Prop. 112 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet legger til grunn at implementering av de foreslåtte bestemmelsene vil innebære administrative og eventuelt økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Hvorvidt disse er vesentlige vil i stor grad avhenge av hvor langt virksomhetene er kommet i eget informasjonssikkerhetsarbeid, innføring av tekniske hjelpemidler, organisering, rutiner etc. Det er i stor grad opp til virksomheten selv å bestemme om de nye bestemmelsene skal anvendes i virksomheten.

Det er virksomhetens ansvar å sørge for tilfredsstillende styring av informasjonssikkerheten.

Departementet legger til grunn at reglene skal implementeres innenfor virksomhetenes til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.

Til forsiden