til utbetaling av stønad, håndtering av kundehenvendelser og omregistrering av feilregistrerte nettkunder. Det er grunn til å tro at kundehenvendelsene vil avta over tid når man har fått identifisert rettmessige stønadsmottakere.

Samlede utgifter for staten vil avhenge av den faktiske gjennomsnittlige elspotprisen i de ulike prisområdene samt det faktiske strømforbruket i perioden. Kostnadene ved strømstønadsordningen for husholdninger, inkludert borettslag/sameier mv., er anslått å koste 34,8 mrd. kroner for budsjettåret 2022, basert på priser fra primo august 2022. Til sammenlikning ble ordningen anslått til å koste 16,6 mrd. kroner for budsjettåret 2022 i april i år. Høyere observerte priser og prisutsikter gjør at kostnadsanslaget for ordningen er høyere. Olje- og energidepartementet vil legge fram oppdaterte anslag for utgifter til strømstønadsordningen som utbetales i 2022 i endringsproposisjon av budsjettet for 2022 i november.

En forlengelse av den midlertidige strømstønadsordningen for husholdninger vil innebære utgifter for staten til stønadsordningen over statsbudsjettet for 2023. I Prop. 1 S (2022–2023) er utgiftene ved å forlenge ordningen, med foreslåtte justeringer i stønadsgraden, anslått til 44,7 mrd. kroner for budsjettåret 2023. Bevilgningen dekker utbetaling av strømstønad i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024. Det understrekes at anslagene er usikre.

RME får dekket sine økte utgifter knyttet til administrasjon av ordningen mv. gjennom en tilleggsbevilgning på 5 mill. kroner for 2022, jf. Innst. 103 S (2021–2022). RME vil få økte utgifter ved forlengelsen av ordningen i 2023, knyttet til forvaltningen av strømstønadsordningen, herunder kontroll med ordningen og eventuelle klagesaker. Det er i Prop. 1 S (2022–2023) foreslått en økt bevilgning på 5 mill. kroner til RME ved at stønadsordningen videreføres ut 2023.