Prop. 111 L (2022–2023)

Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Historikk og utfordringer fram til i dag

2.1.1 Økt utbygging av vindkraft som følge av økt etterspørsel og endrede økonomiske rammevilkår

Forslag om endringer i behandlingsprosessene for vindkraft må ses i sammenheng med utviklingen av vindkraft i Norge de siste 20 årene.

På begynnelsen av 2000-tallet begynte vindkraft å bli en del av energimiksen i Norge. For å stimulere til ny fornybar kraftproduksjon, ble det gjort ulike endringer i de økonomiske rammebetingelsene for vindkraft mellom 2010 og 2019. Et felles elsertifikatmarked med Sverige ble innført fra 1. januar 2012. Ordningen skulle sikre kraftprodusenter som investerte i ny fornybar kraftproduksjon en ekstra inntekt, forutsatt at anlegget ble satt i drift innen 31. desember 2020, senere utvidet til 2021. Ordningen medførte at det ble meldt inn svært mange prosjekter, og konsesjonsmyndighetene ga mange konsesjoner til vindkraftanlegg som skulle konkurrere i sertifikatmarkedet. Kostnadene med å bygge vindkraft i Norge var imidlertid fremdeles så høye at få prosjekter ble realisert i den første fasen under sertifikatmarkedet. Stortinget vedtok i 2015 gunstigere avskrivningsregler for vindkraft. Samtidig falt kostnadene med å produsere vindkraft med 40 prosent mellom 2012 og 2019. Endringene i de økonomiske rammebetingelsene og ikke minst kostnadsreduksjonene, hadde stor effekt på den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i vindkraft. I løpet av kort tid ble mange prosjekter realisert innen tidsfristen for elsertifikatene (31. desember 2021).

2.1.2 Endringer i behandlingen av vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven

Energiloven av 1990 krever konsesjon dersom noen ønsker å bygge, eie eller drive energianlegg, inkludert vindkraft. Vindkraftanlegg var etter plan- og bygningsloven av 1985, også omfattet av kravet om reguleringsplikt for større bygge- og anleggstiltak. Dette ble endret fra 1. juli 2009, da plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 trådte i kraft. Loven unntok konsesjonspliktige vindkraftanlegg fra reguleringsplikten. En viktig faktor var at kommunene ofte hadde dispensert fra dette kravet, fordi de så begrenset nytteverdi av å håndtere en reguleringsplan for tiltaket parallelt med en søknad om konsesjon etter energiloven. Det var før lovendringen i 2008 ikke gitt regler eller retningslinjer som avklarte forholdet mellom de to prosessene. I praksis gjaldt det et tosporet system der et vindkraftverk måtte avklares etter begge lovverk, uten nærmere bestemmelser om samordning mellom behandlingen etter plan- og bygningsloven og energiloven.

Lovendringen i 2008 gjaldt bare kravet om reguleringsplikt. Etter dette tidspunktet kan ikke vindkraft etableres i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan med mindre det blir gitt dispensasjon. I tillegg gjelder plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredning. Ved ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven i 2009 ble plan- og bygningslovens bestemmelser om innsigelse også gjort gjeldende for behandling av konsesjonssøknader etter energiloven § 3-1.

I forarbeidene til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) side 243, er det lagt til grunn at vilkårene for dispensasjon fra arealplan alltid vil være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. Begrunnelsen for særreglene for kraftanlegg, både unntaket fra reguleringsplikt, særregelen for dispensasjon og at en konsesjon kan få virkning som en statlig reguleringsplan, oppsummeres som følger i lovproposisjonen på side 249 i merknad til energiloven § 3-1 nytt fjerde ledd: «Bakgrunnen for bestemmelsen er hensynet til å unngå unødvendige og forsinkende planprosesser med bakgrunn i at konsesjonsbehandlingen skal bestå. Alle fordeler og ulemper avveies i en helhetlig vurdering under konsesjonsbehandlingen der lokale, regionale og nasjonale prioriteringer, samt hensyn til grunneiere og andre private og allmenne interesser som blir berørt av tiltaket, inngår. Det inntas bestemmelse om at myndigheter med innsigelsesrett etter planloven også gis innsigelsesrett og utvidet klageadgang. Konsesjonsbehandlingen av kraftanlegg ivaretar langt på veg kravene til saksbehandling etter plan- og bygningsloven».

De fleste konsesjonene til vindkraftanlegg er gitt etter at plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft 1. juli 2009. Av 86 operative konsesjoner (fratrukket konsesjoner som er trukket tilbake og anlegg som er nedlagt) er 22 gitt før 2010 og 64 gitt etter 2010.

En undersøkelse utført av Asplan Viak på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, viser at majoriteten av vindkraftprosjekter før 2010 ble behandlet ved å revidere kommuneplanens arealdel i etterkant av en konsesjonssøknad, for å innarbeide konsesjonsområdet i plan. Etter 2010 er det gitt omtrent like mange dispensasjoner fra arealplan som etableringer gjennom planrevisjon. Av prosjektene der innarbeiding har skjedd gjennom planrevisjon, er det kun et fåtall der kommunene har brukt kommuneplanens arealdel til en arealavklaring av vindkraft før konsesjonsbehandling. Undersøkelsen viser at det er en mangfoldig praksis i kommunene for hvordan vindkraftkonsesjoner og vindkraftanlegg håndteres i den kommunale arealplanleggingen. Det er få eksempler på godt samspill mellom konsesjonsprosessen og arealplanprosessen for vindkraftanlegg. Kommunene er likevel jevnt over tilfreds med konsesjonsprosessen, men er mindre tilfreds med konsesjonsmyndighetens klagesaksbehandling og beslutninger om statlig arealplan. Det vises til Ståvi, J. M. Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker – kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner, Asplan Viak, 2022, (Asplan Viak 2022) s. 14–15.

2.1.3 Utfordringer – lokal motstand og stans i konsesjonsbehandling

Den økte utbyggingstakten for vindkraft fra 2018 førte til protester og motstand fra lokalbefolkning, aksjonsgrupper og andre aktører en rekke steder i landet. I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring, ble det besluttet å utvikle en «Nasjonal ramme for vindkraft». Samtidig med en akselerert utbygging, lanserte NVE i april 2019 «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft», der det ble foreslått å peke ut 13 større områder som mest egnet for vindkraft. Forslagene resulterte i et stort antall protester. I 2019 varslet regjeringen Solberg at den ikke ville gå videre med «Nasjonal ramme for vindkraft», og at konsesjonsprosessen skulle gjennomgås. Konsesjonsbehandlingen av nye prosjekter for vindkraft på land ble samtidig midlertidig stanset.

I flere saker før 2019 gikk det lang tid fra konsesjonsvedtaket ble fattet til realisering av vindkraftanlegget ble aktuelt. Hovedårsaken til tidsbruken var at vindkraft ikke var bedriftsøkonomisk lønnsomt, og derfor var avhengig av offentlig støtte for å kunne realiseres. Slik støtte ble først gitt gjennom prosjektstøtte fra ENOVA, deretter gjennom det felles svensk–norske elsertifikatmarkedet og etter hvert også gjennom gunstige avskrivningsregler for vindkraft. Etter hvert medførte teknologiutviklingen at det ble mulig med større turbiner til en lavere kostnad pr. installert MW. Summen av støttetiltakene og teknologiutviklingen medførte at vindkraft i årene fram mot 2020 etter hvert ble bedriftsøkonomisk lønnsomt. De fleste urealiserte konsesjonene ble etter søknad videreført med forlengede frister, slik at prosjektene skulle kunne delta i konkurransen under elsertifikatmarkedet. Dette innebar at enkelte vindkraftkonsesjoner og tilhørende konsekvensutredninger etter hvert ble relativt gamle.

Så å si alle vindkraftanlegg som har fått stadfestet konsesjonen etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet, hadde på vedtakstidspunktet støtte i de berørte vertskommunene. Kommunenes standpunkt har gjennom skiftende regjeringer i praksis vært avgjørende for konsesjonsspørsmålet i de aller fleste sakene. Kommunene tok stilling til vindkraftprosjekter på ulike måter. I mange saker skjedde dette gjennom dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, uten de krav til helhetlige vurderinger, medvirkning og konsekvensutredninger som gjelder for revisjon av kommuneplanen. Bakgrunnen for dette var en forutsetning fra lovgivers side om at disse hensynene skulle ivaretas tilstrekkelig gjennom saksbehandlingsreglene i energiloven.

Tiden som gikk fra konsesjonsvedtak ble fattet til realisering av vindkraftanlegg ble aktuelt, medførte at vindkraftprosjektene i flere tilfeller endret seg til dels betydelig, blant annet som følge av teknologisk utvikling med stadig større vindturbiner. Dette kan være en medvirkende årsak til at synet på vindkraft i mange av de berørte lokalsamfunnene endret seg. Disse endrede oppfatningene påvirket både lokalpolitikere, befolkningen generelt, organisasjoner og politikere på Stortinget, med konsekvenser også for synet på konkrete prosjekter som hadde fått konsesjon.

Mange av disse endrede oppfatningene var konsesjonsrettslig sett ikke relevante, i det konsesjonene var gitt og de sakene som var til behandling gjaldt detaljerte planer for vindkraftanlegget. Kommunen er ikke selv ansvarlig myndighet for de detaljerte planene etter energiloven, men er høringspart. Enkelte kommuner som endret holdning til vindkraftutbygging undervegs i prosessen, brukte imidlertid sin plan- og dispensasjonsmyndighet til å stoppe utbygging. Det vises til Inderberg, T.H. og Saglie, I-L. Planlegging av vindkraftanlegg og kommunens rolle, Broch Hauge, K. og Stokke, K.B, red. Integrert kystsoneforvaltning – planfaglige, samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiv. Universitetsforlaget, 2021, s. 221–245.

2.2 Formålet med lovendringene

Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen – legger opp til flere innskjerpinger som vil bidra til å få på plass bedre prosesser for etablering av vindkraftanlegg på land. Blant annet er både tidsbruken og adgangen til å endre prosjektene forutsatt strammet kraftig inn. Stortingets energi- og miljøkomité har i Innst. 101 S (2020–2021) bemerket at det i tillegg til disse endringene, er avgjørende at det legges opp til gode lokale prosesser.

Det overordnede formålet med forslagene til lovendringer som foreslås i denne proposisjonen, er å styrke kommunenes rolle i prosesser knyttet til utbygging av vindkraft på land, jf. Innst. 101 S (2020–2021). Det er lagt til grunn at økt involvering av kommuner og lokalsamfunn er nødvendig for å gi økt legitimitet til prosessene, bedre forankring av vindkraft lokalt og bedre tilpassede løsninger. Endringene antas å redusere konfliktnivået, og dermed gi grunnlag for en videre utbygging av vindkraft, blant annet for å styrke kraftbalansen og nå de nasjonale klimamålene. Disse endringene kommer i tillegg til de endringene i regelverket og praktiseringen av regelverket som Stortinget for øvrig har sluttet seg til ved behandling av vindkraftmeldingen.

Mål om effektive prosesser og hensynet til å unngå unødvendig dobbeltbehandling står sentralt i departementets forslag. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft er samtidig forutsatt å bestå som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet, herunder avveining av både lokale, regionale og nasjonale hensyn etter grundige utredninger og høringer.

2.3 Internasjonale forpliktelser

2.3.1 EØS-rettslige rammer

Det finnes relevant EØS-regelverk som setter rammer for konsesjonsbehandling etter energiloven og avklaring av arealbruk etter plan- og bygningsloven.

Fornybardirektivet fra 2009 (2009/28/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktivet gir overordnede rammer for konsesjonsbehandling av fornybar energi, herunder vindkraft. Det følger av artikkel 13 nr. 1 at regler om konsesjonsbehandlingen skal være forholdsmessige og nødvendige, og medlemsstatene plikter å treffe tiltak for å sikre bl.a. at prosessen knyttet til arealavklaring og konsesjonsbehandling samordnes, at det finnes tilgjengelig informasjon om behandling av søknader, at regler som styrer godkjenning, sertifisering og tillatelser, er objektive, oversiktlige, forholdsmessige og at konsesjonsprosessen framskyndes og forenkles. Fornybardirektivet medførte ingen behov for endringer i energiloven på dette området.

EU har vedtatt et revidert fornybardirektiv (EU) 2018/2001) som blant annet omhandler saksbehandling av ny fornybar energiproduksjon og utbygging av overføringsnett. Direktivet fastsetter nye krav om forenkling og effektivisering av konsesjonsprosesser. Medlemslandene skal etablere eller tilordne ett eller flere administrative kontaktpunkter som skal koordinere hele konsesjonsprosessen for søknader om utbygging av kraftverk og overføringsnett («one-stop-shop»). Det er ikke konkludert om direktivet er EØS-relevant. EUs lovgivningsinstitusjoner forhandler i disse dager om ytterligere endringer i fornybardirektivet som del av Fitfor55 og RepowerEU, med sikte på enda raskere utbygging av fornybar energi.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (også kalt EIA-direktivet) og direktiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkninger av visse planer og programmer (også omtalt som SEA-direktivet). Direktivene er gjennomført i Norge gjennom bestemmelser om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven med forskrift om konsekvensutredninger, og i petroleumsregelverket, havenergiregelverket og havbunnsmineralregelverket. Regelverket om konsekvensutredninger for planlegging og utbygging av vindkraftanlegg går fram av plan- og bygningsloven kapittel 4 og 14 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

SEA-direktivet har regler om konsekvensutredning og prosess for overordnede planer og programmer som legger føringer for senere vedtak om tiltak og prosjekter. I forskrift om konsekvensutredninger er SEA-direktivets virkeområde angitt i § 6 bokstav a og § 7 bokstav b. Av § 6 a framgår det at krav om behandling i samsvar med SEA-direktivet gjelder for regionale planer, kommuneplaner og områdereguleringer som legger føringer for tiltak nevnt i vedlegg I eller vedlegg II til forskriften.

EIA-direktivet gjelder for såkalt «development consent», det vil si vedtak som gir grunnlag for gjennomføring av tiltak. EIA-direktivet er i forskrift om konsekvensutredninger angitt i § 6 bokstav b og c, § 7 bokstav a og § 8 bokstav a og b. I norsk sammenheng gjelder dette normalt for detaljreguleringer for tiltak i vedlegg I eller II og andre tiltak i vedlegg I eller II som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.

Etter direktivene opererer man med konsekvensutredning på to nivåer – overordnet nivå og tiltaksnivå. Kravene til utredninger av planer og tiltak på tiltaksnivå etter EIA-direktivet er mer detaljerte enn kravene til utredning av overordnede planer, jf. skillet mellom utredningskrav i SEA-direktivet og tilsvarende krav etter EIA-direktivet.

2.3.2 Menneskerettslige forpliktelser

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 inneholder en bestemmelse om retten til kulturutøvelse for personer som tilhører minoriteter. Bestemmelsen slår fast at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter, ikke skal nektes rett til «å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk». Konvensjonen er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2 og har forrang foran annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Det vil si at dersom det er konflikt mellom en av konvensjonens bestemmelser og en norsk lovbestemmelse, vil konvensjonen gå foran nasjonal rett.

Folkeretten innebærer en materiell skranke for konsesjonsbehandlingen av vindkraft. Det kan ikke gis konsesjon til tiltak som innebærer en nektelse – «denial» jf. SP art. 27 – av retten til kulturutøvelse. Begrensningen i adgangen til kulturutøvelse trenger ikke være absolutt for å innebære en «nektelse», også inngrep som innebærer vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse vil innebære en nektelse i folkerettslig forstand, jf. HR-2021-1975-S (Fosen). Alminnelige samfunnsøkonomiske vurderinger er ikke relevante der et tiltak antas å være i strid med folkeretten.

En viktig del av statens folkerettslige plikter overfor samene som minoritet og urfolk, handler om deltakelse i beslutningsprosesser. FNs menneskerettskomité har, både i generelle tolkningsuttalelser og i klagesaker, også innfortolket i SP art. 27 et krav om urfolks rett til effektiv deltakelse i beslutningsprosesser. I vurderingen av om rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt, er det et vesentlig moment om minoritetens rett til effektiv deltakelse i beslutningsprosessen er oppfylt.

Samers rett til deltakelse i beslutningsprosesser følger også av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge har ratifisert. Statens plikt til å konsultere urfolk er slått fast i konvensjonens artikkel 6.

Menneskerettsloven inkorporerer som norsk lov de mest sentrale delene av urfolksretten, jf. punkt 5.

FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) omhandler individuelle og kollektive rettigheter for urfolk. Erklæringen er ikke rettslig bindende, men anses som et sentralt dokument innenfor urfolksretten, jf. blant annet HR-2018-456-P (Nesseby). Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sin kultur og sine tradisjoner.

2.3.3 Europarådets landskapskonvensjon

Norge har gjennom ratifisering av Europarådets landskapskonvensjon forpliktet seg til å innarbeide landskap i lovverket, blant annet ved at begrepet landskap synliggjøres og at det legges opp til planprosesser som synliggjør konsekvenser av landskapsendringer. Landskapskonvensjonen er i Norge innarbeidet i forarbeidene til plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008).

2.4 Høringen

Høringen ble offentliggjort på Kommunal- og distriktsdepartementets hjemmeside 13. januar 2023. Høringsfrist var 27. februar 2023.

Departementet sendte høringen direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Bane NOR SF

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Distriktssenteret

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsbygg

 • Fiskeridirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Helse Midt-Norge

 • RHF Helse Nord

 • RHF Helse Sør-Øst

 • RHF Helse Vest

 • RHF Husbanken

 • Konkurransetilsynet

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norges forskningsråd

 • Norges geologiske undersøkelser (NGU)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk Polarinstitutt

 • Oljedirektoratet

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Reindriftsstyret

 • Riksantikvaren

 • Singsås Fjellstyre

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens naturoppsyn

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet

 • Statens strålevern

 • Statsbygg

 • Statsforvalterne

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Norsk institusjon for menneskerettigheter

 • Sametinget

 • Sivilombudet

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Avinor AS

 • Bane NOR Eiendom

 • Finnmarkseiendommen

 • Innovasjon Norge

 • Nye Veier AS

 • Statkraft AS

 • Statnett SF

 • Statskog SF

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Nord Universitet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet

 • Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

 • Byggforsk

 • Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 • Fridtjof Nansens institutt

 • GRID-Arendal

 • Havforskningsinstituttet

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

 • Møreforskning AS

 • Nordlandsforskning

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)

 • Sintef

 • Transportøkonomisk institutt

 • Vestlandsforskning

 • Østlandsforskning

 • Den Norske Advokatforening

 • Akademikerne

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Arkitektenes fagforbund

 • Balvatn reinbeitedistrikt

 • BA-nettverket

 • Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt

 • Bedriftsforbundet

 • Bellona

 • Birdlife Norge

 • Bivdu – Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligprodusentenes Forening

 • Borgerrettsstiftelsen

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Byggmesterforbundet

 • Byrkije reinbeitedistrikt

 • Den Norske Turistforening

 • Det Kongelige Selskap for Norges Vel

 • Det norske hageselskap

 • Dielddasuolu/Tjeldøy reinbeitedistrikt

 • Distriktsenergi

 • Duokta reinbeitedistrikt

 • EDL – Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd

 • Energi Norge

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo)

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finnmark sjølaksefiskeforening

 • Fornybar Norge

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for natur og friluftsliv

 • Fovsen Njaarke sijte Sør-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)

 • Framtiden i våre hender

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Frostisen reinbeitedistrikt

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fæmund sijte (Femund reinbeitedistrikt)

 • Gasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt)

 • GeoForum

 • Geomatikkbedriftene

 • Gielas reinbeitedistrikt

 • Granbygda utmarkslag

 • Greenpeace

 • Grønn byggallianse

 • Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt)

 • Hestmannen/ Strandtindene reinbeitedistrikt

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Huseiernes Landsforbund

 • IKT-Norge

 • Ildgruben reinbeitedistrikt

 • Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt

 • Ivgoláhku Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt

 • Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

 • Kongsvikdalen reinbeitedistrikt

 • Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • KS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)

 • KS Bedrift

 • La Naturen Leve

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

 • Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK)

 • Linnásuolu / Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt

 • Låarte sijte (Luru reinbeitedistrikt)

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Meavki/Stuoranjárga/Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt

 • Motvind Norge

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • NHO Reiseliv

 • Njaarke sijte Nord-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)

 • Nord-Trøndelag reinbeitedistrikt

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygg- og eiendomsforening

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Fjellstyresamband

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Jordskiftekandidatforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kulturvernforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norges Televisjon AS

 • Norkring AS

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Bolig- og byplanforening

 • Norsk Bond- og Småbrukarlag

 • Norsk Byggtjeneste AS

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Fjernvarme

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk Huseierforening

 • Norsk Hydro ASA

 • Norsk Industri

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Sentrumsutvikling

 • Norsk teknologi/NELFO

 • Norsk Vann

 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Norske Landskapsarkitekters forening

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Nuorta Sážžá/Nord-Senja Deavddis/Dividalen reinbeitedistrikt

 • Oarjjit Sážžá/Sør-Senja reinbeitedistrikt

 • OBOS BBL

 • Offshore Norge

 • Polyteknisk Forening

 • Ráidná/Reinøy reinbeitedistrikt

 • Ráneš/Ringvassøy

 • Reinbeitedistrikt 41 Beaskáđas

 • Reinbeitedistrikt 11T Reinøy

 • Reinbeitedistrikt 13 — Siskit Čorgas ja Lágesduottar

 • Reinbeitedistrikt 14 – Spiertanjarga/Børselvfjellet

 • Reinbeitedistrikt 14A-Spiertagáisa

 • Reinbeitedistrikt 16

 • Reinbeitedistrikt 17

 • Reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy

 • Reinbeitedistrikt 19/32T

 • Reinbeitedistrikt 20 Fálá/Kvaløy

 • Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga

 • Reinbeitedistrikt 22 Fiettar

 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. A Valgenjárga

 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. B Girenjárga

 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. C Jalgon

 • Reinbeitedistrikt 23 S/N gr. D

 • Reinbeitedistrikt 24A Oarje-Sievju/ Seiland Vest

 • Reinbeitedistrikt 24B Seiland Øst

 • Reinbeitedistrikt 25 Stierdná/Stjernøy

 • Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga

 • Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga

 • Reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna/ Bergsfjord

 • Reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjárga ja

 • Reinbeitedistrikt 30A Vestre sonestyre/Oarjjabealli

 • Reinbeitedistrikt 30B Midtre sonestyre/ Guovdajohtolat

 • Reinbeitedistrikt 30C Østre sonestyre/ Nuorttabealli

 • Reinbeitedistrikt 32 Silvetnjárga

 • Reinbeitedistrikt 33 Spalca

 • Reinbeitedistrikt 33T Ittunjárga/Rendalen

 • Reinbeitedistrikt 34 Ábborášša

 • Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda

 • Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri

 • Reinbeitedistrikt 37 Skárfvággi

 • Reinbeitedistrikt 39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen

 • Reinbeitedistrikt 40 Orda

 • Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli

 • Reinbeitedistrikt 7—Rákkonjárga

 • Reinbeitedistrikt 9- Čorgas/Oarje Deatnu

 • Reinbeitedistriktene 1, 2 og 3 – Nuortat Matta Varjjat/Østre Sør-Varanger

 • Reinbeitedistriktene 4/5 B – Cizášnjarga-Sállan/Spurvneset/Skogerøya:

 • Reinbeitedistriktene 5A og 5C – Beahceveai/Pasvik

 • Reinbeitedistriktene 6 og 5 D – Varjjatnjarga/Varangerhalvøya

 • Roabat/Grovfjord reinbeitedistrikt

 • Ruobbá/Rebbenesøy reinbeitedistrikt

 • Røssåga/Toven reinbeitedistrikt

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • SAFO

 • Sállir/Kvaløy reinbeitedistrikt

 • Saltfjellet reinbeitedistrikt

 • Samarbeidande Kraftfylke

 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Samenes Folkeforbund

 • Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

 • Samskipnadsrådet

 • Senter for nordlige folk

 • Sjømat Norge

 • Skjomen reinbeitedistrikt

 • Småkraftforeninga

 • Snåsa Skækhere sijte (Skjækerfjell reinbeitedisitrikt)

 • Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt

 • Stállonjárga/Hjerttind reinbeitedistrikt

 • Standard Norge

 • Stopp diskriminering

 • Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt)

 • Sør-Varanger sjølaksefiskarlag

 • Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt)

 • Tana- og omegn sjølaksefiskeforening

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

 • Telenor AS

 • Tjåehkere sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt)

 • Trollheimen sijte (Trollheimen reinbeitedistrikt)

 • Utmarkkommunenes Sammenslutning (USS)

 • Várdná/Vannøy reinbeitedistrikt

 • Vegforum for byer og tettsteder

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

 • WWF-Norge

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Zero Emission Resource Organisation (ZERO)

 • Åarjel Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt)

Det ble mottatt totalt 220 høringsuttalelser i forbindelse med den alminnelige høringen av lovforslagene. Av disse hadde 141 høringsinstanser realitetsmerknader, 23 høringsinstanser støtter forslaget uten videre merknader, 50 høringsinstanser har avgitt høringsuttalelser der de uttrykker motstand mot vindkraft, hvorav 42 er private innspill. Seks høringsinstanser har ikke merknader.

Følgende 141 instanser hadde realitetsmerknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Direktoratet for mineralforvaltning

 • Helsedirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Riksantikvaren

 • Statens kartverk

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Norsk institusjon for menneskerettigheter

 • Sametinget

 • Statsforvalteren i Agder

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Statsforvalteren i Rogaland

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 • Statsforvalteren i Trøndelag

 • Agder fylkeskommune

 • Innlandet fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Alver kommune

 • Aremark kommune

 • Arendal kommune

 • Bergen kommune

 • Bjerkreim kommune

 • Bremanger kommune

 • Bygland kommune

 • Eidsvoll kommune

 • Evje og Hornnes kommune

 • Farsund kommune

 • Fjaler kommune

 • Froland kommune

 • Frøya kommune

 • Gausdal kommune

 • Gjesdal kommune

 • Grimstad kommune

 • Hitra kommune

 • Hyllestad kommune

 • Høyanger kommune

 • Kautokeino kommune

 • Kinn kommune

 • Kristiansand kommune

 • Lillehammer kommune

 • Masfjorden kommune

 • Midt-Telemark kommune

 • Modalen kommune

 • Nome kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Rendalen kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Selbu kommune

 • Sokndal kommune

 • Sunnfjord kommune

 • Trondheim kommune

 • Tromsø kommune

 • Tysvær kommune

 • Vefsn kommune

 • Øyer kommune

 • Åseral kommune

 • Statkraft SF

 • Amnesty International

 • Aneo AS

 • Birdlife Norge

 • Buolbmát Johtti Sámiid Searvi/Polmak Flyttsamelag

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske turistforening

 • Distrikt 42 Beahcegealli – Fimppaid siida

 • Enivest

 • Folk for fjella

 • Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk

 • Fornybar Norge

 • Fosen naturvernforening

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Hafslund

 • Helligskogen reinbeitedistrikt

 • Hyllestad Senterparti

 • Kárášjoga johttisámiid searvi/ Karasjok flyttsamelag

 • Kraftfylka

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • La naturen leve

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

 • Landssammenslutningen Norske Vindkraftkommuner

 • LO

 • Masfjorden KrF

 • Motvind Innlandet

 • Motvind Nord

 • Motvind Nordvest

 • Motvind Norge

 • Motvind Sjonfjellet

 • Motvind Sunnfjord

 • Motvind vest

 • Natur eller vindkraft Bevar Finnskogen

 • Naturvernforbundet

 • Naturvernforbundet i Trøndelag

 • Naturvernforbundet i Lofoten

 • Naturvernforbundet i Rana og omegn

 • Naturvernforbundet i Troms

 • Naturvernforbundet i Østfold

 • Nei til vindkraft i Agder

 • Nei til vindkraft Setesdal

 • Nei til vindkraftverk på Haramsøya

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Nordlandsforskning

 • Nord-Senja reinbeitedistrikt

 • Norges Bondelag

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Miljøforbund

 • Norges televisjon AS

 • Norsk friluftsliv

 • Norsk Hydro

 • Norske landskapsarkitekters forening

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Raudt Ålesund

 • Reinbeitedistrikt 4/5 B

 • Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš

 • Reinbeitedistrikter 30A, 23, 33, 35 og 41

 • Reinbeitedistrikter i Kautokeino

 • RIF – rådgivende ingeniørers forening

 • Rødt Troms

 • Sabima

 • Samfunnsbedriftene Energi

 • Troms kraft AS

 • Utmarkskommunenes Sammenslutning

 • WWF

 • Zephyr AS

 • Å Energi AS

Følgende 23 instanser støtter forslaget uten videre merknader:

 • Statnett AS

 • Aurskog-Høland kommune

 • Engerdal kommune

 • Fauske kommune

 • Hammerfest kommune

 • Hareid kommune

 • Kvinesdal kommune

 • Larvik kommune

 • Lebesby kommune

 • Meråker kommune

 • Nærøysund kommune

 • Orkland kommune

 • Oslo kommune

 • Skien kommune

 • Stad kommune

 • Sunndal kommune

 • Ulvik kommune

 • Vaksdal kommune

 • Øygarden kommune

 • Industri Energi

 • Norsk Industri

 • OBOS

 • Å Energi AS

Følgende 8 instanser uttrykte motstand mot vindkraft:

 • Demningen AS

 • Granli historielag

 • Pensjonistpartiet

 • Pensjonistpartiet Våler

 • Reinøy reinbeitedistrikt

 • Rødt Gjerstad

 • Rødt Frogn

 • Rødt Karlsøy

42 private sendte høringssvar der de uttrykte motstand mot vindkraft.

Følgende 6 instanser har ikke merknader til høringen:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Kystverket

 • Sunndal kommune

 • Nye veier AS

Høringsuttalelsene kommer fra 5 departementer, 14 andre statlige organer, 9 fylkeskommuner, Sametinget, 58 kommuner i tillegg til KS, og om lag 95 andre organisasjoner og virksomheter, herunder Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, Fornybar Norge og flere reinbeitedistrikter. I tillegg har 42 private avgitt høringsuttalelse. 35 høringsinstanser slutter seg til alle forslag uten videre merknader. 57 høringsinstanser er mot forslaget, og mener enten det ikke bør fremmes, eller at det bør gjøres vesentlige endringer. Flertallet av høringsinstansene, rundt 90, støtter hovedinnretningen i forslaget, men har merknader til noen av endringsforslagene eller omtalen av dem. En del private høringsinstanser uttaler seg ikke til høringsforslaget, men uttrykker motstand mot vindkraft generelt. I høringen er det framkommet synspunkter om at lovendringene også bør omfatte solkraft og annen fornybar energiproduksjon. Dette har ikke vært en del av høringen og drøftes ikke videre i dette lovforslaget. Merknader som knytter seg til de enkelte endringsforslagene er gjengitt under hvert enkelt forslag. Nedenfor gjengis hovedpunkter fra de generelle delene av høringsuttalelsene.

2.5 Konsultasjon med Sametinget

Det er gjennomført to administrative konsultasjoner og en politisk konsultasjon med Sametinget. I den politiske konsultasjonen 13. april 2023 ble det konkludert med følgende: «Konsultasjonen avdekket ikke større uenighet om det konkrete lovforslaget. Sametinget kunne imidlertid ikke slutte seg til lovforslaget, fordi Sametingets forslag til utvidelser av lovforslaget ikke ble tatt til følge.»

Til forsiden