Prop. 111 L (2022–2023)

Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet legger med dette fram forslag til endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land. Proposisjonen er utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Forslaget til lovendringer følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 143 av 1. desember 2020 og nr. 722 av 10. juni 2022 der regjeringen bes om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. Forslagene innebærer at det innføres krav om arealavklaring for vindkraftverk etter plan- og bygningsloven i form av områderegulering som avklarer de overordnede arealmessige forutsetninger. Det foreslås å gi kommunene rett til å kreve at utbygger utarbeider og dekker kostnader til forslag til områderegulering, og at konsesjon etter energiloven ikke kan gis før slik områderegulering er vedtatt. Forslagene innebærer at dispensasjonsadgangen som gjelder for vindkraftprosjekter i dag innskrenkes betydelig, men at det unntaksvis kan dispenseres fra kravet om områderegulering der overordnede arealmessige forutsetninger er fastsatt på samme detaljeringsnivå som i områderegulering, for eksempel i kommune(del)plan.

Departementet foreslår at konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg etter energiloven videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet. Videre foreslår departementet at det innføres en begrensning i adgangen til å oppheve og endre områderegulering for vindkraftanlegg, og at særregelen om å kunne gi endelig konsesjon etter energiloven virkning som statlig arealplan oppheves. Departementet foreslår at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter samtykke fra kommunen, kan sende forslag til områderegulering for vindkraftanlegg på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Departementet foreslår ikke endringer i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Unntaket fra søknadsplikt, de fleste byggesaksreglene i plan- og bygningsloven § 20-6 og forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-3 bokstav c, er gitt for å hindre dobbeltbehandling av saker som blir behandlet tilfredsstillende etter annet lovverk. Etter departementets syn kan energimyndigheten håndheve de aktuelle kravene som ellers kunne stilles etter plan- og bygningsloven og etter energiloven med tilknyttet regelverk.

Øvrige endringer i regelverket eller praktiseringen av regelverket, for eksempel endringer som er forutsatt av Stortinget i forbindelse med behandling av Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen (vindkraftmeldingen), inngår ikke i lovforslagene i denne proposisjonen.

Til forsiden