Prop. 11 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

I

I midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Loven gjelder energibruk fra og med desember 2021 til og med desember 2023.

§ 5 tredje ledd skal lyde:

Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne stønadssats basert på følgende formel for følgende måneder:

  • a. desember 2021: 0,55 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • b. januar 2022 til og med august 2022: 0,8 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • c. september 2022 til og med mars 2023: 0,9 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • d. april 2023 til og med september 2023: 0,8 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi)

  • e. oktober 2023 til og med desember 2023: 0,9 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi).

§ 12 annet ledd skal lyde:

Loven oppheves 1. juli 2024.

II

Loven trer i kraft straks.