Prop. 133 L (2020–2021)

Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Barnevernloven 19921

Forslag til ny barnevernslov

§ 1-1

§ 1-1

§ 1-2

§ 1-2

§ 1-3

§ 1-2 første ledd og § 3-6

§ 1-4

§ 1-7

§ 1-5

§ 1-6

§ 1-6

§ 1-4

§ 1-7

§ 1-9

§ 2-1 første ledd

§ 15-2 første ledd

§ 2-1 annet ledd

§ 15-2 fjerde ledd

§ 2-1 tredje ledd

Videreføres ikke

§ 2-1 fjerde til sjette ledd

§ 15-3 første og tredje ledd

§ 2-1 syvende ledd

§ 15-2 annet ledd

§ 2-1 åttende ledd2

§ 15-3 femte ledd

§ 2-2

§ 16-1 første og annet ledd

§ 2-3 første ledd3

§ 16-2 første ledd

§ 2-3 annet ledd bokstav a til c

§ 16-3 annet ledd

§ 2-3 annet ledd bokstav d

§ 16-3 tredje ledd bokstav a

§ 2-3 tredje ledd

§ 16-3 fjerde ledd

§ 2-3 fjerde ledd

§ 16-3 sjette ledd

§ 2-3 femte ledd første punktum

Videreføres ikke

§ 2-3 femte ledd annet og tredje punktum

§ 16-7

§ 2-3 sjette ledd

§ 17-3 fjerde ledd

§ 2-3 syvende ledd

§ 16-1 tredje ledd

§ 2-3 åttende ledd

§ 17-4 og § 16-2 annet ledd

§ 2-3 niende ledd

§ 16-3 syvende ledd

§ 2-3 a

§ 16-6

§ 2-3 b første ledd

§ 17-2

§ 2-3 b annet og tredje ledd

§ 17-3

§ 2-3 b fjerde ledd

§ 17-3 og § 17-5

§ 2-3 b femte ledd

§ 17-3 og § 17-5

§ 2-4 første til sjette ledd

§ 15-14

§ 2-4 syvende ledd

Videreføres ikke

§ 2-5

§ 12-8

§ 3-1 første ledd

§ 15-1 første ledd

§ 3-1 annet ledd3

§ 1-10 og § 15-3 annet ledd

§ 3-2 første ledd

Videreføres ikke

§ 3-2 annet ledd første punktum

§ 15-9 første og tredje ledd

§ 3-2 annet ledd annet punktum

Videreføres ikke

§ 3-2 a

§ 15-10

§ 3-3

§ 15-9 femte ledd

§ 3-4 første ledd

§ 11-8

§ 3-4 annet ledd

Videreføres ikke

§ 3-5

§ 15-11

§ 4-1

§ 1-3

§ 4-2

§ 2-1

§ 4-2 a

§ 2-4

§ 4-3 første og annet ledd

§ 2-2 første til tredje ledd

§ 4-3 tredje ledd

§ 2-2 femte ledd første punktum

§ 4-3 fjerde ledd

§ 2-2 fjerde ledd og § 12-7

§ 4-3 femte ledd

§ 2-2 femte ledd annet og tredje punktum

§ 4-3 sjette ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 4-3 syvende ledd4

§ 2-2 sjette ledd

§ 4-4 første og annet ledd

§ 3-1

§ 4-4 tredje og fjerde ledd

§ 3-4

§ 4-4 femte ledd

§ 3-5

§ 4-4 sjette ledd

§ 3-2

§ 4-4 a

§ 3-3

§ 4-5

§ 8-1

§ 4-6 første ledd

§ 4-1

§ 4-6 annet til femte ledd

§ 4-2

§ 4-6 sjette ledd

§ 8-2 første og annet ledd

§ 4-7

Videreføres ikke

§ 4-8 første ledd

§ 4-3

§ 4-8 annet og tredje ledd

§ 5-1 bokstav e til g

§ 4-9 første ledd

§§ 4-2 og 4-3

§ 4-9 annet ledd

§ 4-2 annet ledd

§ 4-9 tredje ledd

§§ 4-2 og 4-3

§ 4-9 fjerde ledd

§ 4-2 tredje og fjerde ledd

§ 4-9 femte ledd

§ 8-2 første og annet ledd

§ 4-10

§ 3-7

§ 4-11

§ 3-8

§ 4-12

§ 5-1 bokstav a til d

§ 4-13

§ 5-2

§ 4-14

§ 5-3 første ledd

§ 4-15 første ledd

§ 5-3 tredje ledd

§ 4-15 annet ledd

§ 5-3 annet ledd

§ 4-15 tredje ledd

§ 8-3 fjerde ledd

§ 4-15 fjerde ledd

§ 3-6 og § 8-5 annet ledd

§ 4-16

§ 8-3 første til tredje ledd

§ 4-17

§ 5-5

§ 4-18 første ledd første og annet punktum

§ 5-4 første og annet ledd

§ 4-18 første ledd tredje punktum

Videreføres ikke

§ 4-18 annet ledd

Videreføres ikke

§ 4-19 første ledd

§ 7-1

§ 4-19 annet ledd

§ 7-2

§ 4-19 tredje og fjerde ledd

§ 7-3

§ 4-19 femte ledd

§ 7-4

§ 4-20 første ledd

§ 5-8

§ 4-20 annet til femte ledd

§ 5-10

§ 4-20 a

§ 5-11

§ 4-21

§ 5-7 og § 9-8

§ 4-22 første ledd bokstav a5

§ 9-1

§ 4-22 første ledd bokstav b

Videreføres ikke

§ 4-22 annet ledd

§ 9-3

§ 4-22 tredje ledd første og annet punktum

§ 9-5

§ 4-22 tredje ledd tredje og fjerde punktum

§ 9-4

§ 4-22 fjerde ledd

§ 9-6

§ 4-22 femte ledd

§ 9-10

§ 4-22 sjette ledd

§ 9-11

§ 4-23

§ 9-9

§ 4-24

§ 6-2 og § 8-4 første ledd

§ 4-25 første ledd

§ 6-2 femte ledd

§ 4-25 annet ledd annet og tredje punktum

§ 4-4

§ 4-25 tredje ledd

§ 6-2 sjette ledd

§ 4-26

§ 6-1

§ 4-27

§ 6-1 til § 6-3

§ 4-28 første til fjerde ledd

§ 8-4 første til tredje og femte ledd

§ 4-28 femte ledd

Videreføres ikke

§ 4-29

§ 6-6 og § 4-5

§ 4-30 første og annet ledd

§ 6-6

§ 4-30 tredje ledd

§ 8-6

§ 4-31

§ 5-6

§ 5-16

§ 16-3 tredje ledd bokstav b

§ 5-4

Videreføres ikke

§ 5-6

§ 16-4

§ 5-7 første og tredje ledd

§ 17-2

§ 5-7 annet ledd

§ 17-4

§ 5-8

§ 10-17, § 10-21 og § 11-5

§ 5-8 a

§ 10-22

§ 5-9 første til fjerde ledd

§§ 10-2 til 10-12

§ 5-9 femte ledd

§ 6-6, § 10-2 fjerde ledd og § 10-13

§ 5-9 a

§ 10-20

§ 5-107

§ 10-15, § 10-16 og § 10-21

§ 5A-1

§ 11-1

§ 5A-2

§ 11-2

§ 5A-3 første ledd

§ 11-3 første ledd

§ 5A-3 annet ledd

Videreføres ikke

§ 5A-4

§ 11-3 første ledd

§ 5A-5 første ledd

§ 11-3 annet ledd

§ 5A-5 annet ledd

Videreføres ikke

§ 5A-6

§ 11-4

§ 5A-7

§ 11-5

§ 5A-8

§ 11-6 første ledd

§ 5A-9

§ 11-6 annet ledd

§ 5A-10

§ 11-7

§ 6-1 første og fjerde ledd

§ 12-1 første ledd første punktum og annet ledd

§ 6-1 annet og tredje ledd

Videreføres ikke

§ 6-2

§ 12-1 første ledd annet punktum

§ 6-3 første ledd

Videreføres ikke

§ 6-3 annet ledd

§ 12-3

§ 6-3 a

§ 12-5

§ 6-4 første og sjette ledd

§ 13-2

§ 6-4 annet til femte ledd

§ 13-4

§ 6-4 b

§ 13-4 femte ledd

§ 6-5 første ledd

§ 12-9 første ledd

§ 6-5 annet ledd

Videreføres ikke

§ 6-6

§ 12-9 annet ledd

§ 6-7 første og annet ledd

§ 13-1

§ 6-7 tredje ledd

§ 13-1 og 13-5 første ledd

§ 6-7 fjerde ledd

§ 13-5 fjerde ledd

§ 6-7 femte ledd

Videreføres ikke

§ 6-7 a

§ 13-3

§ 6-7 b8

§ 13-5 annet ledd

§ 6-8

§ 12-10

§ 6-9 første ledd

§ 2-2 annet ledd

§ 6-9 annet ledd

§ 2-2 femte ledd

§ 6-9 tredje ledd

§ 17-5

§ 6-10

§ 12-11

§ 7-1

§ 14-1

§ 7-2

§ 14-2

§ 7-3

§ 14-5

§ 7-4

§ 14-6

§ 7-5

§ 14-3

§ 7-6

§ 14-4

§ 7-7

§ 14-15

§ 7-8

§ 14-7

§ 7-9

§ 14-13

§ 7-10

§ 14-8

§ 7-11 første til tredje ledd

§ 14-9

§ 7-11 fjerde ledd

§ 14-10

§ 7-12

§ 14-11

§ 7-13

§ 14-12

§ 7-14

§ 14-16 første til fjerde ledd

§ 7-15

§ 14-16 femte ledd

§ 7-16

§ 14-17

§ 7-17

§ 14-18

§ 7-18

§ 14-19

§ 7-19

§ 14-20

§ 7-20

§ 14-21

§ 7-21

§ 14-24

§ 7-22

§ 14-22

§ 7-23

§ 14-23

§ 7-24 første til tredje ledd

§ 14-25

§ 7-24 fjerde ledd

§ 15-12 fjerde ledd

§ 7-25

§ 14-14

§ 8-1

§ 15-4 første ledd

§ 8-2 første punktum

§ 16-3 første ledd

§ 8-2 annet punktum

Videreføres ikke

§ 8-3

§ 15-4 fjerde ledd

§ 8-4

§ 15-5

§ 8-5 første ledd

§ 15-4 annet og tredje ledd

§ 8-5 annet ledd

§ 15-5 tredje ledd

§ 9-1

§ 15-12

§ 9-2

§ 15-13

§ 9-3

Videreføres ikke

§ 9-49

§ 16-5

§ 9-5

§ 16-5

§ 9-6

Videreføres ikke

§ 9-7

Videreføres ikke

§ 9-8

Videreføres ikke

1 Oversikten omfatter gjeldende lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) med vedtatte endringer som trer i kraft 1. januar 2022 jf. lov 16. juni 1917 nr. 46 som endret ved lov 8. april 2018 nr. 4.

2 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås inntatt et nytt åttende ledd i § 2-1, som foreslås videreført i § 15-2 tredje ledd i ny barnevernslov. I tillegg foreslås inntatt ny § 2-1 a og ny § 2-1 b. Disse bestemmelsene foreslås videreført i ny barnevernslov § 15-5.

3 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås inntatt et nytt annet ledd i § 3-1, som videreføres som § 15-1 annet ledd i forslag til ny barnevernslov

4 Nytt syvende ledd fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 som endret ved lov 20. april 2018 nr. 5 (i kraft 1. januar 2022). I forslag til endringer i barnevernloven foreslås et nytt første punktum i syvende ledd. Nåværende første punktum blir annet punktum. Nytt første punktum videreføres som § 2-2 fjerde ledd i forslag til ny barnevernslov.

5 Med endringer vedtatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 som endret ved lov 20. april 2018 nr. 5 (i kraft 1. januar 2022). I forslag til endringer i barnevernloven foreslås et nytt sjette ledd i § 4-22, som videreføres i § 15-7 i forslag til ny barnevernslov.

6 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås et nytt annet ledd, som videreføres i forslag til ny barnevernslov § 16-3 tredje ledd bokstav d.

7 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås ny § 5-11, som foreslås videreført i ny barnevernslov som § 10-16.

8 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås ny 6-7 c, som foreslås videreført i ny barnevernslov som § 13-5.

9 § 9-4 og § 9-5 med endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr 46 (i kraft 1. januar 2022)

Til dokumentets forside