Prop. 133 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden