Prop. 133 L (2020–2021)

Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

2.1.1 Barnevernslovutvalgets innstilling – NOU 2016: 16

Forslaget til ny barnevernslov bygger på flere forutgående prosesser, med hovedvekt på Barnevernslovutvalgets utredning i NOU 2016: 16. Barnevernslovutvalgets forslag ble lagt frem i NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget fikk i mandat å foreta en fullstendig språklig, teknisk og strukturell gjennomgang av loven og utarbeide utkast til ny barnevernslov. I tillegg ble utvalget bedt om å vurdere åtte nærmere angitte temaer: rettighetsfesting, barnevernets ansvarsområde, forebyggende arbeid, regulering av faglige prinsipper, tidsriktig barnevernslov, tiltakene i barnevernet, partsrettigheter og samvær.

Utvalgets mandat var avgrenset mot andre pågående prosesser, herunder ansvarsdelingen mellom stat og kommune som er behandlet i Prop. 73 L (20162017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform), og saksbehandlingsreglene i fylkesnemnda som er tema i NOU 2017: 8 Særdomstol på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

Barnevernslovutvalgets innstilling ble levert 29. september 2016. Enkelte av utvalgets forslag er fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft 1. juli 2018, se nærmere omtale av Prop. 169 L (20162017) nedenfor. Barnevernslovutvalgets øvrige forslag omtales i forbindelse med de ulike endringsforslagene i proposisjonens etterfølgende kapitler.

Barnevernslovutvalgets innstilling ble sendt på bred høring 7. november 2016 med frist 30. januar 2017. I alt 160 instanser avga realitetsuttalelse. En summarisk gjennomgang av uttalelser fra høringen er tatt inn i forbindelse med de enkelte forslagene.

2.1.2 Prop. 169 L (20162017)

I forbindelse med oppfølgingen av høringen ble det besluttet at Barnevernslovutvalgets innstilling skulle følges opp i to løp. Det ble besluttet å utarbeide et høringsnotat med forslag til ny barnevernslov med utgangspunkt i Barnevernslovutvalgets forslag.

Samtidig ble det besluttet å følge opp enkelte av utvalgets forslag i en proposisjon om endringer i gjeldende barnevernlov slik at disse endringene kunne tre i kraft tidligere. Flere av Barnevernlovutvalgets forslag som bidrar til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre, bedrer barnevernstjenestens saksbehandling og styrker barneperspektivet i loven, ble lagt frem høsten 2017 i Prop. 169 L (20162017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). Stortinget sluttet seg til forslagene i mars 2018. Lovendringene trådte i kraft fra 1. juli 2018.

Sentrale endringer var at barnevernloven ble en rettighetslov for barn og at barns rett til medvirkning ble styrket. Det ble lovfestet at barn har rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene for tiltaket er oppfylt. Barn ble gitt en tydelig rett til medvirkning og det ble lovfestet at det skal fremgå av barnevernstjenesten og fylkesnemndas vedtak hva som var barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.

Flere krav ble inntatt for å bedre dokumentasjonen i barnevernet. Det er presisert i loven at henleggelser av meldinger skal begrunnes skriftlig og at henleggelser av undersøkelser er enkeltvedtak som innebærer at avgjørelsen kan påklages. Det ble inntatt i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Videre er det lovfestet at barnevernstjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem og at barnevernstjenesten i denne vurderingen skal legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig. Reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, er forenklet for å gjøre regelverket lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Omsorgsovertakelser er i utgangspunktet midlertidige og det er inntatt i loven at barnevernstjenesten skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, hvis ikke hensynet til barnet taler mot det.

2.2 Høringsnotat om forslag til ny barnevernslov

2.2.1 Høringen

Departementet sendte forslag til ny barnevernslov på høring våren 2019. Forslaget tok utgangspunkt Barnevernslovutvalgets utredning.

Videre henviste departementet til Prop. 73 L (20162017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) som gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene med mål om økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Lovendringene som ble vedtatt ved behandlingen av proposisjonen, ble innarbeidet i forslaget til ny barnevernslov. Høringsnotatet fulgte opp enkelte spørsmål fra denne proposisjonen, blant annet om det bør gis hjemmel til å pålegge utredning i senter for foreldre og barn.

Høringsnotatet om forslag til ny barnevernslov bygget i tillegg på flere eksterne utredninger, blant annet NOU 2017: 12 Svikt og svik og Statens helsetilsyns rapport fra 2019 «Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker.» Departementet bestilte for øvrig to eksterne utredninger; «Kontakt og samvær etter omsorgsovertakelse, en barnefaglig og juridisk utredning» (OsloMet Rapport 2018 nr. 10) og «Kommunale botiltak for barn og unge. En hvit flekk i velferdsstaten» (Institutt for samfunnsforskning, 2018). Videre ga Oxford Research i januar 2019 ut rapporten «Kompetanse og dialog. Evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.»

Departementet foretok i samarbeid med Språkrådet, en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av utvalgets forslag til ny barnevernslov.

Forslag til ny barnevernslov ble sendt på høring 4. april 2019 til følgende høringsinstanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge

 • Bufetat region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region vest

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Domstoladministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Helseregionene (5)

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Krisesentersekretariatet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nord universitet

 • Norges forskningsråd

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Pasient- og brukerombudene

 • Politidirektoratet

 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

 • Regjeringsadvokaten

 • Samisk høgskole

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens barnehus Bergen

 • Statens barnehus Bodø

 • Statens barnehus Hamar

 • Statens barnehus Kristiansand

 • Statens barnehus Moss

 • Statens barnehus Oslo

 • Statens barnehus Sandefjord

 • Statens barnehus Stavanger

 • Statens barnehus Trondheim

 • Statens barnehus Tromsø

 • Statens barnehus Ålesund

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvalterne1

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Trygderetten

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Alle landets kommuner

 • Alle landets fylkeskommuner

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Batteriet Oslo

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Familiekanalen

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur

 • Frelsesarmeen

 • Forum for barnekonvensjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt Barnevernsforum (IB)

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

 • Kristne friskolers forbund

 • KS

 • Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

 • Landsgruppen av helsesøstre

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Mental Helse Ungdom

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Røde Kors Ungdom

 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk lektorlag

 • Norsk Montesorriforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Organisasjonen for Private Barneverntiltak

 • OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

 • Redd Barna

 • Rådet for psykisk helse

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • SOS-barnebyer

 • Steinerskoleforbundet

 • Stendi

 • Stiftelsen Fontene

 • Stiftelsen Kirkens Familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Taternes landsforening

 • Uni Research

 • UNICEF Norge

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet (UHR-HS)

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Voksne for Barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 1. august 2019. Følgende instanser har uttalt seg:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Eksterne kompetansegruppe for dialog og mangfoldsensitivitet

 • Bufetat region Midt-Norge

 • Bufetat region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region vest

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Barnevernvakten Romerike – Øst politidistrikt

 • Bergen tingrett

 • Direktoratet for e-helse

 • Domstoladministrasjonen

 • Follo tingrett

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)

 • Helsedirektoratet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Kristiansand tingrett

 • Kompetanse Norge

 • NUBU

 • NIM

 • NTNU

 • Oslo tingrett

 • Oslo universitetssykehus HF

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • RKBU Nord

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvalteren i Agder

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Statsforvalteren i Nordland

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Rogaland

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Statsforvalteren i Vestland

 • Stiftelsen RBUP Øst og Sør2

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • UHR-HS

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Sivilombudsmannen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Asker kommune

 • Bamble kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal

 • Drammen kommune

 • Gjesdal kommune

 • Grong kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Færder kommune

 • Horten kommune

 • Hå kommune

 • Klepp kommune

 • Kristiansand kommune

 • Lier kommune

 • Marker kommune

 • Narvik kommune

 • Numedal kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Ringerike kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Snåsa kommune

 • Sokndal kommune

 • Stavanger kommune

 • Time kommune3

 • Trondheim kommune

 • Tromsø kommune

 • Tysnes kommune

 • Longyearbyen lokalstyre

 • ADHD Norge

 • Adopterte

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske dommerforenings fagutvalg for offentlig rett

 • Den norske legeforening

 • DigiBarnevern, kommunal del

 • Fagforbundet

 • Familiekanalen

 • FO

 • Finans Norge

 • Fokus på Barnevernet

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen 2 Foreldre

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • IB

 • Islamsk Råd Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Klokkergårdstiftelsen

 • KIB

 • KS

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

 • LFB

 • Landsforeningen for Rettssikkerhet

 • LO

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Muslimsk Dialognettverk

 • Norges Røde Kors

 • NOBO

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag4

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norske kveners forbund

 • NHO Service og Handel

 • OMEP Norge (Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning)

 • OBF

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Sex og samfunn

 • SOS-barnebyer

 • Stiftelsen Barnas Rettigheter

 • Stine Sofies Stiftelse

 • UNICEF Norge

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Voksne for Barn

I tillegg er det kommet enkelte innspill fra privatpersoner.

Innholdet i høringsinstansenes syn gjennomgås i forbindelse med hvert enkelt forslag.

Det har for øvrig kommet inn synspunkter på samarbeid barnevern og helse. Disse innspillene omtales ikke eksplisitt, men er særskilt vurdert i forbindelse med arbeidet med helsekartlegging se kapittel 1.3. Det vises også til kapittel 5 om institusjonstilbudet.

2.2.2 Oppfølging av høringsnotatet om ny barnevernslov – menneskerettslige vurderinger

Et stort flertall av høringsinstansene ga overordnet støtte til forslaget til ny barnevernslov. Høringsinstansene hadde likevel en rekke innspill både til innholdet i og omtalen av ulike forslag. Flere fremhevet at det er behov for grundigere menneskerettslige vurderinger. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i samme tidsrom tatt en lang rekke barnevernssaker til behandling. Videre har Høyesterett avgjort flere barnevernssaker etter EMDs storkammersak Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019). Departementet har i den videre oppfølgingen lagt stor vekt på menneskerettslige vurderinger. Avgjørelser fra EMD og Høyesterett er sentralt i dette arbeidet. Departementet har hatt et samarbeid med professor Karl O. Søvig ved Universitetet i Bergen og NIM i arbeidet om menneskerettslige vurderinger. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.1.

2.2.3 Prop. 84 L (20192020)

Departementet la våren 2020 frem enkelte av forslagene fra høringsnotatet, jf. Prop. 84 L (20192020), for å gi disse endringene et kortere tidsløp enn det samlede forslaget til ny barnevernslov. Dette var forslag som kan behandles uavhengig av helheten i forslaget til ny barnevernslov og som ble fremmet som forslag til endringer i gjeldende barnevernlov. Stortinget sluttet seg til forslagene, jf. Innst. 310 L (20192020). Endringene omfattet blant annet innføring av samtaleprosess i fylkesnemnda som varig ordning. Endringen trådte i kraft 1. juli 2020. Videre ble aldersgrensen for rett til ettervern utvidet til 25 år og det ble innført krav om årlig tilstandsrapportering om barnevernstjenesten til kommunestyret. Disse endringene trådte i kraft 1. januar 2021. For øvrig ble det vedtatt endringer som gir større fleksibilitet i fylkesnemndenes virkeområde samt endringer som vil bidra til bedre beskyttelse av trusselutsatte barn.

2.3 Høring av forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet

Departementet sendte 30. mars 2020 på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet.

Høringsnotatet ble sendt til de samme høringsinstansene som høringsnotatet om ny barnevernslov jf. kapittel 2.2.1, med unntak av Kirkens bymisjon, Frelsesarmèen og Stendi. Høringsnotatet ble i tillegg sendt til Samfunnsviterne. Høringsfristen var 29. juni 2020. Følgende instanser har uttalt seg:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Datatilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Kompetanse Norge

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

 • Statens helsetilsyn

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Sykehuset Telemark HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Asker kommune

 • Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Færder kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Røros kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Aberia AS

 • Barnevernkompetanse AS

 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet

 • Den Norske Advokatforening

 • Diakonhjemmet Omsorg, Steg Norge

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Haraldsplass Diakonale Stiftelse

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Ideelt Barnevernsforum

 • Kirkens bymisjon

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Norsk barnevernsamband

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonene for barnevernsforeldre

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Oppsummering av høringen og nærmere vurdering av de enkelte forslagene, fremkommer i proposisjonens kapittel 21 og 22.

2.4 Høring av forslag til kompetansekrav, varslingsregler og krav til sakkyndige

Departementet sendte 30. mars 2020 tre høringsnotater på samlet høring med frist 30. juni 2020. Høringsnotatene inneholdt forslag til krav om kompetanse og veiledning i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Høringsnotatene ble sendt på høring til de samme instansene som høringsnotatet med forslag til ny barnevernslov. I tillegg ble notatene sendt på høring til:

 • Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen Sørøst Norge

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Romsk kultursenter

 • Stiftelsen Barnas Rettigheter

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Yrkesorganisasjonens sentralforbund

Følgende høringsinstanser har uttalt seg til høringsnotat om kompetanse i barnevernet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region vest

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • BSK

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemndene)

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • NORCE AS, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Nord Universitet

 • NTNU

 • Oslo Universitetssykehus HF

 • OsloMet

 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

 • Statistisk sentralbyrå (SSB )

 • Statens helsetilsyn

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Statsforvalteren i Trøndelag

 • Statsforvalteren i Vestland

 • Sykehuset i Østfold

 • Sykehuset Telemark (BUK)

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Universitetet i Stavanger

 • Alta Kommune

 • Barnevernforum for Midt- og Sør-Troms

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Engerdal kommune

 • Horten kommune

 • Indre Østfold kommune

 • Karmøy kommune

 • Kristiansand kommune

 • Marker kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Solør kommune

 • Trondheim kommune

 • Trysil kommune

 • Akademikerforbundet

 • BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Fokus på barnevernet

 • Forening for Sosialt Arbeid

 • Foreningen For Flerkulturelle Minoriteter

 • KS

 • Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • NHO Service og handel

 • Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Pilar

 • Polonia

 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

 • Redd Barna

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Skeiv ungdom og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Stiftelsen Kirkens Familievern

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Voksne for barn

Følgende høringsinstanser uttalte seg om forslaget om varsling til fornærmede eller etterlatte:

 • Justis- og beredsskapsdepartementet

 • Bufdir

 • Bufetat region nord

 • Bufetat region sør

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • Fylkesnemndene

 • IMDi

 • NIM

 • Oslo Universitetssykehus5

 • SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Statsforvalteren i Vestland

 • Statens barnehus Trondheim

 • Sykehuset Østfold

 • Universitetet i Stavanger

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Alta kommune

 • Bergen kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Horten kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Trondheim kommune

 • Akademikerforbundet

 • Barns Beste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • FO

 • Fokus på barnevernet

 • KS

 • LFB

 • Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Sykepleierforbund

 • OBF

 • OsloMet

 • Pilar – kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Voksne for Barn

Følgende høringsinstanser uttalte seg om forslaget om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Bufdir

 • Bufetat region øst

 • Barneombudet

 • BSK

 • BUK

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Drammen tingrett

 • Fylkesnemndene

 • Helsedirektoratet

 • Oslo universitetssykehus

 • SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

 • Statens barnehus

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Sykehuset Østfold

 • Universitetet i Stavanger

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Horten kommune

 • Karmøy kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Trondheim kommune

 • Den Norske Advokatforening

 • Akademikerforbundet

 • Fagforbundet

 • Den norske legeforening

 • Fellesforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Fokus på barnevernet

 • Foreningen for flerkulturelle minoriteter

 • KS

 • LFB

 • NOBO

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • OFB

 • Polonia

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • RKBU Vest

 • RVTS

 • Skeiv ungdom og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Stiftelsen Kirkens Familievern

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Voksne for Barn

En gjennomgang av høringsuttalelsene og nærmere vurdering av departementets forslag, er inntatt i etterfølgende kapitler som gjelder det aktuelle kapittelet i loven.

Når det gjelder forslagene om kompetansekrav, gis en samlet oversikt i kapittel 4. Videre er det i kapittel 5 gitt en nærmere omtale av arbeidet med å styrke kompetansen i barneverninstitusjoner. En nærmere gjennomgang av forslagene foretas i kapittel 16, 17, 21 og 22. Forslagene om varslingsregler omtales i kapittel 12.2. Forslagene om regulering av bruk av sakkyndige, er omtalt i kapittel 18.6.

2.5 Konsultasjoner med Sametinget

Urfolk har rett til å bli konsultert i saker som berører dem, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6. Departementet har i forbindelse med arbeidet med forslag til ny barnevernslov gjennomført konsultasjoner med Sametinget i samsvar med Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juni 2005.

Sametinget har i konsultasjonene hatt som mål at samiske barns rettigheter som urfolk skal synliggjøres og ivaretas i lovens overordnede del. Samtidig har det vært viktig at samiske barns rettigheter omtales i proposisjonen og i merknadene til enkelte bestemmelser.

Gjennom konsultasjonene er det kommet til enighet med Sametinget om forslaget til § 1-8, der det fremgår at samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas. Videre støtter Sametinget forslaget om å lovfeste at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Innspill fra Sametinget for øvrig er innarbeidet i proposisjonen og merknadene til flere av lovens bestemmelser.

2.6 Nøkkeltall om barnevernet 6

Om lag fire prosent av befolkningen i alderen 022 år, mottar tiltak fra barnevernstjenesten. Dette utgjør cirka 55 000 barn og unge. Flertallet av disse barna mottar hjelpetiltak i hjemmet. Per utgangen av 2019 var 72 prosent av barna under 18 år i barnevernet mottakere av hjelpetiltak7. Sett i forhold til befolkningen er det flest ungdom i alderen 1317 år som mottar tiltak (5,3 prosent), og færrest blant de yngste under to år (1,7 prosent).

I løpet av 2019 mottok barnevernstjenesten 58 000 bekymringsmeldinger. Etter flere års økning i antall meldinger, har dette tallet de tre siste årene vært nokså uendret. Flertallet av meldingene, 81 prosent i 2019, går videre til en undersøkelsessak. I 2019 var det i underkant av 40 prosent av undersøkelsene som ble avsluttet med at barnevernstjenesten gjorde vedtak om barnevernstiltak. Mindre enn 1 prosent av undersøkelsene endte med begjæring om tvangstiltak fra fylkesnemnda.

En trend de seneste årene, er at antall barn med tvangsvedtak er redusert. Antall nye barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse er fra 2013 til 2019 redusert med 44 prosent, og bare fra 2018 til 2019 var det en nedgang på 11 prosent i antall nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse. I 2019 fattet fylkesnemndene vedtak om omsorgsovertakelse for om lag 900 barn. Nedgangen i antall nye barn under omsorg har primært skjedd blant barn i førskolealder.

I overkant av 11 000 barn var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2019. 83 prosent av disse barna bor i fosterhjem, og fem prosent i midlertidig beredskapshjem. Åtte prosent bor i barnevernsinstitusjon, og de resterende barna bor i bolig med oppfølging.

I løpet av de siste fem årene har antallet barn som bor i fosterhjem i familie eller nære nettverk økt jevnt med nesten 30 prosent. Om lag 50 prosent av de nye fosterhjemmene i 2019 var rekrutterte blant slektninger eller det nære nettverket til barnet. Samlet sett bor 29 prosent av barna i fosterhjem hos sin familie eller nære nettverk.

Fotnoter

1.

Fra 1. januar 2021 endret fylkesmennene navn til statsforvalteren. Navneendringen er gjennomgående innarbeidet i proposisjonen.

2.

Omfatter RBUP, RVTS Øst og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Sør (RVTS Sør).

3.

Høringsuttalelsen er utarbeidet i et samarbeid mellom Sandnes og Time kommune. Kommunene Klepp, Gjesdal, Hå, Sola og Randaberg stiller seg bak høringssvaret.

4.

Felles uttalelse

5.

To uttalelser

6.

Kilder: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Fagsystemet ProSak. https://www.ssb.no/statbank/list/barneverng

7.

Av disse var 66 prosent mottakere av hjelpetiltak i hjemmet, mens seks prosent var frivillig plassert utenfor hjemmet, som et hjelpetiltak.

Til dokumentets forside